Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Neues Besucherzentrum Skamlingsbanken , Kolding/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

Veröffentlicht als:

Kurzergebnis
wa-ID
wa-2014637
Tag der Veröffentlichung
04.05.2016
Aktualisiert am
01.03.2017
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
5 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
05.06.2016
Preisgerichtssitzung
21.11.2016

Gewinner

CEBRA, Aarhus
Opland Landskabsarkitekter, Kopenhagen
Dansk Energi Management & Esbensen, Viby
Drias Rådgivende Ingeniørfirma, Tørring
2+1 Idébureau, Kopenhagen

Weiterer Teilnehmer

3XN, København K
Jan Ammundsen · Kim Herforth Nielsen
Emil Scharnweber · Max Neumeister
Andreas Herborg · Hans-Henrik Munk
Søren Jensen, Århus
Schønherr Landskab, Kopenhagen
Atelier BRÜCKNER GmbH, Stuttgart

Weiterer Teilnehmer

Møller & Grønborg, Aarhus
Niels Kjølhede · Kritine Leth Juul
Sophie Bondgaard · Thomas Røn · Thomas Oxvig
Kjaer & Richter, Århus
Viggo Madsen A/S, Højbjerg
Udstillingsarkitekt.dk
Inge Adriansen

Weiterer Teilnehmer

Tegnestuen Mejeriet A/S, Haderslev
Bo Rattenborg · Rikke Martinusen
Jesper Andreas Christiansen
Rambøll Norge AS, Oslo
Hundsbaek & Henriksen, Vejle
Salvig Xperience
Anne Schnettler, udstillingsform & formidling

Weiterer Teilnehmer

Lumo arkitekter, Aarhus
Lars Sønderskov · Mads Lindstrøm
Mariann Kim Stigsen
byMUNCH, Århus
SlothMøller, Sønderborg
STOJ arkitekter, Viby
Wettbewerbsaufgabe
Wer das Besucherzentrum Skamlingsbanken besucht, den erwartet ein einzigartiger Blick auf eine umwerfende Hügellandschaft. Das kreisförmige Gebäude selbst nimmt sich im Kontext der Landschaft nicht nur zurück, sondern scheint sich sogar organisch, wie ein zur Umgebung dazugehörendes skulpturales Element in sie hineinzufügen.
Die Erschließung des 500 m2 Gebäudes erfolgt für die Besucher über eine Terrasse, die wiederum durch ihre luzide Gestaltung einen reibungslosen Übergang von innen und außen schafft.
04/05/2016    S87    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Kolding: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed2016/S 087-153385Bekendtgørelse om projektkonkurrenceDirektiv 2014/24/EUDel I: Ordregivende myndighed/enhedI.1) Navn og adresserKolding KommuneBy- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11Kolding6000DANMARKKontaktperson: Mette Homann Kesseler ListE-mail: meli@kolding.dkNUTS-kode: DK032Internetadresse(r):Overordnet internetadresse: kolding.dkI.2) Fælles udbudI.3) KommunikationAdgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vocbepkcyyYderligere oplysninger fås på anden adresse: Ingeniør'neKokholm 1Kolding6000DANMARKKontaktperson: Torben Jensen LorentzenE-mail: tlj@ingenior-ne.dkNUTS-kode: DK032Internetadresse(r):Overordnet internetadresse: www.ingenior-ne.dkBud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vocbepkcyyBud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresseElektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=vocbepkcyyI.4) Type ordregivende myndighedRegional eller lokal myndighedI.5) HovedaktivitetFritid, kultur og religionDel II: GenstandII.1) Udbuddets omfangII.1.1) Betegnelse:Nyt besøgscenter Skamlingsbanken, Kolding.II.1.2) Hoved-CPV-kode71200000II.2) BeskrivelseII.2.2) Supplerende CPV-kode(r) II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:Opgaven omhandler et nyt besøgscenter på Skamlingsbanken, beliggende sydøst for Kolding over mod Hejlsminde. Stedet har i generationer været danskernes samlingssted, når store forandringer har ramt landet. Herfra udgår budskaber om retten til at tale dansk, højskolebevægelsens ideer, kampen for kvinders valgret, kampen mod nazismen og for frihed. Stedet handler om at tage stilling og kæmpe for sin sag. Projektet omhandler en ny udstillingsbygning på ca. 500 m2 og parkering og at det løses i en sammenhængende landskabsplan. Arkitektur, udstilling og landskab skal sammen understøtte formidlingen. Dele af Højskamlingen er fredet, så landskab, udsigter og offentlighedens adgang til området er sikret for eftertiden. I dag præsenterer Skamlingsbanken ikke sit fulde potentiale som kulturhistorisk og landskabeligt samlingssted og formidlingen af stedets væsentlige historie skal nu sættes ind i en større sammenhæng der, i øjenhøjde med besøgende, perspektiverer fortid, nutid og fremtid.II.2.13) Oplysninger om EU-midlerUdbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nejDel III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysningerIII.1) Betingelser for deltagelseIII.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere:Udvælgelsen vil ske ud fra følgende kriterier, som ansøgeren skal vedlægge oplysninger om:1) Motiveret ansøgningsbrev, hvori der kort redegøres for tilgangen til formidling af historien i respekt for de stedbundne landskabelige kvaliteter i forhold til den udbudte opgave. Max. et A4 ark (gerne skrevet på begge sider).2) Referencer fra tilsvarende opgaver. Listen kan også omfatte ikke-realiserede projekter, dog skal det for alle referencer fremgå, hvorvidt et projekt er realiseret, er aftalt realiseret eller ikke realiseret. Antal referencer maks. 5.3) Uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer, for de medarbejdere der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave. Det skal fremgå hvilke roller personerne har haft ved de indsendte referencer.OSamtidig vedlægges følgende oplysninger:O4) Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, tlf.-nr. og kontaktperson.5) Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår samt antal ansatte gennem de seneste 3 år, fordelt på faggrupper (hvis ansøgerens firma er yngre end 3 år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret).6) Oplysning om professionel ansvarsforsikring.Oplysningerne skal fremsendes for samtlige firmaer i ansøgerens konkurrenceteam.Dog gælder det— at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 5 og 6 kun skal indsendes for det firma som i givet fald vil være ansvarlig for den udbudte opgaves gennemførelse som totalrådgiver.Det skal klart fremgå af ansøgningen hvilket firma der er totalrådgiver, og hvilke firmaer der eventuelt optræder som underrådgiver.Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen.Det understreges, at materiale ud over ovennævnte ikke vil blive vurderet.Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk, dog accepteres det, at materiale vedr. ovenstående pkt. 1-3 afleveres på engelsk, norsk eller svensk.Bemærk at: Konkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse med den udbudte opgave vil være dansk.Der ønskes alene summariske oplysninger, men konkurrenceudskriveren kan kræve oplysningerne dokumenteret. Ansøgningsmateriale skal følge ovenstående disposition.Ansøgning skal være mærket: »Projektkonkurrence — Skamlingsbanken«.Ansøgningen skal indsendes via iBinder, hvor al kommunikation vedr. PQ vil foregå.Ansøgningen skal være i et samlet dokument som uploades på iBinder i PDF-format.Support:Tekniske spørgsmål vedr. iBinder kan stilles til support@ibinder.dk.III.2) KontraktbetingelserIII.2.1) Oplysninger om en bestemt professionDeltagelse er forbeholdt en bestemt profession: jaAngiv professionen: Konkurrencen henvender sig primært til landskabsarkitekt-, arkitekt- og ingeniørvirksomheder samt udstillingsarkitekter gerne i samarbejde med andre faggrupper, der har kompetencer som relaterer sig til konkurrenceopgaven. Rådgivningsopgaven skal varetages som totalrådgivning med ét firma som totalrådgiver og de eventuelt øvrige firmaer som underrådgivere.Del IV: ProcedureIV.1) BeskrivelseIV.1.2) Type konkurrenceLukketAntal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:Forslagene bliver vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil være fokus på løsninger som understøtter de landskabelige værdier og styrker fortællingen om Skamlingsbankens historie i en samlet helhedsløsning. Udstillingen bliver bedømt ud fra evnen til at formidle den komplekse historie let forståeligt.Der vil blive lagt stor vægt på sandsynligheden for at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet.IV.2) Administrative oplysningerIV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelseDato: 06/06/2016IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltageIV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:DanskIV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomitéIV.3.1) Oplysninger om præmie(r) Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nejIV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere:Under forudsætning af at der rettidigt afleveres et konditionsmæssigt forslag, modtager hvert team et vederlag på 100 000 DKK ekskl. moms. Vederlaget udbetales når konkurrenceresultatet er offentliggjort.IV.3.3) Opfølgende kontrakterEnhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: jaIV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelseBedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: jaIV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:Bedømmelseskomiteens navne vil fremgå af konkurrenceprogrammet.Del VI: Supplerende oplysningerVI.3) Yderligere oplysninger:Der udsendes ikke yderligt skriftligt materiale i forbindelse med prækvalifikationsfasen.1) Konkurrenceudskriveren ønsker så vidt som muligt at sammensætte et felt af konkurrencedeltagere bestående af såvel nystartede/unge virksomheder som små, mellemstore og store virksomheder med henblik på at skabe den for konkurrenceudskriver mest optimale konkurrencesituation. Konkurrenceudskriveren opfordrer nyetablerede firmaer til at søge om prækvalifikation sammen med mere etablerede rådgivningsfirmaer.2) Det er den ordregivende myndigheds hensigt, at vinderteamet får tildelt rådgivningen i forbindelse med realiseringen af opgaven.3) Konkurrencen forventes gennemført inden for tidsrummet ultimo juni — ultimo september 2016 med kickoff arrangement / besigtigelse i uge 27.4) Ingeniør'ne, Gottlieb Paludan Architects samt Morten Teilmann-Jørgensen, Nationalmuseet er udskriverens rådgiver i forbindelse med konkurrencens gennemførelse.VI.4) KlageprocedurerVI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerneKlagenævnet for Udbud, ErhvervsstyrelsenLangelinie Allé 17København2100DANMARKE-mail: klfu@erst.dkVI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerneVI.4.3) KlageprocedureVI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageprocedurenVI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:29/04/2016

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen