Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

EXPO 2020 - Slowakischer Pavilion , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025076
Tag der Veröffentlichung
09.10.2018
Aktualisiert am
20.12.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
17 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
14.11.2018
Preisgerichtssitzung
21.11.2018

1. Preis / Gewinner

Architekti A B.K.P.Š., spol. s r.o., Bratislava

2. Preis

Architektonické štúdio Atrium s.r.o., Košice

3. Preis

ATELIER ART, Bratislava

4. Preis

Dušan Fischer & Ľudovít Urban, Bratislava

5. Preis

JANREVAJ Design, Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wetbewerbsaufgabe
Das Thema des Wettbewerbs ist die Ausarbeitung des architektonischen Entwurfs der slowakischen Ausstellung auf der World Expo 2020 in Dubai im Einklang mit der Grundidee Ideen verbinden, Zukunft gestalten und dem Unterthema Mobilität der Slowakischen Republik. Die Gestaltung der Exposition sollte ein Energie- und Umweltprojekt bieten, das aufgrund des internationalen Transports eine einfache Montage und Demontage erfordert.

Ziel der slowakischen Ausstellung ist es, einen attraktiven Raum für den Aufbau von Beziehungen zu einzelnen Besuchern sowie Regierungsvertretern und Geschäftspartnern zu schaffen und den Nutzen der Landschaft in ihrer Präsentation zu maximieren.

---

Predmetom súťaže je spracovanie architektonického návrhu slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj v súlade s hlavnou myšlienkou Spájanie myšlienok,vytváranie budúcnosti s podtémou pre Slovenskú republiku Mobilita. Návrh expozície by mal poskytnúť energetický a ekologický projekt s nutnosťou jednoduchej montáže a demontáže z dôvodu medzinárodného transportu.

Cieľom slovenskej expozície je vytvorenie príťažlivého priestoru pre nadväzovanie vzťahov s jednotlivými návštevníkmi ako aj vládnymi predstaviteľmi a obchodnými partnermi a maximalizácia benefitov krajiny pri jej prezentácii.
09/10/2018    S194    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2018/S 194-439833
Oznámenie o sú?aži návrhov
Legal Basis:
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
00686832
Mlynské nivy 44/a
Bratislava-mestská ?as? Ružinov
827 15
Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Adam Nociar, MPH
Telefón: +421 248541124
E-mail: adam.nociar@mhsr.sk
Kód NUTS: SK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.economy.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1646
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1646
?alšie informácie možno získa? na inej adrese:
Cratus SK, s. r. o.
36862584
Gorkého 5
Bratislava-mestská ?as? Staré Mesto
811 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Holáková
Telefón: +421 220769282
E-mail: zholakova@cratus.sk
Kód NUTS: SK010
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.economy.gov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1646
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Architektonický návrh slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj
Referen?né ?íslo: 19519/2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmetom sú?aže je spracovanie architektonického návrhu slovenskej expozície na Svetovej výstave Expo 2020 Dubaj v súlade s hlavnou myšlienkou Spájanie myšlienok,vytváranie budúcnosti s podtémou pre Slovenskú republiku Mobilita. Návrh expozície by mal poskytnú? energetický a ekologický projekt s nutnos?ou jednoduchej montáže a demontáže z dôvodu medzinárodného transportu. Cie?om slovenskej expozície je vytvorenie prí?ažlivého priestoru pre nadväzovanie vz?ahov s jednotlivými návštevníkmi ako aj vládnymi predstavite?mi a obchodnými partnermi a maximalizácia benefitov krajiny pri jej prezentácii.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu:
Autorizovaný architekt a/alebo autorizovaný stavebný inžinier.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Kvalita architektonického návrhu usporiadania (25 bodov), spracovanie stanovenej všeobecnej témy Expo 2020 Dubaj (25 bodov), technická realizovate?nos? (20 bodov), funk?né využitie (20 bodov), uplatnenie ekologického prístupu a energetická úspornos? riešenia (10 bodov).
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 14/11/2018
Miestny ?as: 10:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení:
V sú?aži návrhov budú ú?astníkom udelené nasledujúce ceny:
1. miesto: 17 000,- EUR
2. miesto: 10 000,- EUR
3. miesto: 7 000,- EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Peter Morav?ík, predseda poroty
prof. Ing. arch. Ján Stempel
doc. Ing. akad. arch. Jan Šépka
Vladimír Rak
Ing. Simona ?erešníková
Ing. Miroslava Valovi?ová, náhradní?ka
doc. Ing. arch. Antonín Novák, náhradník
Ing. arch. Ilja Sko?ek, náhradník

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie:
1. Predpokladaná hodnota zákazky je 150 666,67 EUR bez DPH.
2. V súlade s § 187 ods. 8 zákona ?. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (?alej len ZVO) si vyhlasovate? uplat?uje výnimku z použitia elektronickej komunikácie pod?a § 20 ods. 1 ZVO a akéko?vek poskytovanie informácií sa bude do 18.10.2018 realizova? v listinnej podobe písomnej formy. Od 19.10.2018 sa komunikácia medzi vyhlasovate?om a ú?astníkom uskuto??uje v tejto sú?aži elektronickým spôsobom prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania EVO. To rovnako platí aj vo vz?ahu k predkladaniu návrhov. V prípade, že funkcionalita systému EVO na komunikáciu a/alebo predkladanie návrhov nebude od 19.10.2018 funk?ná, komunikácia a/alebo predkladanie návrhov sa bude realizova? v listinnej podobe písomnej formy.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa: www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

05/10/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen