Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Campus der Kunstakademie , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025196
Tag der Veröffentlichung
25.10.2018
Aktualisiert am
11.04.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
31 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
21.01.2019
Preisgerichtssitzung
30.01.2019

Gewinner

SLLA s.r.o., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand des Wettbewerbs ist eine konzeptionelle architektonisch-städtische Lösung der Räumlichkeiten der Kunstakademie in der Drotárska cesta 44 in Bratislava sowie eine detailliertere architektonische Lösung von Objekten, die in der ersten Phase umgesetzt werden, dh Unterbringungs- und Verpflegungseinrichtungen, Technologiepavillon und Parkzonen.

Súťažná úloha
Predmetom súťaže je koncepčné architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny.
25/10/2018    S206    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2018/S 206-471013
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Vysoká škola výtvarných umení
00157805
Hviezdoslavovo nám. 18
Bratislava-mestská ?as? Staré Mesto
814 37
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Ondrej Tká?
Telefón: +421 949471021
E-mail: tkac@vsvu.sk
Kód NUTS: SK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.vsvu.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/271
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/55
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? elektronicky prostredníctvom: obstaravanie.eranet.sk
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Organizácia riadená verejným právom
I.5) Hlavná ?innos?
Vzdelávanie
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018
Referen?né ?íslo: SN-1/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71250000
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže je koncep?né architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny. Bližší opis predmetu sú?aže návrhov je uvedený v sú?ažných podmienkach.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
§ 4 zákona (architekti), § 5 ods. 1 písm. a) zákona (inžinieri), § 14 b pod?a zákon ?. 138/1992 Zb. autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Sú?ažné návrhy, ktoré boli prijaté do hodnotenia, budú hodnotené pod?a kritéria:
Architektonicko-urbanistické riešenie (zah??a v sebe aj funk?né a prevádzkové riešenie a technickú a ekonomickú realizovate?nos? návrhu) zadania.
Spôsob uplatnenia kritéria:
Porota vä?šinovým viackolovým hlasovaním pridelí každému návrhu poradie v hodnotení návrhov pod?a hodnotenia návrhu vo vz?ahu ku kritériu. Vyššie poradie patrí vždy návrhu ktorý vo vä?šej miere sp??a požiadavky kritéria na hodnotenie návrhov. Ví?azným návrhom sú?aže návrhov sa stane návrh, ktorý sa umiestni sa na prvom (najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 21/01/2019
Miestny ?as: 15:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština, Angli?tina
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
1. cena: 20 000 EUR
2. cena: 12 000 EUR
3. cena: 7 000 EUR
Suma vyhradená na odmeny: 6 000 EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
Porota si vyhradzuje právo rozhodnú? o prípadnom neudelení niektorej z cien alebo odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien. Takéto rozhodnutie musí porota písomne odôvodni?.
Uvedené sumy boli schválené na úvodnom zasadnutí poroty d?a 22.8.2018 - 14.9.2018
Celková suma za ceny a odmeny v sú?aži návrhov je 45 000 EUR.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
univ. dipl. Ing. arch. Aljoša Dekleva, M.Arch (Dist) AA
Mag. arch. Ernst J. Fuchs
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta
prof. ak. arch. Imrich Vaško
prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch.
doc. Pavel Choma, akad. mal.
prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.
náhradník: M. Sc. Ing. Arch. Tomasz Konior
náhradník: Ing. arch. Peter Jurkovi?
náhradník: Ing. arch. Monika Mitášová

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Verejný obstarávate? týmto informuje, že všetky povinne zverej?ované dokumenty sa v súlade s § 64 ods. 4 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverej?ujú na profile systému Eranet dostupnom na: obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/55
Sú?ažné podmienky sú priamo, úplne, bezodplatne a neobmedzene prístupne na: obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/55
Vzh?adom na povahu sú?aže a rozsah dokumentácie boli 2 súbory zo Zoznamu sú?ažných pomôcok s názvom:
04. Art Campus - 04 - 3d model.skp
08. Art Campus - 08 - fotodokumentácia - photo documentation.rar
Z dôvodu ich ve?kosti sprístupnené na webovej adrese: www.dropbox.com/sh/e69plbi78te6ehb/AACxhK2VYc1o_GDB8YAB5yJ8a?dl=0
Verejný obstarávate? záujemcov zárove? upozor?uje, že sú?ažné podklady a súvisiace prílohy sa na verejnom profile nachádzajú v ne-editovate?nej podobe. Editovate?ná podoba podkladov sa záujemcom sprístupní po prihlásení sa do systému v sekcii Dokumenty v predmetnom verejnom obstarávaní.
2. Verejný obstarávate? záujemcom odporú?a, aby si sú?ažné podklady stiahli až po registrovaní sa do systému. Pri zverejnení dopl?ujúcich informácií a vysvetlení sú?ažných podkladov budú títo záujemcovia informovaní. O záujemcoch, ktorí si prevezmú sú?ažné podklady bez registrácie verejný obstarávate? nemá evidenciu - o zverejnení dopl?ujúcich informácií a vysvetlení sú?ažných podkladov nebudú informovaní.
3. Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádza? povinný zaregistrova? sa do systému Eranet na URL: obstaravanie.eranet.sk .Uchádza? je oprávnený predloži? ponuku až po zaregistrovaní a prihlásení sa do systému Eranet. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.
Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: obstaravanie.eranet.sk v ?asti Podmienky a manuál.
4. Minimálne technické požiadavky na používanie informa?ného systému Eranet:
OS: MS Win 7 a vyššie, Android, iOS7, Linux;
Aktuálne verzie prehliada?ov: IE 10 a vyššie, MS Edge, Firefox 30.0 a vyššie, Chrome 35 a vyššie;
?alšie požiadavky: prístup na Internet, zapnutý JavaScript, zapnuté Cookies
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:
Revízne postupy v zákone ?. 343/2015, IV.hlava, najmä § 164 Žiados? o nápravu a § 170 Námietky
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

21/10/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen