Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Ontwerp voor renovatie en nieuwbouw kleuterschool , Tunhout / Belgien

Bewerbungsfrist 12.01.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2022892
Tag der Veröffentlichung
01.02.2018
Bewerbungsfrist
12.01.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Architektur
14/12/2017    S240    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
België-Turnhout: Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
2017/S 240-498798
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Sint-Jozefcollege Turnhout
0434.381.242
Koningin Astridlaan 33
Turnhout
2300
België
Contactpersoon: Ivo Minten
Telefoon: +32 476487342
E-mail: minten.ivo@sjt.be
NUTS-code: BE213
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.sjt.be
Adres van het kopersprofiel: enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292760
I.2) Gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=292760
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4) Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw Sint-Jozefcollege
I.5) Hoofdactiviteit
Onderwijs
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Ontwerp voor renovatie en nieuwbouw kleuterschool.
Referentienummer: SJT-2017-KSB-STU-101-F12_0
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71221000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Ontwerp voor renovatie en nieuwbouw van bestaande site van de SJT-kleuterschool in de Beekstraat 3 te Turnhout. Opdracht omvat o.a. architectuur, stabiliteit en speciale technieken voor: afbraak, ruwbouw en afwerking, riolering, verwarming, verluchting, sanitair, elektriciteit, binneninrichting en vast meubilair, beveiliging, nuts- en communicatievoorzieningen en buitenaanleg.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers: Selectie criteria zie bestek in bijlage.
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Beroepsgroep: Architecten en Ingenieurs-ontwerpers
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 4
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: Zie bestek in bijlage.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/01/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 26/01/2018
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: neen
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: Geen vergoeding.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Sint-Jozefcollege Turnhout vzw
Koningin Astridlaan 33
Turnhout
2300
België
Telefoon: +32 476487342
E-mail: minten.ivo@sjt.beInternetadres:www.sjt.be
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

11/12/2017

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen