Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Przebudowy, rozbudowy i modernizacji zespołu Ośrodka Wypoczynkowego Rewita , Warschau / Polen

Bewerbungsfrist 16.05.2019

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2026382
Tag der Veröffentlichung
23.04.2019
Bewerbungsfrist
16.05.2019
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Architektur
Bauleitung/Projektmanagement/-überwachung
Ingenieurwesen/ Fachplanung
23/04/2019    S79    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura ograniczona 
Polska-Warszawa: Us?ugi projektowania architektonicznego
2019/S 079-190648
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
AMW Rewita Sp. z o.o.
ul. ?w. J. Odrow??a 15
Warszawa
03-310
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czaja
Tel.: +48 222709550
E-mail: sekretariat@rewita.pl
Faks: +48 222702143
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.rewita.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: dwwam.nowybip.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy, rozbudowy i modernizacji zespo?u O?rodka Wypoczynkowego Rewita w Ko?cielisku, przy ul. Stanis?awa N?dzy-Kubi?ca 101, Ko?cielisko
Numer referencyjny: RWT/PZP/16/2019
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79932000
79930000
71520000
II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektonicznej remontu, przebudowy, rozbudowy i modernizacji zespo?u O?rodka Wypoczynkowego Rewita w Ko?cielisku przy ul. Stanis?awa N?dzy-Kubi?ca 101 w Ko?cielisku.
Zakres konkursu:
i. cz??? architektoniczna remont, przebudowa, rozbudowa, modernizacja zespo?u istniej?cych budynków wraz z rozbudow? pomi?dzy obecnymi naniesieniami (zabudowa patio) o przeznaczeniu konferencyjno-gastronomiczno-bankietowym oraz ujednoliceniem wizerunku architektonicznego,
ii. nowa aran?acja wn?trz przestrzeni hotelowej i u?ytkowej dla ca?ego kompleksu,
iii. reorganizacja komunikacji wewn?trz budynków, wraz z uk?adem powi?za? funkcjonalno-u?ytkowych obejmuj?cym m.in. g?ówne wej?cie, wej?cia dodatkowe a tak?e dost?p do zaplecza technicznego i cz??ci gastronomicznej,
iv. aran?acja zagospodarowania terenu wraz z projektami zieleni, miejscami rekreacji oraz uk?adem komunikacji wewn?trznej na dzia?ce, obejmuj?cym ci?gi piesze i ci?gi jezdne.
Szczegó?owe wymagania dotycz?ce opis zamówienia wraz z danymi dotycz?cymi Konkursu i jej dokumentacji b?d? dost?pne na stronie internetowe zamawiaj?cego pod adresem: dwwa.nowybip.pl,
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
1. W zakresie zdolno?ci technicznej Uczestnik Konkursu musi wykaza?, ?e:
a) w ci?gu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosków, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykona? co najmniej dwie us?ugi polegaj?ce na opracowaniu wielobran?owej dokumentacji technicznej budowy lub przebudowy lub rozbudowy lub modernizacji budynku/budynków o powierzchni u?ytkowej nie mniejszej ni? 4 000 m2;
b) w ci?gu ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania Wniosków, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, nale?ycie wykona? co najmniej jedn? us?ug? polegaj?c? na opracowaniu wielobran?owej dokumentacji technicznej rozbudowy lub przebudowy lub modernizacja budynku/budynków obj?tego jedn? z form ochrony zabytków wg art. 7 ustawy z dnia 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 z pó?n. zm.) lub wpisanego do wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków o powierzchni u?ytkowej nie mniejszej ni? 1 000 m2.
UWAGA: ??czenie do?wiadczenia
Zamawiaj?cy dopuszcza ??czenie wskazanych powy?ej warunków w ramach tej samej us?ugi.
W zakresie zdolno?ci zawodowej, Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? si? dysponowaniem osobami, które skierowane b?d? do realizacji zamówienia, których kwalifikacje, wykszta?cenie i do?wiadczenie opisane s? w Regulaminie konkursu w pkt.9.3.
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy od Uczestnika Konkursu wymaga na potwierdzenie spe?nienia tego warunku, aby Wykonawca posiada? ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 50 000,00 PLN, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania wniosków.
UWAGA:
W celu potwierdzenia warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy ??da nast?puj?cych dokumentów: informacji banku lub Spó?dzielczej Kasy Oszcz?dno?ciowo-Kredytowej potwierdzaj?cej wysoko?? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno?? kredytow? wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania wniosków - Regulaminie Konkursu w pkt.9.4
Ponadto Wykonawcy musz? wykaza?, ?e nie podlegaj? wykluczeniu z konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 3 Ustawy, które szczegó?owo opisane s? w Regulaminie Konkursu w pkt.10.2.3
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Ograniczona
Minimalna liczba: 1
Maksymalna liczba: 30
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
W toku prac S?du Konkursowego oceniane b?d? nast?puj?ce elementy prac konkursowych:
a) stopie? uwzgl?dnienia i realizacji celu strategicznego oraz celów szczegó?owych Zamawiaj?cego (max. 25 punktów),
b) walory artystyczne obejmuj?ce wra?liwo?? w procesie kontynuacji architektonicznej i kulturowej tradycji regionu, w tym umiej?tno?? kreacji form architektonicznych osadzonych w tradycji miejsc i nawi?zania do historycznych form obecnych w zespole (max. 20 punktów),
c) przydatno?? u?ytkowa (funkcjonalno??) i integralno?? rozwi?za? wn?trzarskich (max. 15 punktów),
d) jako?? rozwi?za? funkcjonalnych w zakresie zagospodarowania terenu (max. 10 punktów),
e) klarowno?? i atrakcyjno?? rozwi?za? architektonicznych tworz?cych zewn?trzny wizerunek zespo?u (max. 10 punktów),
f) jako?? uk?adu komunikacji wewn?trznej, uwzgl?dniaj?ca sposób powi?za? komunikacyjnych i funkcjonalnych w budynkach (max. 10 punktów),
g) sztuka budowania stylu aran?acji poprzez sposób u?ycia materia?ów, ich struktury i formy, koloru, o?wietlenia, oraz oddzia?ywania na u?ytkowników (max. 10 punktów),
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 16/05/2019
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
Data: 05/06/2019
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Przewiduje si? przyznanie nast?puj?cych nagród:
I nagroda pieni??na w wysoko?ci 40 000 PLN (czterdzie?ci tysi?cy z?otych),
II nagroda pieni??na w wysoko?ci 30 000 PLN (trzydzie?ci tysi?cy z?otych),
III nagroda pieni??na w wysoko?ci 15 000 PLN (pi?tna?cie tysi?cy z?otych).
Podane powy?ej kwoty nagród s? kwotami brutto. Podlega? one b?d? opodatkowaniu zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
Zdobywcy nagród zostan? zaproszeni do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia, a w przypadku, gdy w Konkursie zostanie z?o?ona tylko jedna praca konkursowa, w trybie zamówienia z wolnej r?ki, w wyniku których zostanie wy?oniony autor (zespó?), któremu zlecone zostanie opracowanie pracy pokonkursowej.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Dopuszcza si? mo?liwo?? przyznania przez S?d Konkursowy nagród równorz?dnych (w równych wysoko?ciach, jako suma dwóch nagród podzielona przez 2), pod warunkiem nieprzekroczenia ??cznej kwoty przeznaczonej w niniejszym Konkursie na nagrody, tj. kwoty 85.000,00 PLN.
Dopuszcza si? mo?liwo?? nie przyznania ?adnych nagród, je?eli w ocenie S?du Konkursowego z?o?one prace konkursowe nie b?d? spe?nia? kryteriów oceny w stopniu pozwalaj?cym na ich przyznanie.
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do potr?cenia ze wskazanej wysoko?ci nagród kwoty pieni??nej, któr? zgodnie z odr?bnymi przepisami jest obowi?zany ui?ci? Zamawiaj?cy (np. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych).
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
mgr in?. arch. Marcin Bartz
mgr in?. arch. Piotr Wypch?o
Monika Dolecka
Krzysztof Kotrys
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej przy Urz?dzie Zamówie? Publicznych
u. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Urz?d Zamówie? Publicznych
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
18/04/2019

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen