Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka , Józefów/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2029812
Tag der Veröffentlichung
14.09.2020
Aktualisiert am
19.02.2021
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
31 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
01.10.2020
Abgabetermin Pläne
12.12.2020
Preisgerichtssitzung
10.02.2021

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

1. Preis

Regio Sp. z o.o., Warszawa

2. Preis

Pracownia Architektoniczna Studio 4Space Bartosz Dendura,
Magdalena Mróz, Geoffrey Eberle, Kraków

3. Preis

Architektura Mijo Sp. z o.o., Warszawa
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie.
14/09/2020    S178
Polska-Józefów: Us?ugi in?ynieryjne w zakresie projektowania
2020/S 178-430568
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Józefów
Krajowy numer identyfikacyjny: 5320016896
Adres pocztowy: ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 1
Miejscowo??: Józefów
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Kod pocztowy: 05-420
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urz?d Miasta Józefowa, ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 1, 05-420 Józefów
E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Tel.: +48 227790039
Faks: +48 227895102Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.jozefow.pl
Adres profilu nabywcy: jozefow.bip.eur.pl/public/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: jozefow.bip.eur.pl/public/
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Oficjalna nazwa: Miasto Józefów
Adres pocztowy: ul. Kardyna?a Wyszy?skiego 1
Miejscowo??: Józefów
Kod pocztowy: 05-420
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Ma?gorzata Fiedukowicz
E-mail: m.fiedukowicz@jozefow.pl
Kod NUTS: PL912 Warszawski wschodni
Adresy internetowe:
G?ówny adres: jozefow.bip.eur.pl/public/
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie
Numer referencyjny: PO?.271.35.2020.MF
II.1.2) G?ówny kod CPV
71320000 Us?ugi in?ynieryjne w zakresie projektowania
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4) Opis zamówienia:
2.1. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej budynku biblioteki i przedszkola oraz zagospodarowania terenu przy ul. Asnyka w Józefowie.
Koncepcja ta powinna:
a) ??czy? wspó?czesne, oryginalne i innowacyjne rozwi?zania architektoniczne i technologiczne;
b) uwzgl?dnia? istotne postanowienia niniejszego regulaminu konkursu (wraz z ew. uzupe?nieniami i doprecyzowaniem wynikaj?cymi z zadanych przez uczestników pyta?);
c) uwzgl?dnia? wytyczne organizatora konkursu;
d) uwzgl?dnia? uwarunkowania lokalnych tradycji zabudowy oraz warunki przyrodnicze charakterystyczne dla obszaru tzw. „linii otwockiej”;
e) po??dana przez zamawiaj?cego powierzchnia u?ytkowa obiektu nie powinna przekracza? 2 000 m2.
2.2. Do uczestnika konkursu nale?y w szczególno?ci:
a) opracowanie koncepcji urbanistycznej terenu wraz z obiektem;
b) zaproponowanie bry?y, wst?pnych rozwi?za? elewacji oraz dyspozycji przestrzennych i programu funkcjonalno-u?ytkowego obiektu biblioteki i przedszkola, a tak?e przedstawienie informacji o rozwi?zaniach energetycznych i proekologicznych dla budynku;
c) przedstawienie uzasadnienia proponowanego rozwi?zania pod wzgl?dem urbanistycznym, funkcjonalnym, technicznym, u?ytkowym i ekonomicznym.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
a) atrakcyjno?? rozwi?za? architektonicznych obiektu i zagospodarowania terenu;
b) rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku oraz zagospodarowania terenu;
c) trafno?? przyj?tych rozwi?za? energoefektywnych i proekologicznych budynku i zagospodarowania;
d) realno?? i ekonomika przyj?tych rozwi?za?.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 01/10/2020
Czas lokalny: 15:30
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Zamawiaj?cy przyzna nast?puj?ce nagrody pieni??ne:
— I miejsce 30 000 PLN,
— II miejsce 20 000 PLN,
— III miejsce 10 000 PLN.
W przypadku nieprzyznania I, II lub III nagrody S?d Konkursowy decyduje o rozdysponowaniu kwoty dla prac konkursowych w formie wyró?nie?.
Ponadto zamawiaj?cy przewiduje nagrody w postaci:
a. zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na opracowanie dokumentacji projektowej uczestnika konkursu który otrzyma? I nagrod? (lub w przypadku nie przyznania I nagrody nast?pna w kolejno?ci);
b. zaproszenia do negocjacji trybie negocjacji bez og?oszenia na opracowanie dokumentacji projektowej uczestników konkursu, którzy otrzymali nagrody pieni??ne.
O przyznaniu jednej z powy?szych nagród decyduje S?d Konkursowy.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Wymienione nagrody zostan? wyp?acone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególno?ci:
a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2019.1387 t.j.);
b) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. 2019.865 t.j.);
c) ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us?ug (Dz.U. 2020.106 t.j.).
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: nie
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Agnieszka Kalinowska-So?tys
Bogdan Kulczy?ski
Piotr G?szcz
Dariusz Rogowski
Monika Szo?ucha-Przyby?
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
4. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób – w przypadku gdy warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
5. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie? Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – je?eli warto?? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
6. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w ust. 4 i 5 wnosi si?:
w przypadku zamówie?, których warto?? jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
09/09/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen