Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Basenu krytego , Piaseczno/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028070
Tag der Veröffentlichung
16.12.2019
Aktualisiert am
25.05.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
22 Arbeiten
Abgabetermin
10.01.2020
Preisgerichtssitzung
20.05.2020

1. Preis

Maciej Popławski Pracownia, Breslau

2. Preis

NM Architekten Tomasz Marciniewicz, Warschau
Zuzanna Szpocińska,Warschau
Jerzy Grochulski, Warschau

3. Preis

Jarosław Kozikowski, Włocławek
Adrian Kozikowski, Włocławek

Geldpreis

Filip Zieliński, Swarzedz
Grzegorz Tracz, Posen

Geldpreis

Domino Architectural Group Wojciech Dunaj, Stettin

Lobende Erwähnung

ILMM Limited, London
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Der Wettbewerb ist ein Studien- und Umsetzungswettbewerb, d. H. Auf der Grundlage des Umsetzungsumfangs wird eine Projektdokumentation erstellt, die die Grundlage für die Durchführung der Investition bildet, während der Studienteil der Wettbewerbsarbeit vom Veranstalter gemäß den Bestimmungen des Wettbewerbsreglements in dem in Anhang 1e des Reglements angegebenen Umfang verwendet wird. Der Umfang des Wettbewerbs wurde in Kapitel II, Punkt 2 des Reglements und in den Wettbewerbsunterlagen (Anhang 8 des Reglements) beschrieben. Die Teilnehmer des Wettbewerbs reichen Anträge auf Teilnahme am Wettbewerb ein. Der Veranstalter gestattet die Teilnahme am Wettbewerb und fordert die Teilnehmer auf, Wettbewerbsbeiträge einzureichen, die den Anforderungen des Reglements entsprechen.
Die Hauptaufgabe des Wettbewerbs besteht darin, durch Überprüfung und Bewertung gemäß den Regeln der Verordnung die besten oder besten Konzepte für die Entwicklung einer vollständigen Projektdokumentation zusammen mit der Aufsicht des Autors auszuwählen, die die Durchführung der Investition ermöglicht. Der Wettbewerbsteilnehmer, dessen Arbeit die Wettbewerbsjury als die beste ansieht, wird aufgefordert, im Rahmen des Beschaffungsverfahrens aus einer Hand zu verhandeln. Gegenstand der Verhandlungen sind die Bedingungen eines künftigen Vertrags über die Entwicklung der Projektdokumentation und die Autorenaufsicht.
Eine weitere vom Veranstalter vorgesehene Aufgabe besteht darin, die besten städtischen Lösungen für das vom Studienteil des Wettbewerbs abgedeckte Gebiet zu erhalten und daraus Richtlinien für die Entwicklung dieser Gebiete zu formulieren.
Ziel des Wettbewerbs ist es, die besten Programmier- und Raumlösungen für die Entwicklung der vom Wettbewerb abgedeckten Bereiche, sowohl des Studienteils als auch des Implementierungsteils (Bereich in Anhang 8a), zu erhalten und das Beste oder Beste in Bezug auf Architektur, Raum und Funktionalität des Konzepts der Innenpoolanlage zu erhalten.

Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym tj. na podstawie zakresu realizacyjnego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowiąca podstawę do realizacji Inwestycji, natomiast część studialna pracy konkursowej zostanie wykorzystana przez organizatora zgodnie z postanowieniami Regulaminu konkursu w zakresie określonym w załączniku nr 1e do Regulaminu. Zakres opracowania konkursowego został opisany w rozdziale II, pkt 2 Regulaminu oraz w Materiałach do konkursu (załącznik nr 8 do Regulaminu). Uczestnicy konkursu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie. Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych uczestników konkursu spełniających wymagania określone w Regulaminie.
Zadaniem podstawowym konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem negocjacji będą warunki przyszłej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Dodatkowym zadaniem przewidzianym przez organizatora jest uzyskanie najlepszych rozwiązań urbanistycznych dla terenu objętego częścią studialną konkursu i wykorzystanie ich w celu formułowania wytycznych do zagospodarowania tych terenów.
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwiązań programowo-przestrzennych zagospodarowania terenów objętych opracowaniem konkursowym zarówno cześć studialna jak i cześć realizacyjna (obszar wskazanym w załączeniu nr 8a) oraz uzyskanie najlepszej lub najlepszych pod względem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-użytkowym koncepcji obiektu basenu krytego.
16/12/2019    S242    Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Piaseczno: Us?ugi architektoniczne i podobne
2019/S 242-595531
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Piaseczno
Adres pocztowy: ul. Ko?ciuszki 5
Miejscowo??: Piaseczno
Kod NUTS: PL913
Kod pocztowy: 05-500
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafa? Mroczkowski
E-mail: konkurs-piaseczno-basen@sarp.warszawa.pl
Tel.: +22 504088203Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.piaseczno.eu
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Oficjalna nazwa: Oddzia? Warszawski Stowarzyszenia Architektów Polskich
Adres pocztowy: Foksal 2
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 00-366
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Rafa? Mroczkowski
Tel.: +48 504088203
E-mail: konkurs-piaseczno-basen@sarp.warszawa.pl
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.warszawa.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: administracja samorz?dowa
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs studialno-realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej basenu krytego w Piasecznie
Numer referencyjny: Spr 148/19
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71300000
71400000
71220000
71320000
71420000
71322000
II.2.4) Opis zamówienia:
Konkurs jest konkursem studialno-realizacyjnym tj. na podstawie zakresu realizacyjnego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowi?ca podstaw? do realizacji inwestycji, natomiast cz??? studialna pracy konkursowej zostanie wykorzystana przez organizatora zgodnie z postanowieniami regulaminu konkursu w zakresie okre?lonym w Za??czniku nr 1e do regulaminu. Zakres opracowania konkursowego zosta? opisany w rozdziale II, pkt 2. regulaminu oraz w materia?ach do konkursu (Za??cznik nr 8 do regulaminu). Uczestnicy konkursu sk?adaj? wnioski o dopuszczenie do udzia?u w konkursie. Organizator dopuszcza do udzia?u w konkursie i zaprasza do sk?adania prac konkursowych uczestników konkursu spe?niaj?cych wymagania okre?lone w regulaminie.
Zadaniem podstawowym konkursu jest wy?onienie, poprzez weryfikacj? i ocen? zgodnie z zasadami regulaminu, najlepszej lub najlepszych koncepcji do opracowanie pe?nej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim umo?liwiaj?cej realizacj? inwestycji. Uczestnik konkursu, którego prac? S?d Konkursowy uzna za najlepsz?, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki. Przedmiotem negocjacji b?d? warunki przysz?ej umowy na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pe?nienie nadzoru autorskiego.
Dodatkowym zadaniem przewidzianym przez organizatora jest uzyskanie najlepszych rozwi?za? urbanistycznych dla terenu obj?tego cz??ci? studialn? konkursu i wykorzystanie ich w celu formu?owania wytycznych do zagospodarowania tych terenów.
Celem konkursu jest uzyskanie najlepszych rozwi?za? programowo-przestrzennych zagospodarowania terenów obj?tych opracowaniem konkursowym zarówno cze?? studialna jak i cze?? realizacyjna (obszar wskazanym w Za??czeniu nr 8a) oraz uzyskanie najlepszej lub najlepszych pod wzgl?dem architektonicznym, przestrzennym i funkcjonalno-u?ytkowym koncepcji obiektu basenu krytego.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych równowa?nych w swojej kategorii kryteriów:
a) atrakcyjno??, nowatorstwo i oryginalno?? rozwi?za? architektonicznych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych;
b) atrakcyjno?? i trafno?? rozwi?za? funkcjonalno-u?ytkowych i przestrzennych budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych;
c) walory eksploatacyjne rozwi?za? budynku basenu krytego i zagospodarowania terenu w tym basenów odkrytych;
d) realno?? i ekonomika przyj?tych rozwi?za?, szczególnie w kontek?cie kosztów u?ytkowania w tym rozwi?zania innowacyjne, proekologiczne i energooszcz?dne;
e) trafno?? relacji przestrzennych i funkcjonalnych zaproponowanych w rozwi?zaniach urbanistycznych cz??ci studialnej.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 10/01/2020
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W konkursie mog? zosta? przyznane nast?puj?ce nagrody:
nagrody pieni??ne
1. I nagroda – 35 000,00 PLN brutto;
2. II nagroda – 25 000,00 PLN brutto;
3. III nagroda – 20 000,00 PLN brutto;
oraz
nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej;
oraz
wyró?nienia pieni??ne dla nie wi?cej ni? 2 prac konkursowych w wysoko?ci po 10 000,00 PLN brutto ka?de.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne b?d? wyp?acane przez Zamawiaj?cego w terminie do 30 dni (nie krótszym ni? 15 dni) od dnia ustalenia wyników konkursu z zastrze?eniem, i? termin ten mo?e zosta? wyd?u?ony w przypadku wniesienia odwo?a? przez uczestników, do czasu ostatecznego rozstrzygni?cia wszystkich odwo?a?. Nagrody pieni??ne przed ich wyp?at? zostan? pomniejszone o kwot? podatku, gdy z odr?bnych przepisów b?dzie wynika? obowi?zek ich opodatkowania.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: Ewa Kury?owicz – architekt, S?dzia Konkursowy OW SARP
S?dzia referent: Maciej Kury?owicz – architekt, S?dzia Konkursowy OW SARP
Asystent S?dziego referenta (bez prawa g?osu): arch. – Magda Maci?g – architekt, S?dzia Konkursowy OW SARP
S?dzia: Ma?gorzata Mirecka – architekt, S?dzia ze strony Zamawiaj?cego
S?dzia: Kinga Socha – architekt, Wydzia? Urbanistyki i Architektury UMiG Piaseczno, S?dzia ze strony Zamawiaj?cego
S?dzia: Robert Widz, II zast?pca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno, S?dzia ze strony Zamawiaj?cego
S?dzia: Anna Pakuli?ska-Attia – Naczelnik Wydzia?u Urbanistyki i Architektury UMiG Piaseczno, S?dzia ze strony Zamawiaj?cego
S?dzia: Sylwia Horabik – Zast?pca Naczelnika Wydzia?u Inwestycji UMiG Piaseczno, S?dzia ze strony Zamawiaj?cego
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Uczestnikiem konkursu mo?e by? osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej zarówno krajowa jak i zagraniczna lub ww. podmioty wyst?puj?ce wspólnie, która z?o?y we wskazanym terminie wniosek o dopuszczenie do udzia?u w konkursie wraz z niezb?dnymi za??cznikami okre?lonymi w regulaminie konkursu oraz spe?ni wymagania okre?lone w regulaminie.
O dopuszczenie do udzia?u w konkursie mog? si? ubiega? uczestnicy konkursu, którzy nie podlegaj? wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2 i 4 oraz pkt 3 lit. d w zakresie cz?onków S?du Konkursowego, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy oraz którzy spe?niaj? warunki okre?lone przez Zamawiaj?cego dotycz?ce:
a) spe?nienia okre?lonego przez organizatora warunku udzia?u w konkursie dotycz?cego zdolno?ci technicznej i zawodowej w zakresie wykszta?cenia i kwalifikacji zawodowych. Niniejszy warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli uczestnik konkursu wyka?e, i?:
1. dysponuje na etapie konkursu co najmniej 1 osob? posiadaj?c? uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?.
Je?li uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadaj?ca wymagane powy?ej uprawnienia, to wówczas warunek dysponowania tak? osob? jest spe?niony.
2. B?dzie dysponowa? na etapie wykonywania umowy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, o których mowa w rozdziale VII pkt 2.1 lit. l regulaminu.
W przypadku, gdy uczestnicy konkursu wspólnie bior? udzia? w konkursie, wymagania, o których mowa powy?ej w lit. b b?d? spe?nione, gdy spe?ni? je ??cznie wszyscy uczestnicy konkursu wyst?puj?cy wspólnie.
Uwaga: Dopuszcza si? tak?e kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach, na zasadach okre?lonych w art. 12a Ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z pó?n. zm.), z uwzgl?dnieniem postanowie? Ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
Terminy
1. Pytania o wyja?nienie tre?ci regulaminu dotycz?ce warunków udzia?u w Konkursie do dnia 31.12.2019 r. do godz. 15:00.
2. Wnioski o dopuszczenie do udzia?u w konkursie do dnia 10.1.2020 r. do godz. 15:00.
3. Pytania o wyja?nienie tre?ci regulaminu dotycz?ce opracowania i sk?adania prac konkursowych do dnia: 16.3.2020 r. do godz. 15:00.
4. Sk?adanie prac konkursowych do dnia 8.5.2020 r. do godz. 15:00.
5. Oficjalne, publiczne og?oszenie wyników konkursu dnia 22.5.2020 r.
Maksymalny ??czny koszt netto (bez podatku VAT) zamówienia prac wymaganych dla uszczegó?owienia pracy konkursowej polegaj?cego na opracowaniu dokumentacji projektowej w zakresie niezb?dnym do realizacji Inwestycji oraz pe?nienia us?ug, w tym nadzoru autorskiego, które to zamówienie zostanie udzielone z wolnej r?ki po przeprowadzeniu konkursu i negocjacji z uczestnikiem konkursu, nie mo?e przekroczy? kwoty stanowi?cej maksymalnie 5 % planowanego kosztu realizacji inwestycji brutto.
Regulamin konkursu oraz za??czniki do regulaminu s? dost?pne na stronie internetowej konkursu: www.konkurs-piaseczno-basen.sarp.warszawa.pl
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17 A
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17 A
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguje prawo do wniesienia ?rodków ochrony prawnej na zasadach okre?lonych w ustawie Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du Zamówie? Publicznych
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17 A
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
11/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen