Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego , Bydgoszcz / Polen

Abgabefrist 28.11.2019

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2027780
Tag der Veröffentlichung
08.11.2019
Abgabetermin
28.11.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Architektur
Landschaftsgestaltung
08/11/2019    S216    Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Bydgoszcz: Us?ugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych
2019/S 216-531033
Og?oszenie o konkursie
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Adres pocztowy: ul. Andrzeja Szwalbego 6
Miejscowo??: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613
Kod pocztowy: 85-080
Pa?stwo: Polska
Osoba do kontaktów: Izabella Wójcik
E-mail: sekretariat@filharmonia.bydgoszcz.pl
Tel.: +48 523210467
Faks: +48 523210752Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.filharmonia.bydgoszcz.pl/
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: samorz?dowa instytucja artystyczna
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej remontu, przebudowy i rozbudowy Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Numer referencyjny: 1-KR-2019
II.1.2) G?ówny kod CPV
71223000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71221000
71420000
71220000
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy i remontu Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Koncepcja powinna spe?nia? za?o?enia programowe, funkcjonalne, akustyczne oraz uwarunkowania urbanistyczne, przyrodnicze, kulturowe opisane w regulaminie konkursu oraz w programie funkcjonalno-u?ytkowym, który wraz z za??cznikami stanowi za??cznik nr 5 do regulaminu (zwany dalej tak?e „PFU”).
Celem konkursu jest wybór najlepszego rozwi?zania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego i akustycznego dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy oraz, w efekcie, udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej.
Od prac konkursowych wymaga si?:
— w zakresie urbanistyki: dobrej jako?ci rozwi?za? urbanistycznych, w tym: wykreowania przyjaznej przestrzeni publicznej, wewn?trznych rozwi?za? komunikacyjnych, uwzgl?dnienia kontekstu: charakteru, wielko?ci i skali zabudowy i zagospodarowania na terenach s?siednich, jak równie? zgodno?ci z zapisami obowi?zuj?cego miejscowego planu zagospodarowania terenu,
— w zakresie architektury: oryginalnych i atrakcyjnych rozwi?za? estetycznych, przyjaznych dla u?ytkowników, zastosowania materia?ów konstrukcyjnych i wyko?czeniowych adekwatnych do funkcji i miejsca, utrzymania optymalnej skali i zastosowanie w?a?ciwych proporcji poszczególnych fragmentów przestrzeni budynku odpowiednio do funkcji i charakteru u?ytkowego, nowatorstwa rozwi?za? architektonicznych jak równie? zgodno?ci z zapisami obowi?zuj?cego miejscowego planu zagospodarowania terenu,
— w zakresie rozwi?za? funkcjonalno-u?ytkowych: optymalnych rozwi?za? dla celów i funkcji programowych oraz uzupe?niaj?cych, w tym zgodno?ci z wytycznymi programowymi oraz zestawieniem powierzchni – zawartych w PFU,
— w zakresie akustyki: wysokiej jako?ci rozwi?za? akustycznych dla sali koncertowej, sali kameralnej i sal prób oraz wszystkich przestrzeni dedykowanych dzia?alno?ci muzycznej, w tym zgodno?ci z wytycznymi akustycznymi zawartymi w PFU oraz opracowaniu pt. „Charakterystyka w?a?ciwo?ci akustycznych sali koncertowej oraz sali kameralnej Filharmonii Pomorskiej. Raport opracowany na podstawie s?uchowych ocen d?wi?ku oraz bada? akustycznych sal w stanie aktualnym” stanowi?cy za??cznik nr 8 do regulaminu konkursu.
Zamawiaj?cy przewiduje, ?e termin sk?adania prac konkursowych up?ynie w dniu 24.3.2020 r.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt


Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Prace konkursowe b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych kryteriów:
1) rozwi?zania urbanistyczne;
2) rozwi?zania architektoniczne;
3) rozwi?zania funkcjonalno-u?ytkowe;
4) rozwi?zania akustyczne;
5) rozwi?zania innowacyjne i energooszcz?dne.
S?d konkursowy b?dzie ocenia?:
1) oryginalno??, atrakcyjno?? i jednocze?nie realno?? proponowanych rozwi?za? urbanistycznych oraz racjonalno?? zaproponowanych rozwi?za? komunikacyjnych (w skali od 0 do 20 pkt);
2) oryginalno??, atrakcyjno?? i racjonalno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych (w skali od 0 do 20 pkt);
3) prawid?owo?? rozwi?za? funkcjonalno-u?ytkowych (w skali od 0 do 20 pkt);
4) jako?? akustyczn? rozwi?za?, a w szczególno?ci geometri? pomieszcze?, czas pog?osu i mo?liwo?ci jego zmiany (w skali od 0 do 20 pkt);
5) wprowadzone rozwi?zania innowacyjne i energooszcz?dne, w tym obni?aj?ce koszty eksploatacji budynku/budynków (w skali od 0 do 20 pkt).
Za najlepsz? zostanie uznana praca, która otrzyma najwi?ksz? liczb? punktów.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 28/11/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
W konkursie przewiduje si? przyznanie nast?puj?cych nagród i wyró?nie?:
— I nagroda w wysoko?ci 140 000 PLN brutto wraz z zaproszeniem do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki dotycz?cych szczegó?owego opracowania pracy konkursowej,
— II nagroda w wysoko?ci 100 000 PLN brutto,
— 3 wyró?nienia w wysoko?ci 20 000 PLN brutto ka?de.
Na wniosek S?du konkursowego, Zamawiaj?cy mo?e dokona? zmiany w zakresie kolejno?ci, ilo?ci oraz wysoko?ci nagród i wyró?nie? w ramach ??cznej puli wynosz?cej 300 000 PLN brutto, w zale?no?ci od ilo?ci i jako?ci prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania ca?ej kwoty na ten cel przeznaczonej oraz pod warunkiem, ?e nie zwi?kszy to sumarycznej kwoty przeznaczonej na nagrody i wyró?nienia, a pierwsza nagroda pieni??na nie b?dzie ni?sza od kwoty 140 000 PLN.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie krótszym ni? 15 dni kalendarzowych i nie d?u?szym ni? 30 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiaj?cego rozstrzygni?cia konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania lub skargi, w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki dotycz?cych szczegó?owego opracowania pracy konkursowej nast?pi w terminie nie d?u?szym ni? 90 dni kalendarzowych od daty zatwierdzenia przez kierownika Zamawiaj?cego rozstrzygni?cia konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania lub skargi, w terminie nie d?u?szym ni? 90 dni kalendarzowych od dnia wydania prawomocnego wyroku lub postanowienia.
Wyp?aty nast?pi? przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Romuald Loegler – architekt, przewodnicz?cy S?du konkursowego
Ryszard Jurkowski – architekt, s?dzia referent
Cezary Nelkowski – z-ca dyrektora Filharmonii
Katarzyna ?askarzewska-Karczmarz – architekt Miasta Bydgoszcz
S?awomir Marcysiak – Miejski Konserwator Zabytków
Maria Jankowska-Olbratowska – architekt, Przedstawiciel Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddzia? Bydgoszcz
Jerzy Gurawski – architekt
Antoni Kozielski – architekt
Olgierd Sobkowiak – przedstawiciel Urz?du Marsza?kowskiego
Aleksander Bobynko – architekt, asystent s?dziego referenta (bez prawa g?osu)
Andrzej Myga – architekt, SARP Oddzia? Bydgoszcz, zast?pca s?dziego konkursowego
Jacek Lenart – architekt, zast?pca s?dziego konkursowego
Rafa? Pietrucie? – przedstawiciel Urz?du Marsza?kowskiego
Marta Jaroszewska – przedstawiciel Urz?du Marsza?kowskiego
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

Uczestnik ubiegaj?cy si? o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie nie mo?e podlega? wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1, oraz ust. 5 pkt 1, 5, 6 i 8 ustawy Pzp. Uczestnik ubiegaj?cy si? o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie zobowi?zany jest spe?ni? warunki wskazane w art. 22 ust. 1, 1b ustawy Pzp dotycz?ce: kompetencji lub uprawnie? do wykonywania okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów; zdolno?ci technicznej oraz zawodowej, tj.: posiada? do?wiadczenie w nale?ytym wykonaniu co najmniej 1 wielobran?owej dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej dla budowy, przebudowy lub rozbudowy co najmniej 1 (jednego) budynku filharmonii, opery lub teatru o powierzchni netto nie mniejszej ni? 15 000 m2, który w ci?gu 10 ostatnich lat uzyska? pozwolenie na u?ytkowanie, a koszt prac wykonanych na podstawie dokumentacji wyniós? co najmniej 100 000 000 PLN netto; dysponowa? co najmniej 1 osob? – projektantem g?ównym, posiadaj?c? uprawnienia do projektowania w specjalno?ci architektonicznej bez ogranicze?, b?d?cej cz?onkiem w?a?ciwej izby samorz?du zawodowego oraz posiadaj?c? do?wiadczenie, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie, w realizacji (jako autor lub cz?onek zespo?u autorskiego) co najmniej 1 wielobran?owej dokumentacji projektowej, dla budowy budynku u?yteczno?ci publicznej w rozumieniu §3 pkt 6 rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada? budynki i ich usytuowanie (t.j. – Dz.U. z 2015 r., poz. 1422, z pó?n. zm.), który posiada pozwolenie na u?ytkowanie, w którym mie?ci si? sala koncertowa, operowa, teatralna lub widowiskowa przeznaczona dla wydarze? muzycznych o pojemno?ci sta?ej widowni nie mniej ni? 750 miejsc; dysponowa? co najmniej 1 osob? – akustykiem, posiadaj?c? do?wiadczenie, w okresie ostatnich 15 lat przed terminem sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w konkursie, w wykonaniu (jako autor lub cz?onek zespo?u autorskiego) projektu akustyki w ramach wielobran?owej dokumentacji projektowej, dla co najmniej 1 sali koncertowej, operowej, teatralnej lub widowiskowej o pojemno?ci widowni nie mniej ni? 750 miejsc, mieszcz?cej si? w zrealizowanym, tj. posiadaj?cym pozwolenie na u?ytkowanie obiekcie; sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj. posiada? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci gospodarczej zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, na kwot? nie mniejsz? ni? 2 000 000 PLN (dwa miliony).
W przypadku gdy uczestnicy wspólnie bior? udzia? w konkursie, warunki, o których mowa powy?ej b?d? spe?nione, gdy spe?ni? je ??cznie wszyscy uczestnicy wyst?puj?cy wspólnie.
Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powy?ej Zamawiaj?cy rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz w rozporz?dzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowi?zuj?cych przepisów, lub odpowiednich przepisów obowi?zuj?cych na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, uznanych przez w?a?ciwy organ, zgodnie z ustaw? z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 2272 ze zm.). W przypadku osób, które s? obywatelami pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorz?dach zawodowych architektów, in?ynierów budownictwa (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1725 z pó?n. zm.) zastosowanie maj? zasady okre?lone w regulaminie konkursu.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?:
Pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zamówienia
1. ?rodki ochrony prawnej – odwo?anie, skarga do s?du – przys?uguje Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Prawo zamówie? publicznych.
2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz SIWZ przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
5. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
6. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwo?uj?cy przesy?a kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
8. W przypadku uznania zasadno?ci przekazanej informacji Zamawiaj?cy powtarza czynno?? albo dokonuje czynno?ci zaniechanej, informuj?c o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynno?ci.
9. Szczegó?owe zasady wnoszenia ?rodków ochrony prawnej oraz post?powania toczonego wskutek ich wniesienia okre?la dzia? VI, rozdzia? 1 i 2 ustawy. Ze wzgl?du na obszerno?? tych przepisów nale?y si? z nimi zapozna? bezpo?rednio analizuj?c cyt. ustaw?.
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwo?awcza
Adres pocztowy: ul. Post?pu 17a
Miejscowo??: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Pa?stwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
05/11/2019

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen