Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Auli Miejskiej w Rzeszowie , Rzeszów/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036544
Tag der Veröffentlichung
11.07.2023
Aktualisiert am
11.01.2024
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Beteiligung
45 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
28.07.2023 15:00
Preisgerichtssitzung
14.11.2023

Gewinner

Karol Żurawski, pracownia projektowa, Warschau
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Einstufiger beschränkter Wettbewerb für die Konzeption des Gebäudes des städtischen Auditoriums in Rzeszów.

Ziel des Wettbewerbs ist es, ein funktionales und visuell attraktives Konzept für das Gebäude des städtischen Auditoriums in Rzeszów auf hohem künstlerischen Niveau zu erhalten.

Der prestigeträchtige Standort im Herzen der Altstadt neben dem Rathaus, auf einem Grundstück, das die Bebauung des Marktplatzes ergänzt, erfordert eine Architektur, die ein erkennbares räumliches Zeichen mit einzigartigem Charakter schafft und sich in die Idee der Stadt der Innovation einfügt.

Das Konzept sieht vor, einen Rahmen für eine Einrichtung mit sozialen und kulturellen Funktionen zu schaffen, die sowohl den Einwohnern als auch den Besuchern der Stadt dienen soll.

Das Siegerprojekt, das zum Bau der Aula führen wird, soll sich durch eine hochwertige zeitgenössische Architektur auszeichnen, die einen angemessenen Rahmen für Konferenzen und künstlerische Veranstaltungen zur Förderung der Stadt und zur Präsentation ihrer Kultur bietet.

Es wird davon ausgegangen, dass das städtische Auditorium das kulturelle Angebot der Stadt grundlegend bereichern und zu einer Einrichtung von überregionaler Bedeutung werden wird, die ein weiteres wichtiges und anziehendes Element der nationalen und internationalen öffentlichen Aufmerksamkeit darstellt.

Zadanie konkursowe
Konkurs jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony na koncepcję budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

Celem konkursu jest uzyskanie funkcjonalnej i atrakcyjnej wizualnie, stojącej na wysokim poziomie artystycznym koncepcji budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

Prestiżowa lokalizacja w sercu starego miasta obok ratusza, na działkach będących uzupełnieniem zabudowy rynku wymagać będzie architektury tworzącej rozpoznawalny znak przestrzenny o niepowtarzalnym charakterze, wpisujący się w ideał Miasta Innowacji.

Koncepcja ma tworzyć ramy dla obiektu o funkcjach społecznych i kulturalnych służącego zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym miasto.

Nagrodzone prace, w wyniku których powstanie Aula powinna cechować wysokiej klasy współczesna architektura stanowiąca odpowiednią oprawę dla konferencji i wydarzeń artystycznych promujących miasto oraz eksponujących jego kulturę.

Zakłada się że Aula Miejska zasadniczo wzbogaci ofertę kulturalną miasta stając się jednocześnie obiektem o znaczeniu ponadregionalnym, kolejnym ważnym i przyciągającym elementem skupiającym uwagę krajowej i międzynarodowej opinii publicznej.

Jury
arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski – SARP o. Warszawa
arch. Wojciech Fałat – SARP o. Rzeszów
arch. Bartłomiej Nawrocki – SARP o. Katowice
arch. Tomasz Kudła – SARP o. Rzeszów
arch. Janusz Sepioł – Architekt Miejski Rzeszowa
inż. Katarzyna Leśko – p.o. Dyrektora Wydziału Architektury Miasta Rzeszowa
14/07/2023    S134

Polska-Rzeszów: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 134-427837

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 131-416497)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszowa

Krajowy numer identyfikacyjny: 31/R/2023

Adres pocztowy: Rynek 1

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-064

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agata Podolec

E-mail: sekretarz.konkursu.am@gmail.com

Tel.: +48 600393842

Adresy internetowe:

Główny adres: http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2023/07/03/aulamiejska

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs architektoniczny na koncepcję Auli Miejskiej w Rzeszowie

Numer referencyjny: 31/R/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Konkurs jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony na koncepcję budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

Celem konkursu jest uzyskanie funkcjonalnej i atrakcyjnej wizualnie, stojącej na wysokim poziomie artystycznym koncepcji budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

Prestiżowa lokalizacja w sercu starego miasta obok ratusza, na działkach będących uzupełnieniem zabudowy rynku wymagać będzie architektury tworzącej rozpoznawalny znak przestrzenny o niepowtarzalnym charakterze, wpisujący się w ideał Miasta Innowacji.

Koncepcja ma tworzyć ramy dla obiektu o funkcjach społecznych i kulturalnych służącego zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym miasto.

Nagrodzone prace, w wyniku których powstanie Aula powinna cechować wysokiej klasy współczesna architektura stanowiąca odpowiednią oprawę dla konferencji i wydarzeń artystycznych promujących miasto oraz eksponujących jego kulturę.

Zakłada się że Aula Miejska zasadniczo wzbogaci ofertę kulturalną miasta stając się jednocześnie obiektem o znaczeniu ponadregionalnym, kolejnym ważnym i przyciągającym elementem skupiającym uwagę krajowej i międzynarodowej opinii publicznej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/07/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 131-416497

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.1
Zamiast:

 

Numer referencyjny: 31/R/2023

Powinno być:

 

Numer referencyjny: 1046

VII.2)Inne dodatkowe informacje:
11/07/2023    S131

Polska-Rzeszów: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 131-416497

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszowa

Krajowy numer identyfikacyjny: 31/R/2023

Adres pocztowy: Rynek 1

Miejscowość: Rzeszów

Kod NUTS: PL823 Rzeszowski

Kod pocztowy: 35-064

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Agata Podolec

E-mail: sekretarz.konkursu.am@gmail.com

Tel.: +48 600393842

Adresy internetowe:

Główny adres: http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2023/07/03/aulamiejska
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://rzeszow.sarp.org.pl/index.php/2023/07/03/aulamiejska
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epk.sarp.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs architektoniczny na koncepcję Auli Miejskiej w Rzeszowie

Numer referencyjny: 31/R/2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71300000 Usługi inżynieryjne
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322000 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
71400000 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71420000 Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu
79932000 Usługi projektowania wnętrz
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Konkurs jednoetapowy, realizacyjny, ograniczony na koncepcję budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

Celem konkursu jest uzyskanie funkcjonalnej i atrakcyjnej wizualnie, stojącej na wysokim poziomie artystycznym koncepcji budynku Auli Miejskiej w Rzeszowie.

Prestiżowa lokalizacja w sercu starego miasta obok ratusza, na działkach będących uzupełnieniem zabudowy rynku wymagać będzie architektury tworzącej rozpoznawalny znak przestrzenny o niepowtarzalnym charakterze, wpisujący się w ideał Miasta Innowacji.

Koncepcja ma tworzyć ramy dla obiektu o funkcjach społecznych i kulturalnych służącego zarówno mieszkańcom jak i odwiedzającym miasto.

Nagrodzone prace, w wyniku których powstanie Aula powinna cechować wysokiej klasy współczesna architektura stanowiąca odpowiednią oprawę dla konferencji i wydarzeń artystycznych promujących miasto oraz eksponujących jego kulturę.

Zakłada się że Aula Miejska zasadniczo wzbogaci ofertę kulturalną miasta stając się jednocześnie obiektem o znaczeniu ponadregionalnym, kolejnym ważnym i przyciągającym elementem skupiającym uwagę krajowej i międzynarodowej opinii publicznej.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

 

1 Za spełniających warunki uczestników w konkursie Zamawiający uzna Uczestników, będących osobami fizycznymi, które mogą wykazać, że posiadają uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub podmioty posługujące się przynajmniej jedną osobą fizyczną posiadającą te uprawnienia.

2 Uczestnicy muszą wykazać, że na etapie wykonywania usługi na podstawie pracy konkursowej będą posiadać lub będą posługiwali się co najmniej jedną osobą fizyczną posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych oraz elektrycznych i energoelektrycznych.

3 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 6-10 Ustawy.

4 Nie podlegają wykluczeniu na odstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2023 poz. 129)

5 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2022 r. nr 111, str. 1 z późn. zm.)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód:

 

Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 10
Maksymalna liczba: 120
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Kryterium główne (70%)

1 Ogólny poziom architektury na który składa się:

- spójność rozwiązań architektonicznych

- atrakcyjność wizualna całości w tym potencjał koncepcyjny wnętrza

- prawidłowość i czytelność rozwiązań funkcjonalno - użytkowych

- trafność i trwałość zastosowanych rozwiązań materiałowych

- sposób odniesienia się do kontekstu architektoniczno-urbanistycznego

Pozostałe kryteria (30% łącznie)

1 Realność i optymalizacja ekonomiczna przyjętych rozwiązań w odniesieniu do kosztów realizacji Inwestycji.

2 Stopień uwzględnienia w zaproponowanych rozwiązaniach kosztów użytkowania i utrzymania Inwestycji.

3 Zastosowanie w budynku rozwiązań związanych z neutralnością klimatyczną i wpływem Inwestycji na środowisko.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/07/2023
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
Data: 11/08/2023
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

Zaproszenie do negocjacji w celu wykonania usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej oraz nagroda pieniężna w wysokości:

Pierwsza Nagroda – 50 000,00 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie usługi na podstawie wybranej pracy konkursowej.

Druga Nagroda – 40 000,00 zł

Trzecia Nagroda – 30 000,00 zł

Dwie nagrody pieniężne w formie wyróżnień po 10 000,00 zł każda.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
arch. Jerzy Szczepanik-Dzikowski – SARP o. Warszawa
arch. Wojciech Fałat – SARP o. Rzeszów
arch. Bartłomiej Nawrocki – SARP o. Katowice
arch. Tomasz Kudła – SARP o. Rzeszów
arch. Janusz Sepioł – Architekt Miejski Rzeszowa
inż. Katarzyna Leśko – p.o. Dyrektora Wydziału Architektury Miasta Rzeszowa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Rzeszowa

Miejscowość: Rzeszów

Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen