Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-us?ugowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku. , Rybnik / Polen

Bewerbungsfrist 23.02.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2022930
Tag der Veröffentlichung
05.02.2018
Bewerbungsfrist
23.02.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
EU /EWR
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Landschaftsgestaltung
03/02/2018    S24    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Rybnik: Us?ugi projektowania architektonicznego
2018/S 024-051590
Og?oszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Miasto Rybnik
276255430
ul. Boles?awa Chrobrego 2
Rybnik
44-200
Polska
Osoba do kontaktów: Organizator Wykonawczy Konkursu – Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddzia? Katowice, ul. Dyrekcyjna 9, 40-013 Katowice. Osoba do kontaktów: Sekretarz Organizacyjny Konkursu. Tel: (+48) 32 253 97 74; www.sarp.katowice.pl e-mail: sarpkonkurs-rybnikhallera@wp.pl
Tel.: +48 324392000
E-mail: rybnik@um.rybnik.pl
Faks: +48 324224124
Kod NUTS: PL227
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.rybnik.eu
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.sarp.katowice.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Oddzia? Katowice, do dnia 23.2.2018 r. godzina 15:00
ul. Dyrekcyjna 9 (I pi?tro pok. 1) Katowice
40-013
Polska
Osoba do kontaktów: Sekretarz Organizacyjny Konkursu
Tel.: +48 322539774
E-mail: sarpkonkurs-rybnikhallera@wp.pl
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.sarp.katowice.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Organ w?adzy regionalnej lub lokalnej
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Ogólne us?ugi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej budynku mieszkalno-us?ugowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku.
Numer referencyjny: K1/1/2018
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71420000
71240000
71000000
71221000
II.2.4) Opis zamówienia: Przedmiotem Konkursu jest sporz?dzenie przez Uczestników Konkursu - zgodnie z warunkami Regulaminu – koncepcji urbanistyczno-architektonicznej budynku mieszkalno-us?ugowego przy ul. Gen. J. Hallera w Rybniku jako twórczej pracy projektowej. Zespó? za?o?enia przestrzennego – w zakresie okre?lonym jako przedmiot Konkursu – obejmowa? b?dzie: — obiekt kubaturowy budynku/zespo?u budynków mieszkalno-us?ugowych znajduj?cych si? na terenie A zawieraj?cy 48 mieszka? dwupokojowych o powierzchni 40-46 m2, 32 mieszkania trzypokojowe o powierzchni 56-64 m2, cz??? us?ugow? o ??cznej powierzchni min. 800 m2 oraz niezb?dne pomieszczenia techniczne, obs?ugowe oraz powierzchni? komunikacji, — okre?lenie kubatury budynku/zespo?u budynków mieszkalno-us?ugowych znajduj?cych si? na terenie B, — zagospodarowanie terenu za?o?enia w wyznaczonych granicach opracowania - z nawi?zaniem do istniej?cej tkanki miasta w bezpo?rednim s?siedztwie oraz projektu ??cznika ulic Pocztowej-Hallera. 1. Prace konkursowe mog? z?o?y? wy??cznie Uczestnicy Konkursu dopuszczeni do udzia?u w Konkursie i zaproszeni przez Zamawiaj?cego do z?o?enia prac konkursowych. 2. Uczestnikami Konkursu mog? by? osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj?ce osobowo?ci prawnej, a tak?e wy?ej wymienione podmioty wyst?puj?ce wspólnie, spe?niaj?ce warunki okre?lone w niniejszym Regulaminie, zwane dalej Uczestnikiem Konkursu (samodzielnie bior?cym udzia? w Konkursie) lub Uczestnikami Konkursu (wspólnie bior?cymi udzia? w Konkursie), które z?o?? w odpowiednim terminie Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie wed?ug okre?lonego wzoru oraz wymagane Regulaminem Konkursu ZA??CZNIKI i pozosta?e dokumenty (wed?ug wykazu - ZA??CZNIK nr 9). Uczestnik Konkursu lub Uczestnicy bior?cy wspólnie udzia? w Konkursie mog? ustanowi? pe?nomocnika uprawnionego do z?o?enia Wniosku, pracy konkursowej oraz podpisania wszystkich niezb?dnych dokumentów wymaganych Regulaminem Konkursu lub musz? podejmowa? wszelkie wy?ej wymienione dzia?ania wspólnie. 3. Ka?dy Uczestnik Konkursu mo?e z?o?y? tylko jeden Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie. Uczestnik Konkursu, który z?o?y wi?cej ni? jeden Wniosek zostanie wykluczony z Konkursu. Za z?o?enie Wniosku uwa?a si? równie? dokonanie takiej czynno?ci wspólnie z innym Uczestnikiem Konkursu.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód: W sk?ad zespo?u autorskiego musi wchodzi? co najmniej jedna osoba posiadaj?ca uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?ca cz?onkiem Izby Architektów RP

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów: a) walory urbanistyczno-architektoniczne, w tym w szczególno?ci: kompozycja za?o?enia przestrzennego, rozwi?zania funkcjonalne w skali urbanistycznej i architektonicznej oraz walory zaproponowanych form architektonicznych i rozwi?za? konstrukcyjnych – 70 %; b) walory relacji nowych form architektonicznych do zastanego zainwestowania terenu opracowania – 15 % c) walory ekonomiczne z punktu widzenia realizacji i wieloletniej eksploatacji obiektów, budowli oraz utrzymania elementów zagospodarowania terenu – 15 %
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 23/02/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród: W Konkursie przewiduje si? przyznanie nast?puj?cych nagród: a. I NAGRODA – 30 000,- PLN brutto (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych) oraz zaproszenie do udzia?u w post?powaniu o udzielenie zmówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej r?ki - dla Uczestnika konkursu, którego praca zostanie uznana przez S?d Konkursowy za najlepsz?, b. II NAGRODA – 20 000,- PLN brutto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych); c. III NAGRODA – 10 000,- PLN brutto (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?otych), d. 3 WYRÓ?NIENIA – o ??cznej kwocie 9 000,- PLN brutto (s?ownie: dziewi?? tysi?cy z?otych)
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
1. Andrzej Duda – cz?onek s?du
2. Dieter Paleta – cz?onek s?du
3. Marek Pelc – cz?onek s?du
4. Wojciech Kotecki – cz?onek s?du
5. Tomasz Cioch – cz?onek s?du
6. Janusz Orze? – cz?onek s?du
7. Artur Gliwicki – cz?onek s?du
8. Jerzy Sto?ek – zast?pca cz?onka s?du
9. Piotr Mas?owski – zast?pca cz?onka s?du
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:
1. Uczestnikami Konkursu mog? by? Wykonawcy w rozumieniu ustawy Pzp, spe?niaj?cy ??cznie nast?puj?ce warunki: a. z?o?? o?wiadczenie o spe?nianiu warunków udzia?u (Za??cznik nr 3), b. spe?niaj? warunki okre?lone w Ustawie zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy Pzp i wyka?? ich spe?nienie wg wymaga? Zamawiaj?cego, zgodnie z nast?puj?cym opisem sposobu dokonania oceny spe?niania tych warunków: — dotycz?ce posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolno?ci technicznej lub zawodowej - na podstawie za??czonych O?wiadcze? oraz za??czonego Wykazu i Listy (Za??cznik nr 3, Za??cznik nr 8, Za??cznik nr 9, Za??cznik nr 12), — w przypadku osoby fizycznej - posiada uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i jest cz?onkiem Izby Architektów RP (z uwzgl?dnieniem pkt 6), — w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadaj?cej osobowo?ci prawnej dysponuje dla opracowania pracy konkursowej: co najmniej jedn? osob? posiadaj?c? uprawnienia do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?c? cz?onkiem Izby Architektów RP (z uwzgl?dnieniem pkt 6), — w przypadku gdy Uczestnicy Konkursu wspólnie bior? udzia? w Konkursie wymagania, o których mowa w pkt 4.b) b?d? spe?nione, gdy spe?ni je przynajmniej jeden z tych Uczestników albo wszyscy Uczestnicy ??cznie. c. Zamawiaj?cy dokona oceny spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu na zasadzie: „spe?nia” lub „nie spe?nia” w oparciu o komplet z?o?onych wraz z Wnioskiem za??czników i pozosta?ych dokumentów. 2. Uczestnicy Konkursu sk?adaj? Wniosek o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie wraz z wymaganymi za??cznikami zgodnie z ich tre?ci?. W za??czeniu Za??cznika nr 9 (Wykaz pozosta?ych dokumentów) nale?y z?o?y? pozosta?e dokumenty: a. aktualny odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawiony nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w Konkursie - Uczestnicy Konkursu bior?cy udzia? wspólnie sk?adaj? odr?bne dokumenty, b. kopie wymaganych uprawnie? do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej oraz aktualne za?wiadczenie o wpisie na list? cz?onków Okr?gowej Izby Architektów RP projektanta (projektantów) wiod?cego, c. w przypadku Uczestnika Konkursu, który polega? b?dzie na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych, lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - zobowi?zanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uczestnik mo?e wskaza? na dost?pno?? wymaganych dokumentów - o których mowa powy?ej - w formie elektronicznej pod okre?lonymi adresami internetowymi ogólnodost?pnych i bezp?atnych baz danych, wskazuj?c adresy tych baz danych w tre?ci Za??cznika nr 9. 3. Uczestnicy maj?cy siedzib? poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej sk?adaj? dokumenty równorz?dnego znaczenia (zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia). Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s? sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym bez wymaganych t?umacze? nie b?d? brane pod uwag?. Dopuszcza si? kwalifikacje równowa?ne, zdobyte w innych pa?stwach. W szczególno?ci dopuszcza si? dokumenty potwierdzaj?ce posiadanie kompetencji lub uprawnie? nieograniczonego prawa wykonywania zawodu architekta przez autora - projektanta wiod?cego w kraju, w którym ma siedzib? lub miejsce zamieszkania. 4. Regulamin konkursu oraz za??czniki formalno-prawne udost?pnione zosta?y na internetowej Organizatora Wykonawczego konkursu pod adresem www.sarp.katowice.pl
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Urz?d Zamówie? Publicznych, Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?a?: 1. Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamówie? publicznych. 2. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 3. Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. 4. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub równowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 5. Odwo?uj?cy przesy?a kopie odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. 6. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 7. Je?eli koniec terminu do wykonania czynno?ci przypada na sobot? lub dzie? ustawowo wolny od pracy, termin up?ywa dnia nast?pnego po dniu lub dniach wolnych od pracy. 8. Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia – je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (zgodnie z pkt 6 niniejszego rozdzia?u) albo w terminie 15 dni – je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 9. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie? specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 10. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 8 i 9 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 11. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. 12. W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert? ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb? orzeczenia. 13. Odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: 1) nie zawiera braków formalnych, 2) uiszczono wpis. 14. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du w?a?ciwego dla siedziby, b?d? miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, wnoszona za po?rednictwem Prezesa Izby. 15. Skarg? wnosi si? w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 16. Prawo wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej przys?uguje równie? Prezesowi Urz?du w terminie 21 dni od daty wydania orzeczenia. 17. Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej reguluj? przepisy Dzia?u VI ustawy
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
01/02/2018

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen