Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Amenajare urbană Str. Kogălniceanu, Str. Universității și străzile adiacente , Cluj-Napoca/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024567
Tag der Veröffentlichung
24.07.2018
Aktualisiert am
24.10.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
11 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
11.09.2018
Preisgerichtssitzung
16.09.2018

1. Preis

S.C. Mossfern S.R.L., Cluj-Napoca

2. Preis

Șerban I. Daniel Lucian B.I.A., Cluj-Napoca

3. Preis

Norma Arhitectură și Urbanism S.R.L., Cluj-Napoca
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Amenajare urbană Str. Kogălniceanu, Str. Universității și străzile adiacente, concurs de solutii finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, conform prevederilor art. 104 alin.
24/07/2018    S140    - - Servicii - Concurs de solu?ii - licita?ie deschis? 
România-Cluj-Napoca: Servicii de proiectare arhitectural?
2018/S 140-321549
Anun? de concurs de proiecte
Legal Basis:
Directiva 2014/24/UE
Sec?iunea I: Autoritatea/entitatea contractant?
I.1) Denumire ?i adrese
Municipiul Cluj-Napoca
Romania
Str. Mo?ilor nr. 1–3
Cluj-Napoca
400001
România
Persoan? de contact: lucia lupea
Telefon: +40 264596030
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575
Cod NUTS: RO113
Adres? (adrese) internet:
Adresa principal?: www.primariaclujnapoca.ro
Adresa profilului cump?r?torului: www.e-licitatie.ro
I.2) Informa?ii privind achizi?iile publice comune
I.3) Comunicare
Documentele de achizi?ii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestric?ionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informa?ii suplimentare pot fi ob?inute de la adresa men?ionat? mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa men?ionat? mai sus
I.4) Tipul autorit??ii contractante
Autoritate regional? sau local?
I.5) Activitate principal?
Servicii publice generale
Sec?iunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizi?iei
II.1.1) Titlu:
Amenajare urban? Str. Kog?lniceanu, Str. Universit??ii ?i str?zile adiacente
Num?r de referin??: 63
II.1.2) Cod CPV principal
71220000
II.2) Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.4) Descrierea achizi?iei publice:
Amenajare urban? Str. Kog?lniceanu, Str. Universit??ii ?i str?zile adiacente; concurs de solutii finalizat prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea 98/2016. Clarificarile se pot solicita pana la 15 zile anterior datei limita de depunere a ofertelor, iar raspunsurile se vor publica prima data in a 15-a zi, anterior datei limita de depunere si a doua oara inainte cu 10 zile de data limita de depunere a ofertelor.
II.2.13) Informa?ii despre fondurile Uniunii Europene
Achizi?ia se refer? la un proiect ?i/sau program finan?at din fonduri ale Uniunii Europene: nu
Sec?iunea III: Informa?ii juridice, economice, financiare ?i tehnice
III.1) Condi?ii de participare
III.1.10) Criterii de selec?ie a participan?ilor:
III.2) Condi?ii referitoare la contract
III.2.1) Informa?ii privind o anumit? profesie
Participarea este rezervat? unei anumite profesii: da
A se indica profesia:
Architect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie international echivalenta; se va avea in vedere Regulamentul
Sec?iunea IV: Procedur?
IV.1) Descriere
IV.1.2) Tip de concurs
Deschis
IV.1.7) Numele participan?ilor deja selecta?i:
IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:
Conform sectiunii II.2.5
IV.2) Informa?ii administrative
IV.2.2) Termen limit? pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 11/09/2018
Ora local?: 16:00
IV.2.3) Data expedierii invita?iilor de participare c?tre candida?ii selecta?i
IV.2.4) Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Român?
IV.3) Recompense ?i juriu
IV.3.1) Informa?ii privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Num?rul ?i valoarea premiului (premiilor) care urmeaz? s? fie acordat(e):
Estimativ 755 000 RON fara TVA — contractul de proiectare:
— Premiul I — se enegociaza ca valoare,
— Premiul II — 60 000 RON,
— Premiul III — 30 000 RON.
IV.3.2) Detalii privind pl??ile c?tre to?i participan?ii:
Plata premiului I — conform contractului de proiectare.
Plata premiilor 2 si 3 — dupa semnarea contractului de proiectare, conform regulamentului.
IV.3.3) Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câ?tig?torului sau câ?tig?torilor concursului: da
IV.3.4) Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractant?: da
IV.3.5) Numele membrilor juriului selecta?i:
Ligia Subtirica
Raluca Munteanu
Cazmer Kovacs
Johannes Bertleff
Rudolf Graf
Pieter Uyttenhove
Stefano D'Avino
Andrei Cebotaru
Matei Bogoescu
Sec?iunea VI: Informa?ii complementare
VI.3) Informa?ii suplimentare:
Garantia de participare se restituie in conditiile art. 38 din HG 395/2016. Veti specifica in mod obligatoriu in oferta care sunt informatiile pe care le considerati confidentiale din cadrul ofertei. Accesarea DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati se poate face accesand link-ul: ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter. Precizam ca, in urma concursului de solutii, locul I va fi recompensat cu contractul de proiectare ce va fi atribuit conform prevedrilor art. 104 alin. (7) din Legea 98/2016, in urma unei negocieri ce va avea ca obiect: pretul ofertat si durata de prestare a serviciilor. Mai aratam ca pretul, in cadrul negocierii, va putea fi doar scazut in raport cu oferta initiala si la fel si durata de prestare a serviciilor, fara ca aceasta sa devina nerealista. Depasirea valorii estimate pentru contract (755 000 RON fara TVA) in cadrul devizului ofertat prezentat atrage respingerea proectului — acesta nu va intra in jurizare.
VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solu?ionare a contesta?iilor
Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Bucure?ti
030084
România
Telefon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745Adres? internet: www.cnsc.ro
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3) Procedura de contestare
Preciz?ri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

VI.4.4) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind procedura de contestare
VI.5) Data expedierii prezentului anun?:
19/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen