Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Architektonicko-urbanistická otevřená soutěž o návrh terminál veřejné osobní dopravy , Jablonci nad Nisou/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023542
Tag der Veröffentlichung
21.03.2018
Aktualisiert am
21.03.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Bewerbungsschluss
08.12.2017
Preisgerichtssitzung
23.02.2018

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Siebert+Talaš, spol s.r.o., Bratislava, Slowakei

Gewinner

Domyjinak, s.r.o., Malá Skála, Tschechien
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Statutární město Jablonec nad Nisou, Tschechien

Wettbewerbsaufgabe
Soutěžním zadáním je vypracování návrhu multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy, který musí splňovat požadavky vyplývající z řešení jednotlivých problematik – členěných na následující 4 spolu úzce související celky, za dodržení podmínek vyplývajících z platného Územního plánu. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování DÚR, DSP a DPS k Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou Dokumentace bude členěna na: a. Podzemní parkovací dům b. Terminál veřejné osobní dopravy c. Bezbariérové pěší propojení s železniční zastávkou poznámka: Tramvajovou smyčku a kolejový svršek („stavbu tramvajové dráhy“) bude dále řešit společnost Valbek, spol. s.r.o., v koridoru a parametrech vzešlých z návrhu terminálu.
13/09/2017    S175    - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení 
Česká republika-Jablonec nad Nisou: Architektonické a související služby
2017/S 175-359079
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1) Název a adresa

Statutární město Jablonec nad Nisou
00262340
Mírové náměstí 3100/19
Jablonec nad Nisou
466 01
Česká republika
Kontaktní osoba: JUDr. Ing. Lukáš Pleticha
Tel.: +420 483357161
E-mail: pleticha@mestojablonec.cz
Kód NUTS: CZ051
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.mestojablonec.cz
Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN

I.2) Společné zadávání veřejných zakázek

I.3) Komunikace

Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://nen.nipez.cz/profil/SMJNN
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4) Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5) Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1) Rozsah veřejné zakázky
II.1.1) Název:
Architektonicko-urbanistická otevřená soutěž o návrh terminál veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou.
Spisové číslo: PaVZ/2017/VZ/40
II.1.2) Hlavní kód CPV
71200000

II.2) Popis
II.2.2) Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4) Popis zakázky:
Soutěžním zadáním je vypracování návrhu multimodálního Terminálu veřejné osobní dopravy, který musí splňovat požadavky vyplývající z řešení jednotlivých problematik – členěných na následující 4 spolu úzce související celky, za dodržení podmínek vyplývajících z platného Územního plánu. Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže zakázku na zpracování DÚR, DSP a DPS k Terminálu veřejné osobní dopravy v Jablonci nad Nisou Dokumentace bude členěna na: a. Podzemní parkovací dům b. Terminál veřejné osobní dopravy c. Bezbariérové pěší propojení s železniční zastávkou poznámka: Tramvajovou smyčku a kolejový svršek („stavbu tramvajové dráhy“) bude dále řešit společnost Valbek, spol. s.r.o., v koridoru a parametrech vzešlých z návrhu terminálu.
II.2.13) Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1) Podmínky účasti
III.1.10) Kritéria pro výběr účastníků:

III.2) Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1) Informace o vyhrazení určité profesi

Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Jsou autorizovanými osobami podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Oddíl IV: Řízení

IV.1) Popis
IV.1.2) Druh soutěže

Otevřená
IV.1.7) Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9) Kritéria pro hodnocení projektů:
Dopravně-technické řešení návrhu Architektonicko-urbanistické hodnoty návrhu, Kvalita veřejného prostoru, Výše stavebně-investičních nákladů a provozních nákladů stavebních objektů.

IV.2) Administrativní informace
IV.2.2) Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast

Datum: 08/12/2017
Místní čas: 15:00
IV.2.3) Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4) Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3) Soutěžní ceny a porota
IV.3.1) Informace o cenách

Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny: 1. cena se stanovuje ve výši 600 000 CZK (slovy: šest set tisíc CZK). 2. cena se stanovuje ve výši 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc CZK). 3. cena se stanovuje ve výši 300 000 CZK (slovy: tři sta tisíc CZK).
IV.3.2) Údaje o platbách všem účastníkům: Mezi neoceněné návrhy postupující do 2. fáze soutěže, které splní všechny náležitosti soutěžního návrhu a odevzdají soutěžní návrh do 2. fáze soutěže, bude rozděleno 400 000 CZK (slovy: čtyři sta tisíc CZK). Maximálně však 200 000 CZK (slovy: dvě stě tisíc CZK) na 1 návrh.
IV.3.3) Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4) Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5) Jména vybraných členů poroty:
Ing. Petr Beitl, Ing. Miloš Vele, Ing. Miloš Zahradník, Ing. arch. Ivan Lejčar, Zdeněk Daniel,
Prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, PhDr. Miloš Kadlec, Ing. arch. Ondřej Štěpán,
MArch. Paul Robbrecht, Ing. arch. Petr Kopal, Ing. arch. Tomáš Rudolf

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3) Další informace:

VI.4) Přezkumná řízení
VI.4.1) Orgán příslušný k přezkumu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz
VI.4.2) Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3) Přezkumné řízení

Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení: Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4) Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112Internetová adresa:http://www.compet.cz

VI.5) Datum odeslání tohoto oznámení:
08/09/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen