Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

31147641 Prijsvraag deskstudie voor opzet van een ‘Watercloud’ watermanagementmodellen , Utrecht/ Niederlande

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025928
Tag der Veröffentlichung
21.02.2019
Aktualisiert am
29.08.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Beteiligung
6 Arbeiten
Abgabetermin
22.03.2019
Preisgerichtssitzung
04.06.2019

Wie viele Buchstaben hat "wa"?

Gewinner

HaskoningDHV Nederland bv, Amersfoort
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Auslober
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving, Utrecht

Wettbewerbsaufgabe
Flexibiliteit in marktbenadering, het optimaal benutten van innovaties in de markt én een samenhangend modelinstrumentarium voor watermanagement zijn belangrijk voor Rijkswaterstaat. Deze behoefte wordt eveneens bij waterschappen en leveranciers gesignaleerd. Om tot die samenhang te komen is het belangrijk om de onderliggende data op orde te hebben (areaalgegevens, meetnetinformatie) en afspraken te maken over de inrichting van dit samenhangend instrumentarium. Een van de middelen die dit doel ondersteunen is de realisatie van een ‘modellenecosysteem’. Dit ecosysteem bestaat uit onder andere uit samenhangende data, dataopslag, modelschematisaties, modelsoftware, voor- en nabewerkingssoftware en visualisatietechnieken. Over 2 jaar wil Rijkswaterstaat daartoe een ‘watercloud/ecosysteem’ van modellen en data gerealiseerd hebben waarbij samen met relevante kennispartners, marktpartijen en waterschappen wordt samengewerkt aan het genereren en beschikbaar stellen van modeldata.

Flexibilität im Marktansatz, die optimale Nutzung von Innovationen auf dem Markt und ein kohärentes Instrumentarium für das Wassermanagement sind für den Rijkswaterstaat wichtig. Dieses Bedürfnis wird auch von Wasserbehörden und Lieferanten signalisiert. Um diese Kohärenz zu erreichen, ist es wichtig, die zugrunde liegenden Daten in der richtigen Reihenfolge zu haben (Bereichsdaten, Überwachung der Netzwerkinformationen) und Vereinbarungen über die Organisation dieses kohärenten Instrumentariums zu treffen. Ein Mittel zur Unterstützung dieses Ziels ist die Verwirklichung eines Modellökosystems. Dieses Ökosystem besteht unter anderem aus kohärenten Daten, Datenspeicherung, Modellschemata, Modellsoftware, Vor- und Nachbearbeitungssoftware und Visualisierungstechniken. Zu diesem Zweck möchte Rijkswaterstaat ein Wasserwolke / Ökosystem von Modellen und Daten in 2 Jahren realisieren, in dem wir mit relevanten Wissenspartnern, Marktteilnehmern und Wasserbehörden zusammenarbeiten, um Modelldaten zu generieren und verfügbar zu machen.
21/02/2019    S37    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Openbare procedure 
Nederland-Utrecht: Dienstverlening door ingenieurs
2019/S 037-083916
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Legal Basis:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
482071032
Postbus 2232
Utrecht
3500 GE
Nederland
Contactpersoon: John Haar van der
E-mail: WVL-Aanbestedingsdocumenten@rws.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.rijkswaterstaat.nl
I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3b1c50cd2f298031dd35d757f95de54c
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/3b1c50cd2f298031dd35d757f95de54c
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5) Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
31147641 Prijsvraag deskstudie voor opzet van een ‘Watercloud’ watermanagementmodellen
Referentienummer: 31147641
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
48000000
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Flexibiliteit in marktbenadering, het optimaal benutten van innovaties in de markt én een samenhangend modelinstrumentarium voor watermanagement zijn belangrijk voor Rijkswaterstaat. Deze behoefte wordt eveneens bij waterschappen en leveranciers gesignaleerd. Om tot die samenhang te komen is het belangrijk om de onderliggende data op orde te hebben (areaalgegevens, meetnetinformatie) en afspraken te maken over de inrichting van dit samenhangend instrumentarium. Een van de middelen die dit doel ondersteunen is de realisatie van een ‘modellenecosysteem’. Dit ecosysteem bestaat uit onder andere uit samenhangende data, dataopslag, modelschematisaties, modelsoftware, voor- en nabewerkingssoftware en visualisatietechnieken. Over 2 jaar wil Rijkswaterstaat daartoe een ‘watercloud/ecosysteem’ van modellen en data gerealiseerd hebben waarbij samen met relevante kennispartners, marktpartijen en waterschappen wordt samengewerkt aan het genereren en beschikbaar stellen van modeldata.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen:
Criterium: Beschrijvend document en Inschrijfstaat
Weging: 100
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/03/2019
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan:
Zie beschrijving in het Prijsvraagdocument
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers:
Zie beschrijving in het Prijsvraagdocument
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Prins Clauslaan 60
Den Haag
2595 AJ
Nederland
E-mail: klachtenmeldpunt@rws.nlInternetadres: www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

20/02/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen