Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Open Oproep 35 , Brüssel / Belgien

Bewerbungsfrist 04.03.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2022860
Tag der Veröffentlichung
30.01.2018
Bewerbungsfrist
04.03.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Landschaftsgestaltung
Stadtplanung
26/01/2018    S18    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2018/S 018-037802
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Vlaamse Bouwmeester
0316.380.841_22117
Havenlaan 80 bus 10
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Stijn De Vleeschouwer
E-mail: stijn.devleeschouwer@bz.vlaanderen.be
NUTS-code: BE100
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297367
I.2) Gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Open Oproep 35
Referentienummer: VB-Open Oproep 35-F12_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000
71300000
71400000
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Open Oproep 35. Open Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Oproep tot kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden opgenomen voor de uitvoering van diensten. Voor de Vlaamse Overheid, verzelfstandigde agentschappen en lokale besturen.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers: Technische bekwaamheid. Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen. Vervolgens wordt de technische bekwaamheid aan de hand van onderstaande selectiecriteria getoetst. Dit gebeurt onder meer op basis van een portfolio, dat minimaal 3 projecten, al dan niet gelijkaardig, in eigen naam dient te omvatten, die toelaten het conceptuele vermogen te beoordelen. De projecten kunnen zowel realisaties als niet gerealiseerde ontwerpen betreffen. Deze technische bekwaamheid wordt getoetst aan de hand van volgende selectiecriteria: 1) de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht; 2) de vakbekwaamheid; 3) de relevante ervaring.
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Minimumaantal: 3
Maximumaantal: 7
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: De beoordelingscriteria die de jury hanteert zijn in volgorde van afnemende belangrijkheid: 1) de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in het licht van de ambities en verwachtingen van de publieke opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het bestek en dit in een ruim maatschappelijk kader; 2) de aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid; 3) de raming van de projectkost.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 04/03/2018
Plaatselijke tijd: 23:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 01/04/2018
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: De vergoeding van de geselecteerde ontwerpteams is terug te vinden in de afzonderlijke projectfiches op: www.vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: neen
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Beroepsinstantie van toepassing voor het specifiek project
zie bestek van desbetreffende opdracht
Brussel
België
E-mail: overheidsopdrachten@vlaanderen.beInternetadres:overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Bemiddelingsinstantie van toepassing voor het specifiek project
Brussel
1000
België
E-mail: overheidsopdrachten@vlaanderen.beInternetadres:overheid.vlaanderen.be/overheidsopdrachten
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Van toepassing voor het specifiek project
Brussel
1000
België

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

24/01/2018

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen