Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Aktualisierung des allgemeinen Stadtplans der Gemeinde Sibiu / Actualizare plan urbanistic general al municipiului Sibiu , Sibiu/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028185
Tag der Veröffentlichung
09.01.2020
Aktualisiert am
15.07.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
2 Arbeiten
Abgabetermin
18.02.2020
Preisgerichtssitzung
26.06.2020

Gewinner

Daedalus Proiect, Cisnădie

Gewinner

Synergetics Corporation, Bucureşti
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Actualizare plan urbanistic general al municipiului Sibiu
Aktualisierung des allgemeinen Stadtplans der Gemeinde Sibiu
03/01/2020    S2    Servicii - Concurs de solu?ii - licita?ie deschis? 
România-Sibiu: Servicii de urbanism
2020/S 002-002420
Anun? de concurs de proiecte
Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE
Sec?iunea I: Autoritatea/entitatea contractant?
I.1) Denumire ?i adrese
Denumire oficial?: Municipiul Sibiu
Num?r na?ional de înregistrare: 4270740
Adres?: Str. Brukenthal Samuel nr. 2
Localitate: Sibiu
Cod NUTS: RO126
Cod po?tal: 550178
?ar?: România
Persoan? de contact: Monica Dancu
E-mail: monica.dancu@sibiu.ro
Telefon: +40 269208880
Fax: +40 269208813Adres? (adrese) internet:
Adresa principal?: www.sibiu.ro
Adresa profilului cump?r?torului: www.e-licitatie.ro
I.2) Informa?ii privind achizi?iile publice comune
I.3) Comunicare
Documentele de achizi?ii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestric?ionat, complet si gratuit la: sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100001780
Informa?ii suplimentare pot fi ob?inute de la adresa men?ionat? mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa men?ionat? mai sus
I.4) Tipul autorit??ii contractante
Autoritate regional? sau local?
I.5) Activitate principal?
Servicii publice generale
Sec?iunea II: Obiect
II.1) Obiectul achizi?iei
II.1.1) Titlu:
„Actualizare plan urbanistic general al municipiului Sibiu”
Num?r de referin??: 4270740_2019_PAAPD1077652
II.1.2) Cod CPV principal
71410000
II.2) Descriere
II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.4) Descrierea achizi?iei publice:
„Actualizare plan urbanistic general al municipiului Sibiu”.
Valoarea estimata: 5 068 338,36 RON (f?r? TVA) din care:
— 4 963 338,36 RON (f?r? TVA) – valoare estimat? a contractului de servicii având ca obiect „Actualizare plan urbanistic general al mun. Sibiu”,
— 105 000,00 RON (f?r? TVA) – valoarea premiilor: premiul I – 45 000,00 RON (f?r? TVA), premiul II – 35 000,00 RON (f?r? TVA) ?i premiul III – 25 000,00 RON (f?r? TVA).
II.2.13) Informa?ii despre fondurile Uniunii Europene
Achizi?ia se refer? la un proiect ?i/sau program finan?at din fonduri ale Uniunii Europene: nu
Sec?iunea III: Informa?ii juridice, economice, financiare ?i tehnice
III.1) Condi?ii de participare
III.1.10) Criterii de selec?ie a participan?ilor:
III.2) Condi?ii referitoare la contract
III.2.1) Informa?ii privind o anumit? profesie
Participarea este rezervat? unei anumite profesii: da
A se indica profesia:
Architect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru O.A.R./organizatie internationala echivalenta.

Sec?iunea IV: Procedur?
IV.1) Descriere
IV.1.2) Tip de concurs
Deschis
IV.1.7) Numele participan?ilor deja selecta?i:
IV.1.9) Criterii de evaluare a proiectelor:
In conformitate cu prevederile sectiunii II.2.5) „Criterii de evaluare a proiectelor” din prezenta fisa de date.
IV.2) Informa?ii administrative
IV.2.2) Termen limit? pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 18/02/2020
Ora local?: 10:00
IV.2.3) Data expedierii invita?iilor de participare c?tre candida?ii selecta?i
IV.2.4) Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Român?
IV.3) Recompense ?i juriu
IV.3.1) Informa?ii privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Num?rul ?i valoarea premiului (premiilor) care urmeaz? s? fie acordat(e):
Valoarea estimata a contractului de proiectare: 4 963 338,36 RON (f?r? TVA).
Premiul I: 45 000 RON (fara TVA).
Premiul II: 35 000 RON (fara TVA).
Premiul III: 25 000 RON (fara TVA).
IV.3.2) Detalii privind pl??ile c?tre to?i participan?ii:
Conform regulamentului concursului
IV.3.3) Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câ?tig?torului sau câ?tig?torilor concursului: da
IV.3.4) Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractant?: da
IV.3.5) Numele membrilor juriului selecta?i:
Membru titular: arh. Radu Radoslav
Membru titular: Constantin Enache
Membru titular: C?t?lina Preda
Membru titular: Vasile Mitrea
Membru titular: Ioan Bucur
Membru titular: Augustina Stan (M.D.R.A.P.F.E.)
Membru titular: Ion Cristian ?andru (O.A.R.)
Membru supleant: arh. Angela Kovács
Membru supleant: arh. Mihai ?uc? (O.A.R.)
Sec?iunea VI: Informa?ii complementare
VI.3) Informa?ii suplimentare:
Daca 2 sau mai multi ofertanti vor obtine acelasi punctaj, se va solicita ofertantilor transmiterea unei noi oferte, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din documentantia de atribuire.
Conf. H.G. nr. 395/2016 – art. 97 alin. (5) – în condi?iile prevederilor Regulamentului CE nr. 2.015/1986, în cazul în care num?rul de participan?i care îndeplinesc criteriile de calificare ?i selec?ie este mai mic decât num?rul minim indicat în anun?ul de concurs, autoritatea contractant? are dreptul fie de a continua procedura de atribuire numai cu acel participant/acei participan?i care îndepline?te/îndeplinesc criteriile solicitate, fie de a anula procedura.
Un operator economic care particip? pe cont propriu ?i care nu se bazeaz? pe capacit??ile altor entit??i pentru a îndeplini criteriile de selec?ie, trebuie s? completeze un singur DUAE. Un operator economic care particip? pe cont propriu, dar se bazeaz? pe capacit??ile uneia sau mai multor altor entit??i trebuie s? se asigure c? autoritatea/entitatea contractant? prime?te propriul s?u DUAE împreun? cu un DUAE separat care cuprinde informa?iile relevante pentru fiecare dintre entit??ile pe care se bazeaz?.
Clarificari: solicitarile de clarificari transmise din partea operatorilor economici inainte de ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in aceeasi zi (ziua transmiterii); solicitarile de clarificari transmise dupa ora 16:00 vor fi inregistrate la registratura entitatii contractante in urmatoarea zi lucratoare. Pe parcursul derularii procedurii de achizitie entitatea contractanta va utiliza e-mail-ul ca modalitate de comunicare cu candidatii/ofertantii. Comunicarile vor fi transmise la adresele de e-mail mentionate de candidati/ofertanti in formularele DUAE depuse/scrisori de inaintare.
Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – „Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal”, conform R.G.P.D.
VI.4) Proceduri de contestare
VI.4.1) Organismul de solu?ionare a contesta?iilor
Denumire oficial?: Consiliul Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor
Adres?: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucure?ti
Cod po?tal: 030084
?ar?: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745Adres? internet: www.cnsc.ro
VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3) Procedura de contestare
Preciz?ri privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.4) Serviciul de la care se pot ob?ine informa?ii privind procedura de contestare
VI.5) Data expedierii prezentului anun?:
30/12/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen