Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Masterplaan 2030 , Tallinn / Estland

Bewerbungsfrist 15.12.2016

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2014472
Tag der Veröffentlichung
25.11.2016
Bewerbungsfrist
15.12.2016
Abgabetermin
15.12.2016
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EU /EWR
Teilnehmer
Architekten
24/11/2016    S227    - - Teenused - Ideekonkurss - Piiratud menetlus  Eesti-Tallinn: Arhitektuuri-, insener-tehnilise projekteerimise ja planeerimisteenused
2016/S 227-414577
Ideekonkursi kutse
Käesolev teade on hõlmatud: Direktiiv 2004/17/EÜ (Võrgustikega seotud sektorid)
I osa: Hankija / võrgustiku sektori hankija
I.1) Nimi, aadressid ja kontaktandmed
Aktsiaselts Tallinna Sadam
10137319
Sadama 25
Kontaktisik: Ahto Ader
15051 Tallinn
Eesti
Telefon: +372 5013311
E-post: a.ader@ts.ee
Internetiaadress(id):
Hankija / võrgustiku sektori hankija üldaadress: www.ts.ee
Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed
Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed
Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed
I.2) Hankija liik
1.3) Hankija põhitegevus
Sadamaga seotud tegevus
1.4) Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate / võrgustiku sektori hankijate nimel
Hankija / võrgustiku sektori hankija teostab hanget teiste hankijate / võrgustiku sektori hankijate nimel: ei
II osa: Ideekonkursi objekt / projekti kirjeldus
II.1) Kirjeldus
II.1.1) Hankija / võrgustiku sektori hankija poolt ideekonkursile/projektile antud nimetus:
Masterplaan 2030.
II.1.2) Lühikirjeldus:
1. Tallinna Sadamal on plaanis tuua sadamafunktsioonide kõrvale kesklinna vahetus läheduses asuvasse Vanasadamasse juurde linnalist arendust ning muuta piirkond kergesti läbitavaks ning atraktiivseks linnaruumiks. Ala, mis ei ole vajalik sadama arendusteks, peab saama avalikus kasutuses turismi-, kultuurilise- ja elamu- ning kommertsalaks andes mereäärsele sadama piirkonnale maksimaalse ruumilise ja rahalise maa väärtuse, luues jätkusuutliku arenduskontseptsiooni, hoides tasakaalu sadama tegevuste ja linnaruumi avamisega merele.
2. Selleks soovime koostada Masterplaani ehk sadama funktsioonide ja linnalise keskkonna tasakaalustatud arendusplaani kuni 2030 a. Masterplaaniga soovime määrata sadama ja linnalise arenduse alad ning ruumilised lahendused, hoonete põhimahud, ühendusteed ja tänavavõrgustiku, avaliku ruumi ning eeldatavad funktsioonid piirkonna edasiste arendus- ja äriplaanide tarbeks.
Koostatav Vanasadama Masterplaan, peab hõlmama suletud sadama alasid, pool-avalikke alasid reisiterminalide ümbruses ning linnalise arendusalasid moodustades funktsionaalselt toimiva süsteemi. Masteplaan peab sisaldama arendusetappe kuni pikaajaliste stsenaariumiteni 2030 a-ni. Masterplaan peab tugevdama sadama identiteeti ja mainet arenduste elluviimisel.
3. Vanasadama ala kokku 54 ha. Vanasadamat läbib aastas ca 10 miljonit reisijat, sh 0,5 miljonit kruiisireisijat; sõiduautosid 1,3 miljonit ning veokeid ca 300 000.
Prioriteetsena planeeritakse tulevased avalikud alad, mis ei ole täna linnaliselt kasutuses. Selles osas ootame, et piirkonda tekiks atraktiivne segahoonestus ehk nn „Linn linnas“ kontseptsiooni võimalus.
Terminalide ja jahisadama ümbruse pool-avalike alade osas ootame sadama logistika ning linna avaliku ruumi ühendamist. Lahendus peab sisaldama lahendust ligipääsude, hoonete paiknemise/muutmise, uute funktsioonide ja uute hoonemahtude lisamise võimalusi. Lahendused peavad võimaldama lisandväärtuse teket nii sadama reisijateveole kui linnaruumile üldisemalt.
Sadama logistiline ala on hiljuti lahendatud, alade suurust ja funktsioonide olemasolu seal muuta ei soovi. Ootame sadama logistikaalade ja pool-avalike ning avalike alade kokkupuute piiride muutmisettepanekuid. Alade asukohti võib muuta, kui see annab naaberalade planeerimisel kvaliteeditõusu. Alade suurused peaksid jääma samaks. Sadama ja avaliku ruumi laiendamist mere täitmise teel analüüsida nii suuruse, kuju kui funktsionaalsuse osas.
Hankija korraldab peale ideekonkurssi riigihangete seaduse § 28 lõike 6 alusel väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse, milles osalevad ideekonkursi võitjad ning raamleping sõlmitakse ideekonkursi võitjatega.
II.1.3) Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)
71240000
III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave
III.1) Osalejate kvalifitseerimise kriteeriumid:
1. Osaleja peab esitama taotluse ideekonkursil osalemiseks lisa 1 vormil I. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 Vorm I – Taotlus.
2. Osaleja esitab kirjaliku kinnituse ideekonkursilt kõrvaldamiste aluste puudumise kohta eeskirja lisa 1 vormil II. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 Vorm II – Kinnitused.
3. Osaleja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohariigi äriregistris. Välisriigis registreeritud osaleja peab esitama asukohariigi vastava registri tõendi. Nimetatud väljatrüki peavad esitama kõik ühisosalejad. Väljatrüki kuupäev ei tohi olla varasem kui riigihangete registris kutse avaldamise kuupäev. Eesti residendist isikute registreeritust kontrollib hankija ise andmekogus olevate avalike andmete põhjal.
4. Osalejal peab olema majandustegevuse registri (MTR) registreering või asukohamaa seaduse kohane registreering või luba osutada projekteerimisteenust. Eesti Vabariigi osaleja registreeritust ja kehtivaid andmeid kontrollib hankija Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi peetava avaliku MTRi kaudu. Osalejal, kelle asukohariik ei ole Eesti Vabariik, peab (kui see on tema asukohariigis nõutav) olema ülal märgitud valdkonnas oma asukohariigi õigusaktide kohane tegevusõigus ning ta esitab tõendid selle kohta, et tal on oma asukohariigi õigusaktide kohaselt õigus nimetatud valdkonnas tegutseda. Tõendiks loetakse osaleja asukohariigi õiguspädeva institutsiooni tõendit või vastava tegevusloa või registreeringu koopiat.
5. Osalejal ei tohi olla täitmata õigusaktidest tulenevad riiklike maksude või sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused. Eestis asuva osaleja andmeid Maksu- ja Tolliameti andmekogust kontrollib korraldaja ise. Välisriigis registreeritud osalejal tuleb esitada oma asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend selle kohta, et osaleja on nõuetekohaselt täitnud riigihangete seaduse § 38 lõike 1 punktis 4 nimetatud riiklike maksude ja sotsiaalkindlustuse maksete tasumise kohustused.
6. Osalejal ei tohi olla nõuetekohaselt täitmata tema asukoha kohalike maksude tasumise kohustused. Osalejal tuleb esitada oma asukohajärgse kohalike maksude maksuhalduri või osaleja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend, et osaleja on nõuetekohaselt täitnud kohalike maksude tasumise kohustused. Tõendi väljaandmise kuupäev ei tohi olla varasem kui riigihangete registris kutse avaldamise kuupäev.
7. Juhul, kui osalemistaotlust ei esita osaleja registrikaardile kantud seaduslik esindaja, esitab osaleja osaleja esindaja esindusõigust tõendava volikirja lisa 1 vormil IV. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 Vorm IV – Volikiri.
8. Ühisosalejad esitavad ühisosalejate esindajale antud esindusõigust tõendava volikirja lisa 1 vormil V, mis sisaldab kinnitust, et nad vastutavad raamlepingu täitmise eest solidaarselt. Lisatud nõutava dokumendi vorm: Lisa 1 Vorm V – Ühisosalejate volikiri.
III.2) Teave teatava kutseala kohta
Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad: jah
Osaleja võtmeisikust arhitektil (edaspidi arhitekt) peab olema arhitektuurialane kõrgharidus ning ta peab olema Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigi arhitektide või vastava erialaliidu liige või talle peab olema antud arhitekti kutse kutseseaduse või Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga ühinenud riigi vastava regulatsiooni tähenduses. Eesti residendist arhitektile peab olema antud volitatud arhitekti kutse 8 kvalifikatsioon.
IV osa: Hankemenetlus
IV.1) Konkursi liik
Piiratud
Osalejate eeldatav arv: 6
IV.2) Juba valitud osalejate nimed
IV.3) Projektide hindamisel kasutatavad kriteeriumid:
Hankija määrab kriteeriumid ideekonkursi võistlustingimustes.
IV.4) Haldusalane teave
IV.4.1) Hankija / võrgustiku sektori hankija poolt toimikule antud viitenumber:
IV.4.2) Lepingudokumentide ja täiendavate dokumentide saamise tingimused
IV.4.3) Projektide või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
Kuupäev: 15.12.2016 - 16:00
IV.4.4) Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse osalemiskutsed
IV.4.5) Keel(ed), milles võib koostada projektid või osalemistaotlused
eesti keel. inglise keel.
IV.5) Ideekonkursi auhinnad ja komisjon
IV.5.1) Teave auhinna/auhindade kohta:
Ette on nähtud auhind/auhinnad: ei
IV.5.2) Kõigile osalejatele tehtavate maksete üksikasjad
Hankija maksab igale ideekonkursi II etapi osalejale võrdset osalustasu 30 000 eurot.
IV.5.3) Jätkuleping
Ideekonkursile järgnev mis tahes teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest: jah
IV.5.4) Komisjoni otsus
Kas ideekonkursi komisjoni otsus on hankijale / võrgustiku sektori hankijale kohustuslik: ei
IV.5.5) Ideekonkursi komisjoni liikmete nimed
1. — Valdo Kalm
2. Tallinna Sadam— Ahto Ader
3. Tallinna Sadam— Hele-Mai Metsal
4. Tallinna Sadam— Endrik Mänd
5. Tallinna Linnaplaneerimisamet— Jaak-Adam Looveer
6. Tallinna Linnaplaneerimisamet— Peeter Pere
7. volitatud arhitekt 8
8. Eesti Arhitektide Liit— Ülar Mark
9. volitatud arhitekt 8
10. Eesti Arhitektide Liit
VI osa: Lisateave
VI.1) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.2) Lisateave:
VI.3) Vaidlustusmenetlus
VI.3.1) Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760
VI.3.2) Vaidlustuse esitamine
VI.3.3) Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus
Riigihangete vaidlustuskomisjon
Endla 13/Lõkke 5
10122 Tallinn
Eesti
E-post: vako@fin.ee
Telefon: +372 6113711
Internetiaadress: www.fin.ee/riigihangete-poliitika
Faks: +372 6113760
VI.4) Teate lähetamise kuupäev:
22.11.2016

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen