Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Arhitektonski natječaj za zgradu I. Gimnazije , Osijeku/ Kroatien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024591
Tag der Veröffentlichung
17.04.2018
Aktualisiert am
19.07.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
24 Arbeiten
Auslober
Preisgerichtssitzung
12.07.2018

1. Preis

Maja Stanić, d.i.a. · Vojko Stanić, d.i.a. · Martina Vivoda, mag. ing.arch.

2. Preis

NOP STUDIO d.o.o.
Ivan Galić, d.i.a.

3. Preis

Ivan Jovićević · Dušan Đurović · Dragan Mirotić
vizualizacije: Andrija Vrdoljak

4. Preis

Marija Beg · Davor Bušnja

5. Preis

Gordana Domić · Boris Koružnjak
Verfahrensart
Offener Architektenwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Arhitektonski natječaj za zgradu I. Gimnazije u Osijeku.
17/04/2018 S74 - - Usluge - Natječaj za projektiranje - Otvoreni postupak
Hrvatska-Osijek: Arhitektonske usluge, tehničke usluge i usluge planiranja
2018/S 074-165251
Obavijest o projektnom natječaju
Legal Basis: Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj
I.1)Naziv i adrese
Osječko-baranjska županija
10383308860
Trg Ante Starčevića 2
Osijek
31000
Hrvatska
Telefon: +385 31221801
E-pošta: nabava@obz.hr
Telefaks: +385 31221802
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.obz.hr

Adresa profila kupca: www.obz.hr/hr/index.php?tekst=1432
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2018/S+F12-0009431
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet
II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Arhitektonski natječaj za zgradu I. Gimnazije u Osijeku

Referentni broj: NVV 3-18
II.1.2)Glavna CPV oznaka
71240000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
II.2.4)Opis nabave:

Arhitektonski natječaj za zgradu I. Gimnazije u Osijeku.

II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci
III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.10)Kriteriji za odabir sudionika:
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.1)Podaci o određenoj struci
Sudjelovanje je rezervirano za određenu struku: da
Navesti struku: Sposobnost natjecatelja je zadovoljena kada je barem jedan od autora natječajnog rada ovlašteni arhitekt ili ovlašteni arhitekt urbanist. Ostali autori mogu biti ovlašteni arhitekti, ovlašteni arhitekti urbanisti, dipl. ing. arh., mag. ing. arch. ili studenti arhitekture.

Odjeljak IV: Postupak
IV.1)Opis
IV.1.2)Vrsta natječaja
Otvoreni
IV.1.7)Imena već odabranih sudionika:
IV.1.9)Kriteriji za ocjenjivanje projekata:

1. Kvaliteta prostornog koncepta I. gimnazije, odnos prema široj i užoj urbanoj situaciji, doprinos nove zgrade slici grada,

2. Funkcionalne kvalitete rješenja, zadovoljenje funkcionalnih zahtjeva i međusobni odnos pojedinih prostorno-funkcionalnih cjelina zatvorenih i otvorenih prostora,

3. Racionalnost i ekonomičnost projekta i izvedbe (odnos bruto – neto površina),

4. Originalnost i atraktivnost arhitektonskog izraza (vanjskog i unutrašnjeg prostora), estetske i oblikovne kvalitete rješenja,

5. Ekološka komponenta projekta, energetska učinkovitost i ušteda energije,

6. Ostvarenje higijensko-tehničkih zahtjeva,

7. Upotrijebljeni materijali.

IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu projekata ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/07/2018
Lokalno vrijeme: 15:00
IV.2.3)Datum slanja poziva na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu izraditi ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.3)Nagrade i ocjenjivački sud
IV.3.1)Podaci o nagradi(ama)
Bit će dodijeljena(-e) nagrada(-e): da
Broj i vrijednost nagrade(-a) koja(-e) će se dodijeliti:

Ako do određenog roka pristigne najmanje 5 (pet) radova koji su stručno izrađeni i odgovaraju uvjetima Natječaja i dokumentaciji za nadmetanje, Ocjenjivački sud će dodijeliti nagrade kako slijedi:

I. nagrada 82 000,00 HRK,

II. nagrada 51 000,00 HRK,

III. nagrada 30 000,00 HRK,

IV. nagrada 24 000,00 HRK,

V. nagrada 16 000,00 HRK.

IV.3.2)Podaci o isplatama svim sudionicima:
IV.3.3)Dodatni ugovori nakon provedenog natječaja
Svi ugovori o uslugama nakon provedenog natječaja sklopit će se s dobitnikom ili jednim od dobitnika natječaja: da
IV.3.4)Odluka ocjenjivačkog suda
Odluka ocjenjivačkog suda obvezujuća je za javnog naručitelja/naručitelja.: da
IV.3.5)Imena odabranih članova ocjenjivačkog suda:
prof. dr. sc. Željko Koški, dipl. ing. arh., predsjednik
Ivan Anušić, župan
mr. sc. Danijela Lovoković, dipl. ing. arh.
Predrag Rechner, dipl. ing. arh.
Oliver Grigić, dipl. ing. arh.
Ranko Radunović, dipl. ing. arh.
Ivan Hampovčan, dipl. iur.

Odjeljak VI: Dopunski podaci
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Koturaška cesta 43/IV
Zagreb
10000
Hrvatska
Telefon: +385 14559930
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefaks: +385 14559933

Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.2)Tijelo nadležno za postupke mirenja
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
12/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen