Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kulturgården, Hvidovre Kommune , Hvidovre / Dänemark

Bewerbungsfrist 05.01.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2022889
Tag der Veröffentlichung
01.02.2018
Bewerbungsfrist
05.01.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
02/12/2017    S232    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Hvidovre: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
2017/S 232-484195
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU
Del I: Ordregivende myndighed/enhed
I.1) Navn og adresser
Hvidovre Kommune
Høvedstensvej 45B
Hvidovre
2650
Danmark
Kontaktperson: Robin Lybecher
E-mail: rly@hvidovre.dk
NUTS-kode: DK012
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: hvidovre.dk
I.2) Fælles udbud
I.3) Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: www.rib-software.dk
I.4) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5) Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion
Del II: Genstand
II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse: Kulturgården, Hvidovre Kommune.
II.1.2) Hoved-CPV-kode
71240000
II.2) Beskrivelse
II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)
II.2.4) Beskrivelse af udbuddet: Hvidovre Kommune inviterer interesserede arkitekter m.fl. til at deltage i udformningen af et nyt kulturelt midtpunkt i Hvidovre. Opgaven omhandler opførelse af »Kulturgården« på ca. 2 029 m² netto, med tilhørende »Teaterhave« og ankomst og parkeringsarealer. Den samlede anlægssum udgør ca. 70 000 000 DKK eks. moms. På konkurrenceområdet på Hvidovrevej 241 midt i Hvidovre centrum ligger den eksisterende bygning Risbjeggård. Historisk har Risbjerggård sat rammen for fælles kulturelle oplevelser og samvær gennem fest, dans, musik, teater, film, foredrag mm. siden 1922. Disse aktiviteter skal bæres videre og styrkes i den nye Kulturgård. Der skal bygges videre på historien, men i en nutidig kontekst. Ved at flytte Teater Vestvolden, som er et af Hvidovres kulturelle flagskibe ind i Kulturgården, er en vigtig grundsten til den kommende kulturprofil lagt. Kunst og kultur har ingen alder. Teater, musik, dans, en god debat over et fælles måltid tiltrækker alle aldre. Kulturgården skal danne ramme om aktive borgere som bidrager som idéskabere og aktive deltagere i kulturlivet, og borgere, gæster, pårørende, venner eller naboer som vil lade sig rive med og gå inspireret og beriget derfra.
II.2.13) Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Betingelser for deltagelse
III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere: Udvælgelsen af de 5 konkurrenceteams vil ske ud fra følgende kriterier, som ansøgerne skal indsende oplysninger om: (1) Referencer fra tilsvarende opgaver. Gerne hvor der også er arbejdet med bæredygtighed i forhold til bygning, indeklima, økonomi samt social bæredygtighed. Listen kan også omfatte ikke-realiserede projekter, dog skal det for alle referencer fremgå, hvorvidt et projekt er realiseret, er aftalt realiseret eller ikke realiseret. Størrelse og anlægssum oplyses. Antal referencer maks. 5, gældende for det samlede ansøgerteam. Referencerne må maks. være 10 år gamle. Referencer må maks. fylde 2 A4 sider. (2) CVer for følgende nøglepersoner, der vil blive gjort ansvarlige for den udbudte opgave: Projektleder arkitekt, projektleder ingeniør, projektleder landskab. Erfaring fra sammenlignelige opgaver vil være en fordel. CVer må maks. fylde 2 A4 sider. (3) Organisationsdiagram, hvordan totalrådgiversamarbejdet organiseres. Samtidig vedlægges følgende oplysninger: (4) Fuldstændige firmaoplysninger: Firmanavn, ejerforhold og organisation, adresse, CVR-nummer, e-mail, telefonnr. og kontaktperson. (5) Årlig omsætning og egenkapital for de seneste tre regnskabsår samt antal ansatte gennem de seneste tre år, fordelt på faggrupper (hvis ansøgerens firma er yngre end 3 år, vedlægges oplysningerne for det tidsrum firmaet har eksisteret). Ansøger må ikke de seneste tre år have haft negativ egenkapital. (7) Underskrevet Tro og love-erklæring på, at ansøger ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige på over 100 000 DKK. Oplysningerne skal fremsendes for samtlige firmaer i ansøgerens konkurrenceteam. Dog gælder det, at oplysninger og dokumentation jf. ovenstående pkt. 5-7 kun skal indsendes for det firma i ansøgerens team der i givet fald vil være ansvarlige for den udbudte rådgivningsopgaves gennemførelse. Ansøgere, som ikke fremsender ovennævnte oplysninger, kan ikke forvente at blive taget i betragtning ved udvælgelsen af deltagere til projektkonkurrencen. Det understreges, at materiale udover ovennævnte ikke vil blive vurderet. Det skal klart fremgå af ansøgningen hvilket firma der er totalrådgiver, og hvilke firmaer der eventuelt optræder som underrådgiver. Bemærk at: Konkurrencens sprog er dansk. Kontrakt-, forhandlings- og arbejdssproget i forbindelse med den udbudte opgave vil være dansk. Anmodning om prækvalifikation skal afleveres på dansk. Der ønskes alene summariske oplysninger, som ikke bør fylde mere end 25- 30 A4-sider og afleveret som en samlet PDF. Konkurrenceudskriveren kan kræve oplysningerne dokumenteret. Ansøgningen skal være mærket: ”Projektkonkurrence — Kulturgården.
III.2) Kontraktbetingelser
III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Angiv professionen: Deltagelse i konkurrencen er forbeholdt, arkitekter, landskabsarkitekter og ingeniører, gerne i samarbejde med kultur- og fritidsplanlæggere eller andre faggrupper, der har kompetencer som relaterer sig til konkurrencen.
Del IV: Procedure
IV.1) Beskrivelse
IV.1.2) Type konkurrence
Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning: 5
IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere:
IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter: Forslagene vil blive vurderet på deres arkitektoniske, funktionelle og tekniske løsninger i forhold til konkurrenceprogrammets ønsker og krav. Der vil være fokus på hvordan fortællingen om Risbjerggård kan transformeres ind i en bæredygtig moderne fortælling og hvorledes rammerne for mangfoldigheden i Kulturgården styrkes. Der vil blive lagt stor vægt på, at forslagene kan realiseres inden for den økonomiske ramme for projektet.
IV.2) Administrative oplysninger
IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 05/01/2018
IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage
Dato: 17/01/2018
IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere: Hvert team, der afleverer et konditionsmæssigt forslag i overensstemmelse med konkurrenceprogrammet, modtager et vederlag på 150 000 DKK. Ovenstående beløb er eksklusive moms og kommer til udbetaling umiddelbart efter offentliggørelse af konkurrenceresultatet.
IV.3.3) Opfølgende kontrakter
Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen: ja
IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed: ja
IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen:
Der nedsættes en bedømmelseskomite med repræsentanter fra Hvidovre Kommune og fagdommere.
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.3) Yderligere oplysninger: 1) Prækvalifikation gennemføres via Byggeweb/RIB-software, www.rib-software.dk Adgang til udbudsmaterialet opnås ved gratis at oprette en bruger og søge efter udbudsnummer TN006212A. Evt. spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen kan sendes til Bettina Mylin, bygherrerådgiver på mail bcm@gottliebpaludan.com. Evt. spørgsmål og svar vil løbende blive uploadet på Byggeweb i mappen Udbudsmateriale. Spørgsmål, der stilles senere end 6 dage før ansøgningsfristen kan ikke forventes besvaret. Ansøgning om prækvalifikation skal fremsendes digitalt som én samlet PDF på Byggeweb. Har du brug for hjælp? Ring til RIB support +45 35 245 250 — tryk 2 for support eller skriv til support@rib-software.dk 2) Der er ikke yderligere information om opgaven. Dog kan byggeprogram som er godkendt af Kommunalbestyrelsen ses under udbudsmateriale i Byggeweb. Bygherren er ikke forpligtet til at offentliggøre konkurrencematerialet og det fulde konkurrencemateriale vil først blive udsendt i forbindelse med udskrivelse af konkurrencen. 3) Konkurrenceudskriveren ønsker så vidt som muligt at sammensætte et felt af konkurrencedeltagere bestående af såvel små (herunder nystartede/unge virksomheder), mellemstore og store virksomheder med henblik på at skabe den for konkurrenceudskriver mest optimale konkurrencesituation. Helt nystartede firmaer opfordres til evt. at søge prækvalifikation sammen med mere etablerede virksomheder. 4) Projektets gennemførelse er betinget af den ordregivende myndigheds endelige godkendelse. 5) Der vil for vinderen af konkurrencen blive stillet krav om aflevering af serviceattest fra Erhvervsstyrelsen (eller tilsvarende for udenlandske firmaer). 6) Der vil for vinderen af konkurrencen blive stillet krav om aflevering af professionel ansvarsforsikring med dækningssummer for ting- og formueskade på 5 000 000 DKK pr. år og personskade 12 500 000 DKK pr. år. 5) Konkurrencen forventes gennemført inden for tidsrummet 17.1.-23.3.2018. Besked vedr. prækvalifikation er sammenfaldende med dato for start på konkurrencen. Interesserede deltagere bedes allerede nu reservere den 25.1.2018 til besigtigelse og kick-off af konkurrencen.
VI.4) Klageprocedurer
VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3) Klageprocedure
VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
30/11/2017

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen