Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky , Bratislava/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2035775
Tag der Veröffentlichung
22.02.2023
Aktualisiert am
27.09.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen und Ingenieur*innen
Beteiligung
54 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
28.04.2023 15:00
Preisgerichtssitzung
07.09.2023

Wie lautet der letzte Buchstabe von "aktuell"?

Gewinner

Ing. arch. Milan Kiaček, Bratislava - Staré Mesto
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Verwaltungsgebäude des Regierungsbüros der Slowakischen Republik, Bratislava.
Ziel des Wettbewerbs ist es, unter den eingereichten Vorschlägen denjenigen auszuwählen, der den Anforderungen der Aufgabenstellung am besten entspricht. Ziel des Wettbewerbs ist es auch, den Verfasser der architektonisch-städtebaulichen Lösung und den Verfasser der komplexen Projektdokumentation auf der Grundlage des Siegerentwurfs für alle Leistungsphasen der Projekte bis zur Realisierung des Baus des neuen Verwaltungsgebäudes auf dem Gelände des Amtes der Regierung der Slowakischen Republik zu gewinnen.

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky, Bratislava.
Účelom súťaže je vybrať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie splní požiadavky zadania. Účelom súťaže je taktiež získať spracovateľa architektonicko-urbanistického riešenia návrhu a spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie, vychádzajúcej z víťazného návrhu pre všetky výkonové fázy projektov až po realizáciu stavby novej administratívnej budovy v areáli Úradu vlády Slovenskej republiky.

Jury
Nora Vranová (Predsedníčka poroty / Juryvorsitz)
Ilja Skoček
Ingrid Konrad
Juraj Šujan
Juraj Benetin
Juraj Benko
22/02/2023    S38

Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby

2023/S 038-110315

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Úrad vlády Slovenskej republiky

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00151513

Poštová adresa: Námestie slobody 1

Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj

PSČ: 81370

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Renáta Hajko Remeňová

E-mail: renata.remenova@vlada.gov.sk

Telefón: +421 220925765

Fax: +421 0000000

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: http://www.vlada.gov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/private/organization/234/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/452450
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://vlada.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/72
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Ministerstvo alebo iný štátny alebo federálny orgán vrátane regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

 

Administratívna budova Úradu vlády Slovenskej republiky

Referenčné číslo: 1866/2023/OVO
II.1.2)Hlavný kód CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71250000 Architektonické a inžinierske služby a dozor
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2.4)Opis obstarávania:

 

Účelom súťaže je vybrať návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie splní požiadavky zadania. Účelom súťaže je taktiež získať spracovateľa architektonicko-urbanistického riešenia návrhu a spracovateľa komplexnej projektovej dokumentácie, vychádzajúcej z víťazného návrhu pre všetky výkonové fázy projektov až po realizáciu stavby novej administratívnej budovy v areáli Úradu vlády Slovenskej republiky.

Súťaž je dvojetapová, členenie v etapách je nasledovné:

Cieľom prvej (I.) etapy súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie konceptu predmetu súťaže pre postup do druhej etapy.

V druhej (II.) etape súťaže budú postupujúce návrh z prvej etapy dopracované v zmysle súťažných podmienok, súťažného zadania a odporúčaní poroty.

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podmienkach a ich prílohách (súťažných pomôckach).

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

 

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 odsek (1) písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov (ďalej ZAA) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

 

1. Súťažné návrhy, ktoré neboli vylúčené zo súťaže, budú hodnotené podľa kritéria:

- komplexná kvalita krajinárskeho a architektonického riešenia územia vrátane väzieb na širšie okolie,

- naplnenia priestorových, funkčných a environmentálnych požiadaviek zadania

- ekonomická realizovateľnosť návrhu z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov,

- invenčnosť a kreativita riešenia vo vzťahu k zadaniu.

2. Spôsob uplatnenia kritéria pre I. etapu:

Porota väčšinovým viackolovým hlasovaním na základe diskusie zostaví poradie návrhov podľa ich naplnenia hodnotiaceho kritéria v bode 1. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej miere spĺňa požiadavky kritéria na hodnotenie návrhov. Do 2. etapy postúpi maximálne 6 návrhov, ktoré sa umiestnili najvyššie v poradí z hodnotených návrhov. V prípade, že porota bude považovať počet hodnotených návrhov alebo ich kvalitu za nízku, môže počet návrhov do 2. etapy znížiť najmenej na 3 návrhy.

3. Spôsob uplatnenia kritéria pre II. etapu:

Porota väčšinovým viackolovým hlasovaním na základe diskusie zostaví poradie návrhov podľa ich naplnenia hodnotiaceho kritéria v bode 1. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej miere spĺňa požiadavky kritéria na hodnotenie návrhov. Víťazným návrhom súťaže návrhov sa stane návrh, ktorý sa umiestnil na prvom (resp. najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.

Bližšie informácie sú uvedené v časti X. HODNOTENIE PREDLOŽENÝCH NÁVRHOV súťažných podmienok.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 28/04/2023
Miestny čas: 15:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

 

1. V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov v 2. etape tieto ceny:

1. cena: 50 000 €

2. cena: 30 000 €

3. cena: 20 000 €

2. Súťažným návrhom z 2. etapy, ktorým nebola udelená cena za 1. - 3. miesto, bude udelená odmena. O jednotlivých výškach odmien rozhodne porota. Výška odmeny nemôže byť nižšia ako 10 000,00 €.

Suma vyhradená na odmeny: 30 000 €

3. Porota si vyhradzuje právo rozhodnúť o prípadnom neudelení niektorej z cien a odmien, prípadne o inom rozdelení cien a odmien. Takéto rozhodnutie musí písomne zdôvodniť v zápisnici z hodnotiaceho zasadnutia.

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:

 

4. Hodnoty cien a odmien podliehajú zrážkovej dani z príjmu. Účastníkom, ktorí sú fyzickými osobami, budú vyplatené ceny a odmeny znížené o daň z príjmu (19%), ktorú zrazil vyhlasovateľ podľa § 43 ods. 3 písm. d) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej ZDP), pričom daňový základ sa zníži v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) bod 1 ZDP. Základ pre výpočet dane pre fyzické osoby sa znižuje v zmysle § 9 ods. 2 písm. m) ZDP.

5. Účastníkom, ktorí sú právnickými osobami, vyplatí vyhlasovateľ ceny a odmeny v celej výške, pričom si tento príjem zdaní sám účastník v daňovom priznaní.

6. Pri vyplácaní cien a odmien nie je smerodajné, kto je autorom diela, vždy sa vypláca účastníkovi súťaže.

7. Ceny a odmeny sa nevyplácajú podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len AZ). Cenu ani odmenu nie je možné považovať v súťaži za autorskú alebo licenčnú odmenu v zmysle AZ.

8. Príjem účastníka z vyplatenej ceny alebo odmeny nepodlieha dani z pridanej hodnoty (ďalej DPH) a to ani ak je jeho príjemca registrovaný pre DPH.

9. Ceny a odmeny budú vyhlasovateľom vyplatené na bankový účet účastníka uvedený v Prílohe č. 2 týchto súťažných podmienok.

IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Nora Vranová - predsedníčka poroty
Ilja Skoček - člen poroty
Ingrid Konrad - člen poroty
Juraj Šujan - člen poroty
Juraj Benetin - člen poroty
Juraj Benko - člen poroty

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

 

1. Súťaž návrhov je podľa priebehu dvojetapová. Všetky predpokladané lehoty týkajúce sa súťaže návrhov sú uvedené v súťažných podmienkach.

2. Súťažné podmienky možno nájsť bez akýchkoľvek obmedzení či poplatkov na adrese:

https://vlada.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/72

3. Po súťaži návrhov zrealizuje vyhlasovateľ priame rokovacie konanie v zmysle ustanovení § 115 ods. 1 písm. a) a § 81 písm. h) ZVO.

4. Vyhlasovateľ vyzve na rokovanie účastníka, ktorého návrh vyhodnotí porota ako víťazný.

5. Predpokladaná hodnota zákazky určená v súlade s ust. § 81písm. h) ZVO je 1 713 000 € bez DPH, z toho suma na ceny a odmeny udelené v súťaži predstavuje 130 000 €.

6. Verejný obstarávateľ zároveň informuje účastníkov, že v čase vyhlásenia súťaže nemá finančne kryté náklady spojené s postupom, ktorý bude nasledovať po ukončení tejto súťaže (priame rokovacie konanie, ktoré vyhlasovateľ vykoná s účastníkom, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný). Verejný obstarávateľ však predpokladá, že v čase zahájenia priameho rokovacieho konania bude mať schválené finančné prostriedky na zadanie zákazky nasledujúcej po tejto súťaži, keďže je jednoznačným cieľom vyhlasovateľa realizovať predmetný projekt v celom rozsahu a použitie finančných prostriedkov v uvedenej výške bude schválené uznesením vlády Slovenskej republiky.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
17/02/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen