Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A , Warschau / Polen

Bewerbungsfrist 11.12.2019

Wettbewerbs-Ausschreibung

Für diese Ausschreibung liegt ein Ergebnis vor:
Ergebnis anzeigen
wa-ID
wa-2027902
Tag der Veröffentlichung
22.11.2019
Bewerbungsfrist
11.12.2019
Preisgerichtssitzung
06.04.2020
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
22/11/2019    S226    Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
Polen-Dębogórze: Dienstleistungen von Architekturbüros
2019/S 226-555937
Wettbewerbsbekanntmachung
Rechtsgrundlage:

Richtlinie 2014/25/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gas Storage Poland sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Rumska 28
Ort: Dębogórze
NUTS-Code: PL634
Postleitzahl: 81-198
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Mroczkowski
E-Mail: konkurs-gsp@sarp.org.pl
Telefon: +48 504088203
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: ipi.gasstoragepoland.pl
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.sarp.org.pl/konkurs-gsp
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Główny Stowarzyszenie Architektów Polskich
Postanschrift: ul. Foksal 2
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-366
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Rafał Mroczkowski
Telefon: +48 504088203
E-Mail: konkurs-gsp@sarp.org.pl
NUTS-Code: PL911
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sarp.org.pl/konkurs-gsp
I.6)
Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A.

Referenznummer der Bekanntmachung: 19ZAK069
II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
71300000
71400000
71220000
71320000
71420000
71322000
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Konkurs zorganizowany jest w formie konkursu otwartego, jednoetapowego realizacyjnego, w którym uczestnicy konkursu składają wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie a organizator dopuszcza do udziału w Konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych wszystkich uczestników konkursu spełniających wymagania określone w regulaminie. Na podstawie jego rozstrzygnięcia, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zostanie zlecone opracowanie dokumentacji, co zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej albo negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej.
Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy konkursowej dotyczącej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kompleksu biurowego w Warszawie przy ul. M. Kasprzaka 25A, POLSKA z uwzględnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiającego, zawartych w Załączniku nr 9 do regulaminu.
Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne oraz tematyczne, muszą spełniać w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwiązań przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz założeń ekonomicznych wskazanych w regulaminie oraz w Załączniku nr 9 a także w szczególności być zgodne z ustaleniami obowiązujących decyzji administracyjnych.
Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod względem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych Inwestycji, uwzględniających kontekst przestrzenny oraz najlepszej propozycji zagospodarowania przestrzeni, poprzez kompleksowe i spójne ujęcie projektowe. Przedstawione koncepcje powinny w maksymalnym stopniu wykorzystywać możliwości wynikające z MPZP w zakresie powierzchni użytkowej, przewidywać rozwiązania przyszłościowe oraz realne do wykonania zarówno pod kątem efektywności ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie użytkowania budynku jak również pozytywnego oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Architekt

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Prace konkursowe oceniane będą według następujących równoważnych w swojej kategorii kryteriów:
a) atrakcyjność proponowanych rozwiązań architektonicznych i powiązanie przestrzenne z otoczeniem;
b) rozwiązania funkcjonalno-użytkowe i przestrzenne budynku;
c) realność i ekonomika przyjętych rozwiązań, szczególnie w kontekście kosztów użytkowania w tym rozwiązania innowacyjne, proekologiczne i energooszczędne;
d) ekonomika rozwiązań w kontekście realizacji budynku i związane z tym koszty realizacji.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 11/12/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Polnisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

W konkursie mogą zostać przyznane następujące nagrody:
Nagrody pieniężne
1. pierwsza nagroda – 50 000,00 PLN brutto (pięćdziesiąt tysięcy złotych);
2. druga nagroda – 30 000,00 PLN brutto (trzydzieści tysięcy złotych);
3. trzecia nagroda – 20 000,00 PLN brutto (dwadzieścia tysięcy złotych); oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej albo nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia na szczegółowe opracowanie pracy konkursowej, oraz wyróżnienia pieniężne dla nie więcej niż dla 2 prac konkursowych w wysokości 10 000,00 PLN brutto,- każde
Przy czym za kwotę brutto rozumie się całkowitą kwotę wydatkowaną przez organizatora konkursu na nagrodę lub wyróżnienie, z uwzględnieniem wszelkich wynikających z tego tytułu obciążeń i należności publicznoprawnych.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Nagrody pieniężne zostaną wypłacone w terminie nie dłuższym niż 30 dni od uprawomocnienia wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, skargi do sądu lub skargi kasacyjnej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od wydania prawomocnego lub uprawomocnienia się wyroku lub postanowienia. Nagrody pieniężne przed ich wypłatą zostaną pomniejszone o kwotę podatku, gdy z odrębnych przepisów będzie wynikał obowiązek ich opodatkowania.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Przewodniczący Sądu: arch. Jerzy Grochulski
Sędzia referent: arch. Janusz Janik
Sędzia: arch. Wojciech Kotecki
Sędzia: arch. Roman Dziedziejko
Sędzia: Marian Ceklarz
Sędzia: Piotr Wojtasik
Sędzia: Janusz Markiewicz
Sędzia: Adam Lesiński
Sędzia: Witold Rogucki
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub ww. podmioty występujące wspólnie, która złoży we wskazanym terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie wraz z niezbędnymi załącznikami określonymi w Regulaminie konkursu oraz spełni wymagania określone w Regulaminie.
O dopuszczenie do udziału w konkursie mogą się ubiegać uczestnicy konkursu, którzy nie podlegają wykluczeniu z Konkursu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, pkt 3 lit. c w zakresie członków Sądu Konkursowego oraz pkt 5–8 Ustawy oraz którzy spełniają warunki określone przez Zamawiającego dotyczące:
1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: organizator nie uszczegóławia wymagań w tym zakresie;
2. posiadania doświadczenia oraz zdolności zawodowych, tj.:
2.1. w zakresie doświadczenia w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i ukończył, usługę polegającą na wykonaniu dla 2 budynków biurowych lub biurowo-usługowych (udział biur nie mniejszy niż 70 %) o powierzchni całkowitej nie mniejszej niż 10 000 m2 każdy, dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlanego i projektu wykonawczego, a zaprojektowane budynki uzyskały prawomocne pozwolenie na budowę. Uczestnik konkursu powinien podać okres wykonania dokumentacji projektowej, nazwę obiektu i jego adres, powierzchnie całkowitą oraz nazwę podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane oraz załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane.
Dla wskazania powyższego uczestnik konkursu składa oświadczenie wypełniając tabelę z Załącznika nr 1e do wniosku;
2.2. w zakresie zdolności zawodowych uczestnik konkursu musi wykazać, że:
a) dysponuje na etapie Konkursu minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego i wykonawczego dla budynku biurowego, biurowo-usługowego, o powierzchni co najmniej 10 000 m2, a zaprojektowany budynek uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę.
Jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba fizyczna posiadająca wymagane powyżej uprawnienia i doświadczenie, to wówczas warunek dysponowania taką osobą jest spełniony;
b) będzie dysponował następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
— min. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 5 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-usługowego, o powierzchni co najmniej 10 000 m2,
— min. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą doświadczenie w sporządzeniu w okresie ostatnich 3 lat przed ogłoszeniem konkursu co najmniej jednego projektu budowlanego dla budynku biurowego, biurowo-usługowego o powierzchni co najmniej 10 000 m2,
— min. jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
— min. jedną osobą z upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
— min. jedną osobą z upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
— min. jedną osobą z upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej,
Które należą do właściwych izb samorządu zawodowego.

VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje prawo do wniesienia środków ochrony prawnej na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/11/2019

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen