Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ideevõistlus , TALLINN / Estland

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2021429
Tag der Veröffentlichung
18.08.2017
Abgabetermin Pläne
03.11.2017
Preisgerichtssitzung
01.01.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Teilnehmer
Architekten
18/08/2017    S157    - - Teenused - Ideekonkurss - Avatud menetlus 
Eesti-Tallinn: Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused
2017/S 157-326431
Ideekonkursi kutse
Käesolev teade on hõlmatud: Direktiiv 2004/18/EÜ
I osa: Hankija / võrgustiku sektori hankija
I.1) Nimi, aadressid ja kontaktandmed
Sisekaitseakadeemia
70004465
Kase 61
Kontaktisik: Peeter Tambu
12012 Tallinn
Eesti
Telefon: +372 6965495
E-post: peeter.tambu@sisekaitse.ee
Faks: +372 5110795
Lisateavet saab: MTÜ Eesti Arhitektide Liit
Põhja pst 27a
Kontaktisik: Ingrid Mald
10415 Tallinn
Eesti
Telefon: +372 5110571
E-post: ingrid@arhliit.ee
Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed
I.2) Hankija liik
Valitsusasutus
1.3) Hankija põhitegevus
Riigikaitse
Avalik kord ja julgeolek
Haridus
1.4) Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate / võrgustiku sektori hankijate nimel
Hankija / võrgustiku sektori hankija teostab hanget teiste hankijate / võrgustiku sektori hankijate nimel: ei
II osa: Ideekonkursi objekt / projekti kirjeldus
II.1) Kirjeldus
II.1.1) Hankija / võrgustiku sektori hankija poolt ideekonkursile/projektile antud nimetus:
Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse ideevõistlus.
II.1.2) Lühikirjeldus:
Võistluse eesmärgiks on parima ruumilise terviklahenduse leidmine Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse arendusele, mis sisaldab Sisekaitseakadeemia ja Politsei-ja Piirivalveameti ning Tartu Ülikooli Narva Kolledži hooneosa ning nende omavahelist sidumist koos ümbrusega ühiseks terviklikuks maa-alaks.
II.1.3) Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
71240000
III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave
III.1) Osalejate kvalifitseerimise kriteeriumid:
1. Konkursil võib osaleda iga ettevõtjast isik, kelle asukoht on Eesti, mõni muu Euroopa Liidu liikmesriik, muu Euroopamajanduspiirkonna lepinguriik või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA) ühinenud riik, samuti nimetatud isikutest moodustatud konsortsiumid (edaspidi koos ja eraldi: ühisosaleja).
Esitada:
Etteantud vormil I osaleja või ühisosaleja kirjalik kinnitus konkursil osalemise õiguse kohta.
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm I
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm I_Kinnitus osalemise õiguse kohta
2. Hankija kõrvaldab komisjoni ettepanekul osaleja või ühisosaleja konkursilt mis tahes ajal kui neil esinevad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused.
Hankija kõrvaldab komisjoni ettepanekul osaleja või ühisosaleja konkursilt mis tahes ajal kui neil esinevad RHS § 38 lg 1 ja lg 2 sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise alused. Muu hulgas kõrvaldab hankija konkursil osaleva osaleja või ühisosaleja, kes on kavandi loomisse kaasanud käesolevas punktis nimetatud isikuid, samuti ei tohi need isikud olla konkursil osaleja või ühisosaleja juhtorganite või omanike hulgas ega konkursil osalejaga lepingulises suhtes:
— žürii ja komisjoni liikmed ning kavandeid hindavad eksperdid,
— konkursi võistluseeskirja ja selle lisade (va. ülesande lisade) koostajad ning isikud, kes on konkursi ettevalmistamise ja
korraldamise tõttu selgelt eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada žürii ja komisjoni otsuseid,
— žürii ja komisjoni liikmete ning kavandeid hindavate ekspertidega seotud lähikondsed (abikaasad, elukaaslased, otsejoones ülenejad ja alanevad sugulased, õed, vennad),
— žürii ja komisjoni liikmete ning kavandeid hindavate ekspertidega seotud äripartnerid, kes on osanikud või aktsionärid nendega samas projekteerimis— või planeerimisvaldkonnas tegutsevas äriühingus.
Esitada:
Etteantud vormil II osaleja või ühisosaleja kirjalik kinnitus konkursilt kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
Lisatud nõutavadokumendi vorm: Vorm II.
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm II_Kinnitus kõrvaldamise aluste puudumise kohta.
3. Hankija kõrvaldab hankemenetlusest osaleja või ühisosaleja, kellel on õigusaktidest tulenevate riiklike või sotsiaalkindlustuse maksete võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Riiklike maksude võlaks loetakse tähtpäevaks tasumata riiklike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
Esitada:
Isikud, kes ei ole Eesti residendid, esitavad asukohariigi vastava pädevusega ametiasutus(t)e poolt kinnitatud tõend(id) selle kohta, et neil on nõuetekohaselt täidetud õigusaktidest tulenevad riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumisekohustused konkursi algamise päeva seisuga. Eesti residendist isikute kehtivaid andmeid kontrollib hankija ise andmekogusolevate avalike andmete põhjal.
4. Hankija kõrvaldab hankemenetlusest osaleja või ühisosaleja, kellel on õigusaktidest tulenevate tema elu- või asukoha kohalike maksude võlg või tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intress (edaspidi maksuvõlg) hankemenetluse algamise päeva seisuga või maksuvõla tasumine on ajatatud pikemaks perioodiks kui kuus kuud arvates hankemenetluse algamise päevast, välja arvatud juhul, kui maksuvõla tasumise ajatamine on täies ulatuses tagatud. Elu- või asukoha kohalike maksude võlaks loetakse tähtpäevaks tasumata elu- või asukoha kohalike maksude ja tähtpäevaks tasumata jäetud maksusummalt arvestatud intressi võlga, mis ületab 100 eurot.
Esitada:
Asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või vastava pädevusega ametiasutuse poolt kinnitatud tõend(id) selle kohta, et osalejal või ühisosalejal on nõuetekohaselt täidetud õigusaktidest tulenevad asukoha kohalike maksude tasumise kohustused konkursi algamise päeva seisuga. Tallinnas registreeritud isikute kehtivaid andmeid kontrollib hankija ise andmekogus olevate avalike andmete põhjal.
5. Osaleja või ühisosaleja, kes peab ettevõtluses tegutsemiseks olema oma asukohariigi seaduste kohaselt registreeritud äri—või muus vastavas registris, esitab sellekohase kehtiva dokumendi.
Esitada:
Isikud, kes ei ole Eesti residendid, esitavad asukohariigi õiguspädeva äri— või muu vastava registri registreeringu koopia võiväljatrüki oma asukohariigi õigusaktide kohasest registreeringust konkursi algamise päeva või hilisema seisuga. Eestiresidendist isikute kehtivaid andmeid kontrollib hankija ise andmekogus olevate avalike andmete põhjal.
6. Ühisosalejad nimetavad konkursil osalemiseks ja sellega seotud toimingute tegemiseks volitatud esindaja (edaspidi ühisosalejate volitatud esindaja).
Esitada:
Etteantud vormil III ühise osalemise kinnitus ja volikiri. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm III.
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm III_Ühise osalemise kinnitus ja volikiri.
7. Konkursil osalemiseks ja kvalifitseerimiseks punktis III.1) nõutud dokumendid peab allkirjastama osaleja või ühisosalejate volitatud esindaja esindusõigusega isik.
Esitada:
Etteantud vormil IV esindusõigust tõendav volikiri juhul kui esitatavad dokumendid allkirjastab osaleja või ühisosaleja volitatud esindaja seadusliku esindaja poolt volitatud isik.
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm IV.
Lisatud nõutava dokumendi vorm: Vorm IV_Esindusõigust tõendav volikiri.
III.2) Teave teatava kutseala kohta
Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad: jah
Vähemalt üks kavandi autor peab omama kehtivat arhitekti kutset kutseseaduse või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis omandanud arhitekti kutsekvalifikatsiooni, mida tõendab Euroopa Parlamendi ja nõukogudirektiivi 2005/36/EÜ kutsekvalifikatsiooni tunnustamise kohta (ELT L 255, 30.9.2005, lk 22142) artiklis 49 ja VI lisas nimetatud kutsekvalifikatsiooni tõendav dokument.
Eesti residendist kavandi autorile peab olema omistatud volitatud arhitekti või sellele vastavate pädevuste ja volitustega kutsekvalifikatsioon.
IV osa: Hankemenetlus
IV.1) Konkursi liik
Avatud
IV.2) Juba valitud osalejate nimed
IV.3) Projektide hindamisel kasutatavad kriteeriumid:
Võistluse žürii hindab võistlustööde arhitektuurse vastavust vastavalt järgmistele kriteeriumitele:
Sise- ja välisruumi lahenduse funktsionaalsus ning vastavus Sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuse arenduse vajadustele;
Erinevate hoonemahtude omavaheline sidumine ning ümbritseva ala hoonestuse nõuetele vastavalt lahendamine;
Kavandatava hoone ja selle ümbruse kontseptuaalse idee selgus ning arhitektuurse lahenduse omanäolisus;
Majanduslikult otstarbeka ehitamise, energiatõhususe, mõistliku konstruktsiooni ja materjali valiku ning muude praktiliste eesmärkide arvestamine.
IV.4) Haldusalane teave
IV.4.1) Hankija / võrgustiku sektori hankija poolt toimikule antud viitenumber:
IV.4.2) Lepingudokumentide ja täiendavate dokumentide saamise tingimused
IV.4.3) Projektide või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
Kuupäev: 3.11.2017 - 16:00
IV.4.4) Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse osalemiskutsed
IV.4.5) Keel(ed), milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
eesti keel.
IV.5) Ideekonkursi auhinnad ja komisjon
IV.5.1) Teave auhinna/auhindade kohta:
Ette on nähtud auhind/auhinnad: jah
määratava auhinna/auhindade arv ja maksumus: Määratavate auhindade arv ja maksumus: Hankija määrab maksimaalselt kolm auhinda ning kaks ergutuspreemiat. Konkursiauhinnafondi suurus on kokku 37 000 eurot.
Auhinnafond jaguneb järgmiselt:
— konkursi võitja auhind on 13 000 eurot,
— teise koha auhind on 10 000 eurot,
— kolmanda koha auhind on 7 000 eurot,
— ergutuspreemia suurus on 3 500 eurot.
IV.5.2) Kõigile osalejatele tehtavate maksete üksikasjad
IV.5.3) Jätkuleping
Ideekonkursile järgnev mis tahes teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest: jah
IV.5.4) Komisjoni otsus
Kas ideekonkursi komisjoni otsus on hankijale / võrgustiku sektori hankijale kohustuslik: ei
IV.5.5) Ideekonkursi komisjoni liikmete nimed
1. Kavandite hindamiseks on hankija moodustatud konkursi žürii koosseisus: - Katri Raik
2. Sisekaitseakadeemia (esimees); - Peeter Tambu
3. Sisekaitseakadeemia; - Tarvo Kruup
4. Politsei- ja Piirivalveamet; - Heiki Pagel
5. Tartu Ülikool; - Ivan Sergejev
6. Narva LV Arhitektuuri ja Linnaplaneerimise Amet; - Katrin Koov
7. volitatud arhitekt
8. 7. kutsetase; - Ülar Mark
9. volitatud arhitekt-ekspert
10. 8. kutsetase; - Kaur Talpsep
11. volitatud arhitekt
12. 7. kutsetase; - Rasmus Tamme
13. volitatud arhitekt
14. 7. kutsetase; - Kalle Komissarov
15. volitatud arhitekt
16. 7. kutsetase (asendusliige).Žürii võib kaasata kavandite hindamiseks sõltumatuid eksperte ekspertarvamuste saamiseks. Eksperdi kaasamise otsustab žürii. Žürii otsus on vastu võetud kui eksperdi kaasamise poolt hääletas üle poole žürii liikmetest. Eksperdi kaasamise otsuse kohta vormistatakse žürii koosoleku protokoll. Protokolli allkirjastab žürii esimees ja protokollija. Eksperdi kaasamise otsuse võib žürii vastu võtta elektroonilise hääletamise teel.
VI osa: Lisateave
VI.1) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2) Lisateave:
Konkursil osalemiseks ja konkursiga seotud informatsiooni saamiseks tuleb huvitatud isikutel ennast riigihangete registris riigihanked.riik.ee registreerida.
Konkursil osalejal ja ühisosalejal on õigus saada konkursi dokumentide kohta selgitusi ja lisateavet. Kõik küsimused peavad olema koostatud eesti keeles ja esitatud riigihangete registri teabevahetuse töölehe riigihanked.riik.ee kaudu hiljemalt neli päeva enne kavandi esitamise tähtaega. Küsimused, mis puudutavad ülesannet ja kavandi koostamist, tuleb esitada hiljemalt 31.10.2017. a.
Esindaja esitab selgitused ja lisateabe riigihangete registri vahendusel konkursil registreerinud isikutele kolme tööpäeva jooksul vastava taotluse saamisest arvates.
Konkursil esitatud kavandi autori(te)le kuuluvad kehtiva autoriõiguse seaduse kohaselt kavandi isiklikud ja varalised autoriõigused.
Konkursil auhinnatud kavandi omandiõigus läheb hankijale üle pärast auhinna väljamaksmist.
Muud konkursi tingimused ja selgituste saamise kord on toodud eeskirjas.
VI.3) Vaidlustusmenetlus
VI.3.1) Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760
VI.3.2) Vaidlustuse esitamine
VI.3.3) Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113713
Internetiaadress: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760
VI.4) Teate lähetamise kuupäev:
16.8.2017

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen