Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

  • Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge
  • Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge
  • Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge
  • Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge
  • Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge
  • Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge
  • Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge

Besucherzentrum Nationalpark Mols Bjerge , Rønde/ Dänemark

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2021013
Tag der Veröffentlichung
03.05.2016
Aktualisiert am
15.12.2016
Verfahrensart
Einladungswettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Andere
Teilnehmer
Architekten Ingenieure
Auslober
Koordination
Flemming Deichmann Arkitektfirmaet, Solrod Strand
Bewerbungsschluss
30.05.2016
Preisgerichtssitzung
01.12.2016

Gewinner

ARKITEMA, Århus C
Verfahrensart
Wettbewerbsbekanntmachung

Wettbewerbsaufgabe
Projektkonkurrence om udformning og indretning af et velkomstcenter for Nationalparken Mols Bjerge. Velkomstcentret skal placeres i området ved Kalø Slotsruin syd for Rønde i Syddjurs Kommune. Velkomstcentret vil, på grund af sin placering og sin funktion, udgøre en indgangsportal til nationalparken og derigennem tiltrække gæster fra ind- og udland. Det er bestyrelsens vision at skabe et miljørigtigt byggeri, som ydmygt indpasses i det unikke område og med et udtryk, som understøtter Nationalpark Mols Bjerges værdier. Det nye velkomstcenter skal fremstå som et levende og unikt informations- og oplevelseshus, der med et historisk vingesus giver gæsten de bedste muligheder for at tilegne sig viden om nationalparkens natur og kulturmæssige kvaliteter og friluftsmæssige muligheder. Velkomstcentret skal også formidle Kalø's helt særlige kulturhistorie samt understøtte og udvikle de mange forskellige aktiviteter, som i dag finder sted i området omkring Kalø Slotsruin. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at mennesket kommer i centrum med udformningen og anvendelsen af velkomstcentret. Netop ved at den enkelte får optimal glæde og tilfredsstillet sin nysgerrighed ved et besøg i velkomstcentret, vil det absolut vigtigste succeskriterium være indfriet.
Velkomstcenteret er programsat til 750 m2 brutto. Konkurrenceprogrammet indeholder en uddybende beskrivelse af indhold og funktion samt fotos med mere der belyser konteksten.
p> 03/05/2016    S86    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud  Danmark-Rønde: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
2016/S 086-152810
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF

Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver

I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Nationalpark Mols Bjerge
Grenåvej 12
Kontaktpunkt(er): Nationalpark Mols Bjerge
Att: Mika Leth Pedersen
8410 Rønde
DANMARK
Telefon: +45 72170714
Mailadresse: milpe@danmarksnationalparker.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: http://www.nationalparkmolsbjerge.dk
Yderligere oplysninger fås her: Arkitektfirmaet Flemming Deichmann
Præstevænget 4
Att: Flemming Deichmann
2680 Solrød Strand
DANMARK
Mailadresse: kontakt@velkomstcentermolsbjerge.dk
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Arkitektfirmaet Flemming Deichmann
Præstevænget 4
Att: Flemming Deichmann
2680 Solrød Strand
DANMARK
Mailadresse: kontakt@velkomstcentermolsbjerge.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Arkitektfirmaet Flemming Deichmann
Præstevænget 4, Jersie
2680 Solrød Strand
DANMARK
Telefon: +45 20926699
Mailadresse: kontakt@velkomstcentermolsbjerge.dk

I.2) Type ordregivende myndighed
Regionalt eller lokalt kontor

1.3) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej

Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet

II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Velkomstcenter Nationalpark Mols Bjerge.
II.1.2) Kort beskrivelse:
Projektkonkurrence om udformning og indretning af et velkomstcenter for Nationalparken Mols Bjerge. Velkomstcentret skal placeres i området ved Kalø Slotsruin syd for Rønde i Syddjurs Kommune. Velkomstcentret vil, på grund af sin placering og sin funktion, udgøre en indgangsportal til nationalparken og derigennem tiltrække gæster fra ind- og udland. Det er bestyrelsens vision at skabe et miljørigtigt byggeri, som ydmygt indpasses i det unikke område og med et udtryk, som understøtter Nationalpark Mols Bjerges værdier. Det nye velkomstcenter skal fremstå som et levende og unikt informations- og oplevelseshus, der med et historisk vingesus giver gæsten de bedste muligheder for at tilegne sig viden om nationalparkens natur og kulturmæssige kvaliteter og friluftsmæssige muligheder. Velkomstcentret skal også formidle Kalø's helt særlige kulturhistorie samt understøtte og udvikle de mange forskellige aktiviteter, som i dag finder sted i området omkring Kalø Slotsruin. Det ligger bestyrelsen meget på sinde, at mennesket kommer i centrum med udformningen og anvendelsen af velkomstcentret. Netop ved at den enkelte får optimal glæde og tilfredsstillet sin nysgerrighed ved et besøg i velkomstcentret, vil det absolut vigtigste succeskriterium være indfriet.
Velkomstcenteret er programsat til 750 m2 brutto. Konkurrenceprogrammet indeholder en uddybende beskrivelse af indhold og funktion samt fotos med mere der belyser konteksten.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71240000

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Ansøgere skal fremsende en ansøgning der redegør for ansøgers baggrund og motivation for at deltage som totalrådgiver i konkurrencen med ingeniør og landskabsarkitekt som underrådgiver. I ansøgningen eller i bilag
hertil skal der desuden gives følgende oplysninger:
1. Firmabeskrivelse for totalrådgiver og underrådgivere indeholdende oplysninger om antal medarbejdere og deres profession, firmaets typiske opgaveprofil samt oplysninger om, hvem der er kontaktperson i relation til
denne opgave. Endvidere ønskes der vedlagt et CV for projekteringslederen og dennes erfaringer med at levere totalrådgivning med baggrund i et team af førnævnte karakter.
2. Referencer på teamets medvirken i opgaver af tilsvarende art og eller andre opgaver af tilsvarende karakter og kompleksitet, også set i relation til byggeriet placering i følsomme naturmæssige omgivelser. Realiserede såvel som ikke realiserede
projekter kan indgå i referencelisten. Der bør være tale om referencer indenfor de sidste 10 år.
3. Kort redegørelse (højest 2 A4 sider) for totalrådgiverens kvalitetssikring af projektets videreførelse uden forsinkelser og fordyrelser for bygherre i tilfælde af, at det bliver nødvendigt at udskifte projekteringslederen. Der kan citeres fra KS-manual, der ikke ønskes fremsendt i sin helhed.
4. Præsentation af de seneste tre års nøgletal fra totalrådgivers årsregnskaber. For virksomheder yngre end 3 år vises regnskabsnøgletal i muligt omfang.
5. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation for at ansøger ikke befinder sig i nogen af Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og 2 litra a), b), c) og f) nævnte situationer. Dokumentationen må højest være seks måneder gammel på ansøgningstidspunktet regnet fra tidspunktet oplyst i denne
bekendtgørelse pkt. IV.4.4.
Ansøgning suppleret med de ovenfor anførte oplysninger skal indsendes elektronisk til følgende adresse: kontakt@velkomstcentermolsbjerge.dk.

III.2) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Arkitekt eller arkitektvirksomhed.

Del IV: Procedure

IV.1) Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 5

IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere

IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
— Arkitektur — herunder bygningsforslagets design og oplevelse såvel i helhed som i detalje samt indpasning af det nye velkomstcenter i det karakterfulde landskab.
— Funktion — herunder disponering af de enkelte funktioner, deres sammenkobling og fleksibilitet indenfor det samlede bruttoareal.
— Teknik — herunder bæredygtighed herunder valg af materialer og energiforbrug samt muligheden for at byggeriet realiseres ved miljørigtig projektering.
Herudover vil juryen lægge afgørende vægt på, at den økonomiske ramme er overholdt eller vil kunne sikres overholdt gennem en viderebearbejdning.
Kriterierne er oplyst i en ikke prioriteret rækkefølge.

IV.4) Administrative oplysninger
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 31.5.2016 - 16:00
IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk. svensk.
Andet Norsk.

IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
Alle konditionsmæssigt udførte forslag honoreres med et vederlag på 125 000 DKK ekskl. moms, som kommer til udbetaling, efter at juryen har afsluttet bedømmelsen.
IV.5.3) Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja
IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja
IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej

VI.2) Yderligere oplysninger:
Konkurrencen omhandler forslag til velkomstcenteret med nærmeste omgivelser samt forslag til en tilliggende parkeringsplads. Selve udstillingen og udstyret hertil i velkomstcentret indgår ikke i projektet.
Konkurrenceperioden forventes afviklet i perioden primo august til primo november 2013.
Konkurrencesproget er dansk hvilket betyder at konkurrenceprogrammet er på dansk, al tekst i konkurrenceforslaget skal være på dansk og forhandlingssproget efter konkurrencen vil være på dansk.
Konkurrenceprogram samt bilag hertil vil være tilgængeligt på www.velkomstcentermolsbjerge.dk

VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager

VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28.4.2016

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen