Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Svazková základní škola VENKOV , Předklášteří / Tschechische Republik

Bewerbungsfrist 15.07.2022

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-347860-2022
Amtsblattnummer
2022/S 122-347860
Tag der Veröffentlichung
28.06.2022
Bewerbungsfrist
15.07.2022 15:00
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Auslober
Tišnovsko
Koordination
Advokátní kancelář SEDLÁČEK
28/06/2022    S122

Česko-Tišnov: Architektonické, stavební, technické a inspekční služby

2022/S 122-347860

Oznámení o soutěži o návrh

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Tišnovsko

Národní identifikační číslo: 75058944

Poštovní adresa: Radniční 14

Obec: Tišnov

Kód NUTS: CZ064 Jihomoravský kraj

PSČ: 66601

Země: Česko

Kontaktní osoba: Advokátní kancelář SEDLÁČEK, Mgr. Jan Sedláček

E-mail: souteze@aksedlacek.cz

Tel.: +420 723409175

Internetové adresy:

Hlavní adresa: https://www.dsotisnovsko.cz/

Adresa profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/dobrovolny-svazek-obci-tisnovsko
I.4)Druh veřejného zadavatele
Jiný druh: Dobrovolný svazek obcí založený v souladu s ustanoveními § 49 až § 53 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Ochrana a prosazování společných zájmů a spolupráce členů svazku (obcí).

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

 

Svazková základní škola VENKOV

II.1.2)Hlavní kód CPV
71000000 Architektonické, stavební, technické a inspekční služby
II.2)Popis
II.2.4)Popis zakázky:

 

Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen dopravně, ale i pěšími a cyklistickými tahy, kdy tyto by měly v souhrnu vytvořit přívětivé prostředí krátkých vzdáleností, které bude bezpečné zejména pro pěší uživatele.

Podrobnější požadavky na předmět soutěže jsou specifikovány především v příloze P01 Soutěžních podmínek.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

 

Porota provede hodnocení předložených portfolií podle míry naplnění kritéria: celková urbanisticko-architektonická kvalita referenčních návrhů. Porota své závěry zapíše do protokolu o posuzování a navrhne zadavateli nejméně 3 a maximálně 5 z účastníků, kteří splnili uvedené kritérium v nejvyšší míře a kteří mají být vyzváni k podání soutěžních návrhů.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 3
Maximální počet: 5
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

 

Pro hodnocení návrhů v soutěži budou soutěžní návrhy vyhodnoceny na základě kritéria komplexní kvality soutěžního návrhu spočívajícího bez pořadí významnosti v:

a) urbanistické a architektonické kvalitě návrhu;

b) funkčnosti a realizovatelnosti;

c) míře naplnění požadavků soutěžního zadání;

d) hospodárnosti a udržitelnosti návrhu.

Míru naplnění kritérií, kterou v případě této soutěže nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a odborných znalostí jejích jednotlivých členů. Tento způsob posouzení soutěžních návrhů je plně v diskreci poroty a účastníci Soutěže svou účastí v ní vyjadřují souhlas s tímto způsobem hodnocení.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 15/07/2022
Místní čas: 15:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

 

První cena se stanovuje ve výši 690.000,- Kč (slovy: šest set devadesát tisíc korun českých).

Druhá cena se stanovuje ve výši 490.000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých).

Třetí cena se stanovuje ve výši 290.000,- Kč (slovy: dvě stě devadesát tisíc korun českých).

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

 

Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude v průběhu posuzování vyřazen, bude rozdělena částka až 320.000,- Kč (slovy: tři sta dvacet tisíc korun českých), když jednomu návrhu bude přiznána částka 160.000,- Kč (slovy: sto šedesát tisíc korun českých).

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Řádní členové závislí: MgA. Petra Bendová, starostka Předklášteří, Jiří Dospíšil, starosta Tišnova
Řádní členové nezávislí: Ing. arch. Lada Kolaříková, Ing. arch. Adam Halíř, Ing. arch. Ondřej Píhrt
Náhradníci závislí: Ing. Petr Tesař, místostarosta Lomnička
Náhradníci nezávislí: Ing. arch. David Šrom, Ing. Mgr. Lucie Radilová

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

 

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7

Obec: Brno

PSČ: 604 55

Země: Česko

E-mail: posta@uohs.cz

Tel.: +420 542167111

Fax: +420 542167112

Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
23/06/2022

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen