Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Škola Smíchov , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023338
Tag der Veröffentlichung
12.03.2018
Aktualisiert am
29.08.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
66 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
04.05.2018
Preisgerichtssitzung
24.08.2018

1. Preis / Gewinner

Office Ou, Toronto mit Inostudio, Gliwice
Nicolas Koff · Zbigniew Gierczak · Magdalena Gierczak · Uros Novakovic
Sebastian Bartnicki · Sophia Szagala · Oliver Green

2. Preis

Škarda architekti, Prag mit Václav Škarda · Miloš Hlaváček · Lukáš Houser
Viktor Kirschner · Ondřej Šorm · Ondřej Hlaváček

3. Preis

IND. [Inter.National.Design], Rotterdam mit Teresa Papachristou · Felix Madrazo
Pablo Roquero · Arman Akdogan · Alfonso Redondo Gomez · Marek Nosek
Kateřina Sojková · Martin Volf · Amaia Puras · Bezya Nur Öztürk · Alvaro Borrajo
Vittorio Perotti · Morgan Graboski
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se dvěma přípravnými třídami, bytem školníka a stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury na pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu.
10/03/2018 S49 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česká republika-Praha: Architektonická řešení
2018/S 049-108789
Oznámení o soutěži o návrh
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Městská část Praha 5
00063631
nám. 14. října 1381/4
Praha 5
150 22
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. arch. Igor Kovačević, Ph.D.
Tel.: +420 222222521
E-mail: kovacevic@moba.name
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:
Hlavní adresa: cceamoba.cz/skola-smichov

Adresa profilu zadavatele: zakazky.praha5.cz/
I.2)Společné zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: zakazky.praha5.cz/
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: www.cceamoba.cz/skola-smichov
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Architektonická soutěž o návrh na řešení nové základní školy Škola Smíchov

II.1.2)Hlavní kód CPV
71220000
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je řešení základní školy velikosti 2 x 9 tříd se 2 přípravnými třídami, bytem školníka a stravovacími a sportovními provozy, včetně jejího začlenění do nově vznikající městské struktury na pražském Smíchově (tzv. Smíchov City) v místě křižovatky ulic Nádražní a U Železničního mostu.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Autorizovanými osobami podle Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání, případně autorizovanými architekty podle práva státu EHP a Švýcarské federace, jehož jsou občany nebo v němž mají své sídlo

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle nichž budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:

a) kvalita urbanistického a dopravního řešení;

b) kvalita architektonického a provozně-funkčního řešení;

c) předpokládaná efektivnost konstrukčního řešení a energetického konceptu z pohledu investičních a provozních nákladů;

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 04/05/2018
Místní čas: 17:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština, Angličtina
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

1. cena se stanovuje ve výši 900 000,- CZK (slovy: devět set tisíc korun českých).

2. cena se stanovuje ve výši 600 000,- CZK (slovy: šest set tisíc korun českých).

3. cena se stanovuje ve výši 400 000,- CZK (slovy: čtyři sta tisíc korun českých).

Mezi ostatní účastníky druhé fáze soutěže, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, bude rozdělena částka 600 000,- CZK (slovy: šest set tisíc korun českých), maximálně však bude 1 soutěžnímu návrhu přiznána částka 200 000,- CZK (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa:www.compet.cz
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa:www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/03/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen