Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Niet-Openbare Prijsvraag Horecapaviljoen De Deel, Emmeloord. , Emmeloord / Niederlande

Bewerbungsfrist 09.02.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2022906
Tag der Veröffentlichung
01.02.2018
Bewerbungsfrist
09.02.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Architektur
14/12/2017    S240    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
Nederland-Emmeloord: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2017/S 240-498796
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Gemeente Noordoostpolder
482191910
Harmen Visserplein 1
Emmeloord
8302BW
Nederland
Contactpersoon: Marcel van Kallen
Telefoon: +31 527633454
E-mail: m.vankallen@noordoostpolder.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.noordoostpolder.nl
I.2) Gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f919e0c67b3ff90e8474ab4c3010a009
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f919e0c67b3ff90e8474ab4c3010a009
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Niet-Openbare Prijsvraag Horecapaviljoen De Deel, Emmeloord.
Referentienummer: 529374
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71200000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71220000
55000000
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Doel van deze prijsvraag: — Het selecteren van een (combinatie) geschikte ondernemer(s) voor uitvoering van. De opgave (ontwikkeling, bouw en exploitatie); — Het komen tot de keuze van een kwalitatief horecaconcept, dat aanvullend en/of. Onderscheidend is ten opzichte van het bestaande aanbod in Emmeloord. Het doel van deze leidraad is: — Inzicht geven in de procedure voor de selectie van ondernemers t.b.v. de. Realisatie en exploitatie van een horecapaviljoen op de Deel. — Inzicht geven in de eisen waaraan de aanmeldingen worden getoetst en de. Criteria waarop de inschrijvingen worden beoordeeld. — Komen tot een maximaal aantal te selecteren gegadigden voor het indienen van. Een inschrijving.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers: — Criterium: Selectiecriterium 1: Ontwerpen en bouwen, — Subcriterium: Sub a: Relatie met de omgeving:, — Subcriterium: Sub b: Binnenstedelijke ontwikkeling van gemengde functies, — Subcriterium: Sub c: Duurzaamheid, — Criterium: Selectiecriterium 2: Ervaring met horeca.
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Aantal te overwegen deelnemers: 3
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: Criterium: Kwaliteit. Weging: 100. Criterium: Prijs. Weging: 0.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/02/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
Datum: 27/03/2018
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan: De opgave betreft: 1. afname van de grond op De Deel in Emmeloord (zie tekening met nummer 3-1-1- 908); 2. de ontwikkeling van nieuwe bebouwing op deze locatie; 3. de exploitatie van in ieder geval een horeca-onderneming op deze locatie. De Aanbesteder verkoopt de grond aan de winnende inschrijver, in combinatie met een. Plicht binnen een gestelde termijn, op basis van zijn inschrijving, tot realisatie van de. Nieuwe bebouwing te komen en het exploiteren van de horeca in dit gebouw.
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: Bij deelname aan de tender hebben inschrijvers die een geldige inschrijving doen en de opdracht niet gegund krijgen recht op een vergoeding voor het indienen van hun inschrijving van €5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) exclusief btw. Inschrijvers, die een ongeldige inschrijving doen, alsmede de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, komen dus niet in aanmerking voor deze vergoeding.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: ja
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: neen
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
: Zie Slectieleidraad.

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Stationsplein 15
Lelystad
8232DL
Nederland
Telefoon: +31 883620000
E-mail: Civiel.RB-MNL.lelystad@rechtspraak.nlInternetadres:www.rechtspraak.nl/
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

11/12/2017

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen