Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Adaptacja dwóch budynk przy ul. Rogozińskiego 30 w P-ślu na mag muzealne , Przemyśl/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2036542
Tag der Veröffentlichung
11.07.2023
Aktualisiert am
02.08.2023
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekt*innen
Auslober
Abgabetermin
31.07.2023 12:00
Preisgerichtssitzung
01.08.2023

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

RID- KON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnoscią, Przemyśl
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ausarbeitung eines vollständigen Projektdokuments für die Realisierung der Aufgabe mit dem Titel: Anpassung von zwei Gebäuden in der Rogozińskiego-Straße 30 in Przemyśl zu Museumszwecken.
Opracowanie kompl. dokument projekt na realizację zad pn.Usługa oprac dokum projekt dla zad: Adaptacja dwóch budynk przy ul. Rogozińskiego 30 w P-ślu na mag muzealne.
26/07/2023    S142

Polska-Przemyśl: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 142-452407

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 131-419289)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: 795-21-56-351

Adres pocztowy: Plac płk. Berka Joselewicza 1

Miejscowość: Przemyśl

Kod NUTS: PL822 Przemyski

Kod pocztowy: 37-700

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jan Jarosz

E-mail: zamowienia@mnzp.pl

Tel.: +48 166793027

Faks: +48 166793010

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mnzp.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie kompl. dokument projekt na realizację zad pn.Usługa oprac dokum projekt dla zad:Adaptacja dwóch budynk przy ul. Rogozińskiego 30 w P-ślu na mag muzealne

Numer referencyjny: ADM.261.13.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania: pn.„Usługa opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja dwóch budynków przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu na magazyny muzealne” polegającej na Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania (nazwa wniosku o WZ): PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA NA BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA NA BUDYNEK MAGAZYNOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

1. Przedmiotem niniejszego konkursu – po zawarciu umowy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu - jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania jak w art. 2 pkt 1, umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz późniejsze ogłoszenie postępowania w trybie Pzp na wyłonienie wykonawcy robót oraz ich realizację.

Zakres prac projektowych:

• Projekt koncepcyjny (architektoniczny projekt koncepcyjny APK + wielobranżowy projekt koncepcyjny WPK)

• Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu PZT + projekt architektoniczno-budowlany PAB + projekt techniczny PT)

• Projekt wykonawczy wielobranżowy

• Projekt wykonawczy wnętrz

• Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu

W tym/oraz:

1) Projekt architektoniczny wraz z projektem małej architektury,

2) Projekt konstrukcyjny,

3) Projekt instalacji sanitarnych,

4) Projekt instalacji elektrycznych,

5) Projekt instalacji niskoprądowych i teleinformatycznych,

6) Projekt instalacji monitoringu i zabezpieczeń;

7) Projekt instalacji antywłamaniowej i p.poż.

8) Projekty innych instalacji wymaganych dla specyfiki projektowanych obiektów

9) Projekt drogowy,

10) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni

11) Projekt wnętrz oraz wyposażenia,

12) Model 3D - koordynacji międzybranżowej,

13) Projekt prac konserwatorskich i badanie konserwatorskie,

14) STWIOR,

15) Przedmiary i kosztorysy robót budowlanych,

16) Pełnienie nadzoru autorskiego wszystkich branż przez cały czas realizacji robót budowlanych – według potrzeb zamawiającego;

2. Opracowany projekt musi posiadać wymagane prawem uzgodnienia ze stosownymi organami i służbami (wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) –

w tym w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz

z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 131-419289

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.3.1
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zamiast:

 

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

W konkursie przewiduje się przyznanie jednej Nagrody głównej – tj. zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla uczestnika konkursu którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą – najwyżej oceniona.

Powinno być:

 

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

W konkursie przewiduje się przyznanie jednej Nagrody głównej – tj. zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla uczestnika konkursu którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą – najwyżej oceniona.

Uczestnik konkursu, którego praca została wybrana zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 15 dni licząc od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Zamawiający w dniu 19.07.2023r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz w dniu 28.07.2023r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu zwołuje zebrania podmiotów zainteresowanych złożeniem prac konkursowych w celu wyjaśnienia wątpliwości treści regulaminu konkursu i wizji lokalnej. Zgodnie z art. 334 ustawy Pzp zwołane zebranie podmiotów zainteresowanych złożeniem prac konkursowych ma formę wizji lokalnej i jest OBLIGATORYJNE. Aby warunek był spełniony – zainteresowany podmiot zobowiązany jest uczestniczyć co najmniej w jednej wizji. Uczestnik konkursu, który nie będzie obecny na zwołanym zebraniu i nie potwierdzi swojej obecności na liście obecności a złoży zgłoszenie udziału w konkursie i/lub pracę konkursową – zgłoszenie udziału zostanie odrzucone.

 
 
21/07/2023    S139

Polska-Przemyśl: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 139-441770

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 131-419289)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: 795-21-56-351

Adres pocztowy: Plac płk. Berka Joselewicza 1

Miejscowość: Przemyśl

Kod NUTS: PL822 Przemyski

Kod pocztowy: 37-700

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jan Jarosz

E-mail: zamowienia@mnzp.pl

Tel.: +48 166793027

Faks: +48 166793010

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mnzp.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie kompl. dokument projekt na realizację zad pn.Usługa oprac dokum projekt dla zad:Adaptacja dwóch budynk przy ul. Rogozińskiego 30 w P-ślu na mag muzealne

Numer referencyjny: ADM.261.13.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania: pn.„Usługa opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja dwóch budynków przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu na magazyny muzealne” polegającej na Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania (nazwa wniosku o WZ): PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA NA BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA NA BUDYNEK MAGAZYNOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

1. Przedmiotem niniejszego konkursu – po zawarciu umowy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu - jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania jak w art. 2 pkt 1, umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz późniejsze ogłoszenie postępowania w trybie Pzp na wyłonienie wykonawcy robót oraz ich realizację.

Zakres prac projektowych:

• Projekt koncepcyjny (architektoniczny projekt koncepcyjny APK + wielobranżowy projekt koncepcyjny WPK)

• Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu PZT + projekt architektoniczno-budowlany PAB + projekt techniczny PT)

• Projekt wykonawczy wielobranżowy

• Projekt wykonawczy wnętrz

• Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu

W tym/oraz:

1) Projekt architektoniczny wraz z projektem małej architektury,

2) Projekt konstrukcyjny,

3) Projekt instalacji sanitarnych,

4) Projekt instalacji elektrycznych,

5) Projekt instalacji niskoprądowych i teleinformatycznych,

6) Projekt instalacji monitoringu i zabezpieczeń;

7) Projekt instalacji antywłamaniowej i p.poż.

8) Projekty innych instalacji wymaganych dla specyfiki projektowanych obiektów

9) Projekt drogowy,

10) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni

11) Projekt wnętrz oraz wyposażenia,

12) Model 3D - koordynacji międzybranżowej,

13) Projekt prac konserwatorskich i badanie konserwatorskie,

14) STWIOR,

15) Przedmiary i kosztorysy robót budowlanych,

16) Pełnienie nadzoru autorskiego wszystkich branż przez cały czas realizacji robót budowlanych – według potrzeb zamawiającego;

2. Opracowany projekt musi posiadać wymagane prawem uzgodnienia ze stosownymi organami i służbami (wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) –

w tym w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz

z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/07/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 131-419289

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.1.9
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria oceny projektów:
Zamiast:

 

1)Wizualizacja architektury- zewnętrzna i wewnętrzna.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 30 punktów, a oceniane będą miedzy innymi walory estetyczne i funkcjonalność budynku.

2)Opisowe i graficzne uszczegółowienie i wskazanie założeń w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, drogowych i wyposażenia

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 40 punktów, a oceniane będą miedzy innymi szczegółowość zaproponowanych rozwiązań.

3)Opisowe i graficzne wskazanie szczegółowości zachowania detali historycznych obiektów.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 20 punktów, a oceniane będą między innymi szczegółowość i kreatywność zachowania i wyeksponowania detali historycznych.

4)Wskazanie i opis doświadczenia w realizacji prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 10 punktów, a oceniane będą między innymi doświadczenie uczestnika.

2.Przyznanie punktów w powyższych czterech kryteriach poszczególnym pracom konkursowym nastąpi w drodze głosowania jawnego przez sąd konkursowy poprzedzonego dyskusją,

3.Łącznie każda praca konkursowa może uzyskać od 0 do 100 punktów,

Powinno być:

 

1) Wizualizacja architektury- zewnętrzna i wewnętrzna.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 30 punktów, a oceniane będą miedzy innymi walory estetyczne i funkcjonalność budynku.

2) Opisowe i graficzne uszczegółowienie i wskazanie założeń w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, drogowych i wyposażenia

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 40 punktów, a oceniane będą miedzy innymi szczegółowość zaproponowanych rozwiązań.

3) Opisowe i ewentualnie graficzne wskazanie szczegółowości zachowania detali historycznych obiektów.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 20 punktów, a oceniane będą między innymi szczegółowość i kreatywność zachowania i wyeksponowania detali historycznych.

4) Wskazanie i opis doświadczenia w realizacji prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 10 punktów, a oceniane będą między innymi doświadczenie uczestnika.

2. Przyznanie punktów w powyższych czterech kryteriach poszczególnym pracom konkursowym nastąpi w drodze głosowania jawnego przez sąd konkursowy poprzedzonego dyskusją,

3. Łącznie każda praca konkursowa może uzyskać od 0 do 100 punktów,

VII.2)Inne dodatkowe informacje:

 

Uczestnik konkursu, którego praca została wybrana zostanie w terminie nie krótszym niż 5 dni i nie dłuższym niż 15 dni licząc od daty zatwierdzenia rozstrzygnięcia konkursu zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

11/07/2023    S131

Polska-Przemyśl: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2023/S 131-419289

Ogłoszenie o konkursie

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej

Krajowy numer identyfikacyjny: 795-21-56-351

Adres pocztowy: Plac płk. Berka Joselewicza 1

Miejscowość: Przemyśl

Kod NUTS: PL822 Przemyski

Kod pocztowy: 37-700

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Jan Jarosz

E-mail: zamowienia@mnzp.pl

Tel.: +48 166793027

Faks: +48 166793010

Adresy internetowe:

Główny adres: www.mnzp.pl

Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Rekreacja, kultura i religia

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Opracowanie kompl. dokument projekt na realizację zad pn.Usługa oprac dokum projekt dla zad:Adaptacja dwóch budynk przy ul. Rogozińskiego 30 w P-ślu na mag muzealne

Numer referencyjny: ADM.261.13.2023
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71200000 Usługi architektoniczne i podobne
II.2.4)Opis zamówienia:

 

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania: pn.„Usługa opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja dwóch budynków przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu na magazyny muzealne” polegającej na Opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania (nazwa wniosku o WZ): PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA NA BUDYNEK MAGAZYNOWO-USŁUGOWY ORAZ PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU USŁUGOWEGO Z ZAKRESU OCHRONY ZDROWIA NA BUDYNEK MAGAZYNOWY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.

1. Przedmiotem niniejszego konkursu – po zawarciu umowy z podmiotem wyłonionym w drodze konkursu - jest: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na realizację zadania jak w art. 2 pkt 1, umożliwiającej uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na budowę oraz późniejsze ogłoszenie postępowania w trybie Pzp na wyłonienie wykonawcy robót oraz ich realizację.

Zakres prac projektowych:

• Projekt koncepcyjny (architektoniczny projekt koncepcyjny APK + wielobranżowy projekt koncepcyjny WPK)

• Projekt budowlany (projekt zagospodarowania działki lub terenu PZT + projekt architektoniczno-budowlany PAB + projekt techniczny PT)

• Projekt wykonawczy wielobranżowy

• Projekt wykonawczy wnętrz

• Projekt wykonawczy zagospodarowania terenu

W tym/oraz:

1) Projekt architektoniczny wraz z projektem małej architektury,

2) Projekt konstrukcyjny,

3) Projekt instalacji sanitarnych,

4) Projekt instalacji elektrycznych,

5) Projekt instalacji niskoprądowych i teleinformatycznych,

6) Projekt instalacji monitoringu i zabezpieczeń;

7) Projekt instalacji antywłamaniowej i p.poż.

8) Projekty innych instalacji wymaganych dla specyfiki projektowanych obiektów

9) Projekt drogowy,

10) Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem zieleni

11) Projekt wnętrz oraz wyposażenia,

12) Model 3D - koordynacji międzybranżowej,

13) Projekt prac konserwatorskich i badanie konserwatorskie,

14) STWIOR,

15) Przedmiary i kosztorysy robót budowlanych,

16) Pełnienie nadzoru autorskiego wszystkich branż przez cały czas realizacji robót budowlanych – według potrzeb zamawiającego;

2. Opracowany projekt musi posiadać wymagane prawem uzgodnienia ze stosownymi organami i służbami (wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę) –

w tym w szczególności z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków oraz

z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w Warszawie.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

1.Oceny prac konkursowych według kryteriów.

1)Wizualizacja architektury- zewnętrzna i wewnętrzna.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 30 punktów, a oceniane będą miedzy innymi walory estetyczne i funkcjonalność budynku.

2)Opisowe i graficzne uszczegółowienie i wskazanie założeń w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych, drogowych i wyposażenia

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 40 punktów, a oceniane będą miedzy innymi szczegółowość zaproponowanych rozwiązań.

3)Opisowe i graficzne wskazanie szczegółowości zachowania detali historycznych obiektów.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 20 punktów, a oceniane będą między innymi szczegółowość i kreatywność zachowania i wyeksponowania detali historycznych.

4)Wskazanie i opis doświadczenia w realizacji prac na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków.

W tym kryterium każda praca konkursowa może uzyskać maksymalnie 10 punktów, a oceniane będą między innymi doświadczenie uczestnika.

2.Przyznanie punktów w powyższych czterech kryteriach poszczególnym pracom konkursowym nastąpi w drodze głosowania jawnego przez sąd konkursowy poprzedzonego dyskusją,

3.Łącznie każda praca konkursowa może uzyskać od 0 do 100 punktów,

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/07/2023
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

W konkursie przewiduje się przyznanie jednej Nagrody głównej – tj. zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki dla uczestnika konkursu którego praca zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą – najwyżej oceniona.

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

Zamawiający nie przewiduje wypłacania nagrody pieniężnej ani nagrody rzeczowej. Nagrodą - jedyną w konkursie - jest zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Bożena Figiela
Janusz Czop
Beata Kot
Tomasz Maciaszek
Tomasz Pomykacz
Ryszard Kulej

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

1.Zamawiający w dniu 19.07.2023r. od godz. 10:00 do godz. 12:00 przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu zwołuje zebrania podmiotów zainteresowanych złożeniem prac konkursowych w celu wyjaśnienia wątpliwości treści regulaminu konkursu i wizji lokalnej. Zgodnie z art. 334 ustawy Pzp zwołane zebranie podmiotów zainteresowanych złożeniem prac konkursowych ma formę wizji lokalnej i jest OBLIGATORYJNE. Uczestnik konkursu, który nie będzie obecny na zwołanym zebraniu i nie potwierdzi swojej obecności na liście obecności a złoży zgłoszenie udziału w konkursie i/lub pracę konkursową – zgłoszenie udziału zostanie odrzucone.

2.Zgłoszenie udziału w konkursie składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym poprzez https://platformazakupowa.pl/pn/mnzp.zaś składanie prac konkursowych odbywać się będzie osobiście lub za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub innego doręczyciela/kuriera, w nie przeźroczystej kopercie opisanej: PRACA KONKURSOWA dla zadania pn. „Usługa opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: Adaptacja dwóch budynków przy ul. Rogozińskiego 30 w Przemyślu na magazyny muzealne” Znak: ADM.261.13.2023. Nie otwierać do dnia 31.07.2023 do godz. 12:00 Otwarcia dokona Sąd Konkursowy.

Uczestnik konkursu składający PRACĘ KONKURSOWĄ będzie zobowiązany oznaczyć swoją pracę symbolami składającymi się z 10-ciu znaków – w tym; 5 –ciu DUŻYCH liter zgodnie z alfabetem od A do Z (bez polskich znaków) i 5-ciu cyfr od 1-9. Kolejność cyfr i liter dowolna/może być naprzemienna. Uczestnikowi konkursu NIE WOLNO opisać złożonej pracy konkursowej nazwą i adresem swojej firmy ani imieniem i nazwiskiem lub/i adresem zamieszkania lub jakimikolwiek innymi informacjami umożliwiającymi identyfikację autora pracy – oznaczenie wyłącznie za pomocą symboli - o których mowa powyżej. Prace opisane imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy z adresem lub innymi danymi umożliwiającymi identyfikację autora - zostaną odrzucone. Sąd konkursowy dokonując oceny pracy nie może znać jej autora - praca winna być anonimowa oznaczona wyłącznie symbolami liter i cyfr- o których mowa powyżej.

3.Termin wykonania przedmiotu umowy (dokumentacji projektowej) – potwierdzonej podpisaniem przez zamawiającego protokołu odbioru - 20.12.2023r.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

1.Środki ochrony prawnej przysługują uczestnikowi konkursu jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2.Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na Projektowane Postanowienia Umowy,

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie umowy.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli.

4.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art.519 ust.1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5.Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX Środki Ochrony Prawnej ustawy Pzp

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza

Adres pocztowy: ul.Postępu 17a

Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676

Państwo: Polska

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/07/2023

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen