Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu , Poznan / Polen

Bewerbungsfrist 21.02.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2022855
Tag der Veröffentlichung
29.01.2018
Bewerbungsfrist
21.02.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
25/01/2018 S17 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Poznań: Usługi projektowania architektonicznego
2018/S 017-035533
Ogłoszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Poznaniu
Stary Rynek 56
Poznań
61-772
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wrońska
Tel.: +48 618520020
E-mail: poznan@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sarp.org.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: poznan.sarp.org.pl/konkurs-wco-poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: stowarzyszenie
I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: stowarzysznie
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu
Numer referencyjny: konkurs SARP nr 977
II.1.2) Główny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem Konkursu jest wykonanie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu – twórczej pracy projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji architektoniczno-urbanistycznej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Onkologii o Budynek Ambulatoryjny z garażem podziemnym, w kierunku ulicy Strzeleckiej w Poznaniu, zgodnie z granicami opracowania konkursowego przedstawionymi w załączniku nr B.6. Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji rozwiązania nowego budynku o funkcji ambulatoryjnej, zabiegowo-diagnostycznej z powiększeniem bloku operacyjnego, będącego rozbudową istniejącego budynku Centralnego Bloku Operacyjnego. Z uwagi na położenie przyszłej inwestycji w ścisłym centrum miasta Poznania, zgodnie ze wskazaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków, nowy budynek powinien zostać wkomponowany w obręb działki, tworząc harmonijną kontynuację zabudowy. Budynek Ambulatoryjny musi być dostosowany gabarytami do sąsiadującej zabudowy. Nowa kubatura powinna wpisywać się harmonijnie w istniejący kontekst urbanistyczny. Centrum miasta Poznania w obrębie ulic: Królowej Jadwigi, Towarowej, Mostu Dworcowego, Roosevelta, Pułaskiego, Armii Poznań, koryta rzeki Warty – stanowi zabytkowy zespół urbanistyczno-architektoniczny z układem ulic i zabudową wpisany do rejestru pod nr A 231, decyzją z dnia 14.3.1980 roku. Nowy Budynek Ambulatoryjny (wraz z garażem podziemnym) należy zaprojektować z uszanowaniem praw autorskich, jako wielofunkcyjny obiekt służby zdrowia połączony z istniejącą zabudową Wielkopolskiego Centrum Onkologii (WCO) poprzez budynek Centralnego Bloku Operacyjnego (CBO). Nowy obiekt zostanie dobudowany bezpośrednio (i połączony funkcjonalnie) z częścią szpitala WCO zaprojektowaną w 1998 roku przez poznańską Pracownię Architektoniczną Ewy i Stanisława Sipińskich – główny projektant prowadzący temat – dr arch. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. nadzw. Politechniki Poznańskiej. Obiekt został zrealizowany w latach 1999–2006. Nowy Budynek Ambulatoryjny zlokalizowany zostanie na ostatniej dostępnej rezerwie terenu dla WCO. Dlatego konieczne jest uwzględnienie w projekcie także potrzeb technicznych i gospodarczych wynikających ze specyfiki i skali działalności kompleksu WCO. Praca konkursowa powinna zapewnić racjonalne wykorzystanie terenu przeznaczonego pod zabudowę. W miejscu projektowanego budynku istnieją obiekty przeznaczone do rozbiórki, w których mieszczą się między innymi: warsztaty szpitala, pomieszczenia gromadzenia odpadów medycznych, magazyn środków chemicznych, składowisko odpadów stałych (komunalnych). Funkcje te muszą znaleźć swą lokalizację w nowym budynku lub na pozostałym terenie będącym do dyspozycji WCO. Ewentualne wykorzystanie terenu, na którym obecnie są miejsca postojowe dla pojazdów, na umiejscowienie składowiska odpadów stałych, musi zostać zrekompensowane tą samą liczbą miejsc postojowych na terenie inwestycji. Zamawiający zakłada, że powstanie budynek z niezależnym wejściem od strony ul. Strzeleckiej, składający się z 6 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej, połączony z istniejącym budynkiem na wszystkich kondygnacjach nadziemnych z wyjątkiem parteru. Połączenie z istniejącym budynkiem 7-kondygnacyjnym powinno zapewnić dojście obustronne (od strony wejścia głównego oraz od strony budynku CBO pacjentom i personelowi do kondygnacji mieszczących poradnie ambulatoryjne (1, 3, 4 piętro). Projekt będący przedmiotem konkursu, musi obejmować także niezbędne zmiany adaptacyjne w budynku istniejącym. Należy także rozpatrzyć możliwość połączenia obu budynków na poziomie kondygnacji podziemnej. Takie rozwiązanie ułatwiłoby obsługę techniczną kompleksu oraz transport wewnętrzny (np.: odpady medyczne).
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Udział jest zastrzeżony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Proszę określić zawód: Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów: Walory urbanistyczno-architektoniczne (kompozycyjno-przestrzenne), umiejętność wpisania nowej kubatury w kontekst przestrzenno-historyczny - wartość max. 20 pkt. Walory funkcjonalno-użytkowe z uwzględnieniem technologii medycznej - wartość max. 30 pkt. Spełnienie wskazanego programu funkcjonalnego - wartość max. 30 pkt. Ekonomika i realność realizacyjna przyjętych rozwiązań projektowych - wartość max. 10 pkt. Umiejętne uszanowanie i dostosowanie się do stylistyki architektonicznej istniejącego budynku CBO oraz sposób połączenia nowego budynku z budynkiem istniejącym - wartość max. 10 pkt.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 21/02/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3) Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród: I Nagroda – 20 000 PLN brutto + zaproszenie do negocjacji dotyczących opracowania dokumentacji projektowej. II Nagroda – 20 000 PLN brutto. III Nagroda – 10 000 PLN brutto. Cztery wyróżnienia po 5 000 PLN brutto. Autor pracy, która otrzyma I nagrodę lub zostanie uznana przez Sąd Konkursowy za najlepszą, zostanie zaproszony przez Zamawiającego do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej tematu konkursu.
IV.3.2) Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników: Sąd Konkursowy może dokonać zmian w zakresie kolejności, ilości oraz wysokości nagród i wyróżnień w ramach łącznej puli wynoszącej 70 000 PLN w zależności od ilości i jakości prac konkursowych, pod warunkiem wykorzystania całej kwoty na ten cel przeznaczonej. Kwoty nagród są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zostaną wypłacone przez Zamawiającego na podstawie oświadczeń zawierających podstawowe dane autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac w terminie 30 dni, od dnia przedłożenia w/w oświadczeń, nie wcześniej jednak niż po upływie 30 dni, od dnia publicznego rozstrzygnięcia konkursu. Zamawiający wypłaci nagrody pieniężne po ostatecznym zatwierdzeniu wyniku Konkursu przez Kierownika Zamawiającego. Zastrzega się wydłużenie tego terminu w przypadku wniesienia odwołań przez Uczestników Konkursu – do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia wszystkich odwołań. Wypłacenie przyznanych przez Sąd Konkursowy nagród i wyróżnień zostanie dokonane przelewem na konta bankowe wskazane przez Uczestników Konkursu, którym takie nagrody i wyróżnienia przyznano. Wypłacenie nagród i wyróżnień nastąpi po podpisaniu umowy przez autorów prac o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na rzecz Zamawiającego zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Przewodniczący Sądu - arch. Krzysztof Gorgoń – SARP Katowice, Śląska OIA RP
Sędzia referent - arch. Przemysław Woźny – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członek - dr n. med. Beata Adamczyk – WCO - Starszy Asystent – Oddział Chirurgii Onkologicznej Choró
Członek - lek med. Piotr Martenka – WCO - Zastępca Ordynatora Oddziału Radioterapii Onkologicznej I
Członek - dr hab. inż. arch. Ewa Pruszewicz – Sipińska, prof. nadzw. PP - SARP Poznań, Wielkopolska
Członek - arch. Piotr Kostka - SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Członek - mgr inż. Tadeusz Krzymański – WCO - Kierownik Działu Inwestycji i Remontów
Zastępca sędziego - inż. Małgorzata Kołodziej – Sarna – WCO - Zastępca Dyrektora ds. ekonomiczno-e
Zastępca sędziego - arch. Michał Kapturczak – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP
Sekretarz Konkursu - - arch. Katarzyna Wrońska – SARP Poznań, Wielkopolska OIA RP

Sekcja VI: Informacje uzupełniające


VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej zostały określone w dziale VI ustawy i przysługują uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/01/2018

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen