Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Fremtidens Forstad - Nyt boligområde , Ringe / Dänemark

Bewerbungsfrist 18.01.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-2022896
Tag der Veröffentlichung
01.02.2018
Bewerbungsfrist
18.01.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
19/12/2017    S243    - - Tjenesteydelser - Projektkonkurrence - Begrænset udbud 
Danmark-Ringe: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
2017/S 243-508376
Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Denne konkurrence er omfattet af: Direktiv 2004/18/EF
Del I: Ordregivende myndighed/ordregiver
I.1) Navn, adresser og kontaktpunkt(er)
Faaborg-Midtfyn Kommune
Tinghøj Allé 2
Kontaktpunkt(er): By, Land og Kultur
Att: Trine Hedegaard Jensen
5750 Ringe
Danmark
Telefon: +45 72532081
Mailadresse: trinj@fmk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse for den ordregivende myndighed / ordregiveren: www.fmk.dk
Yderligere oplysninger fås her: Arkitektfirmaet Flemming Deichmann
Dansk
Præstevænget 4
Att: Flemming Deichmann
2680 Solrød Strand
Danmark
Telefon: +45 20926699
Mailadresse: info@konkurrenceprogram.dk
Specifikationer og yderligere dokumenter (herunder dokumenter vedrørende den konkurrenceprægede dialog og et dynamisk indkøbssystem) fås her: Arkitektfirmaet Flemming Deichmann
Dansk
Præstevænget 4
Att: Flemming Deichmann
2680 Solrød Strand
Danmark
Telefon: +45 20926699
Mailadresse: info@konkurrenceprogram.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til: Arkitektfirmaet Flemming Deichmann
Dansk
Præstevænget 4, Jersie
Att: Flemming Deichmann
2680 Solrød Strand
Danmark
Telefon: +45 20926699
Mailadresse: info@konkurrenceprogram.dk
I.2) Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
1.3) Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester
1.4) Kontrakt indgås på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne
Den ordregivende myndighed / ordregiveren indkøber på andre ordregivende myndigheders / ordregiveres vegne: nej
Del II: Projektkonkurrencens genstand / beskrivelse af projektet
II.1) Beskrivelse
II.1.1) Ordregiverens / den ordregivende myndigheds betegnelse for konkurrencen/projektet:
Fremtidens Forstad - Nyt boligområde i Årslev/Sdr. Nærå
II.1.2) Kort beskrivelse:
Det efter kommunalbestyrelsens vurdering oplagte vækstperspektiv, der er for Årslev/Sdr. Nærå, og det allerede igangværende momentum i bymidten, skal udnyttes og komme til udtryk i den kommende nye bydel umiddelbart sy for Årslev/Sdr. Nærå. Det er ønsket, at byen som helhed præsenterer sig fremadrettet som en markant forstad til Odense gennem realiseringen af en ny bydel, der tager udgangspunkt i en moderne, visionær og mere urban fortolkning af det at bo i en forstad. Det er ønskeligt, at den samlede by fortsat har karakter af landsby med det store landskab som nærmeste nabo, og hvor der er fokus på attraktive og nyskabende fællesskaber. Med tanke for det infrastrukturelle og det urbane i dialogen med det landskabelige skal der således udarbejdes en dispositionsplan for det aktuelle bydelsområde. Planen skal fastlægge arealets anvendelse med henblik på, at der kan gives mulighed for et varieret udbud af boligtyper og –former. Der skal ydermere være tale om oplevelsesrige byrum og rekreative arealer, der sammen med en hensigtsmæssig plan for trafikafvikling og parkering og særlige løsninger for klimatilpasning kan blive til gavn for såvel miljøet som trafiksikkerheden i denne nye bydel. Dispositionsplanen skal redegøre for de overordnede træk, der kobler den nye bydel og Årslev/Sdr. Nærå nuværende byområde sammen på en både smuk og hensigtsmæssig måde i form af en ”Portal”, som gerne må fremtræde med en unik karakter. I forbindelse hermed betragtes overgangene mellem konkurrenceområdet og omgivelserne/naboerne som meget vigtige parametre eller zoner, og hvor Vindinge Å, der løber mellem byen og det nye boligområde i øst-vestlig retning skal gives en særlig opmærksomhed. Samlet skal dispositionsplanen fortolkes og fremstå som en frodig og levende bydel med en klar identitet, der bygger på stedets iboende kvaliteter, og hvor det indre landskab, bæredygtig infrastruktur samt varierede, tidssvarende boligtypologier får stor bevågenhed med fællesskabet som den bærende kraft.
Konkurrencen gennemføres i to faser, hvor første fase er en projektkonkurrence med fastholdelse af deltagernes anonymitet. Første fase afsluttes med, at juryen udpeger indtil to vindere, der inviteres til i fase to at videreudvikle deres forslag på grundlag af juryens bemærkninger. Fase to, der således har karakter af et udbud efter forhandling, gennemføres i dialog med de udvalgte konkurrencedeltagere.
II.1.3) CPV-glossaret (common procurement vocabulary)
71240000
Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger
III.1) Kriterier for udvælgelse af deltagere:
Udvælgelse af teams vil ske på baggrund af dokumenterede kompetencer inden for:
1. Bebyggelsesplanlægning af nye boligområder med tilhørende infrastruktur samt klimasikring.
2. Arkitektonisk og landskabsarkitektonisk formgivning af bebyggelsens karakter samt byrum og deres betydning for en kvalificering af hverdagslivet, samt forståelse for udvikling af et moderne boligområde med afsæt i landsbyens kvaliteter og inden for bæredygtige.
Principper med co-living og cirkulær økonomi som omdrejningspunkt.
Det er præcisionen i sammensætningen frem for størrelsen på teamet, som er afgørende, ligesom det er ønskeligt med en klar og entydig rollefordeling i teamet.
Ansøgere skal fremsende en ansøgning i form af en kort (max. 3 A4 sider) redegørelse for ansøgers baggrund og motivation for at deltage.
Desuden ønskes følgende bilag:
1. Firmaprofil for totalrådgiver (arkitekten) og dennes underrådgivere indeholdende oplysninger om antal
medarbejdere og deres profession, firmaets typiske opgaveprofil samt oplysninger om, hvem der er kontaktperson i relation til denne opgave.
2. Der ønskes vedlagt et CV for såvel totalrådgiverens projektleder som for den projektansvarlige for klimadelen til denne opgave.
3. Udvalgte og relevante referencer på teamets erfaringer med opgaver af tilsvarende art eller
eventuelt andre opgaver, som kan sidestilles med den aktuelle opgave.
Realiserede såvel som ikke realiserede projekter ikke ældre end 15 år kan indgå.
4. Præsentation af de seneste tre års nøgletal (nettoomsætning, resultat før skat og egenkapital) fra
totalrådgivers årsregnskaber. For virksomheder yngre end tre år vises regnskabstal i muligt omfang.
5. Serviceattest fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation for at ansøger ikke befinder sig i nogen af direktiv 2004/18/EF artikel 45, stk. 1 og 2 litra a), b), c) og f) nævnte situationer. Dokumentationen må højest være seks måneder gammel på ansøgningstidspunktet regnet fra tidspunktet oplyst i denne bekendtgørelse pkt. IV.4.4.
Ansøgning med bilag herunder referencer skal indsendes i elektronisk form som pdf-filer på USB-nøgle samt en trykt udgave i A4-format til følgende adresse:
Arkitektfirmaet Flemming Deichmann, Præstevænget 4, 2680 Solrød Strand. Se endvidere bilag A pkt. III.
III.2) Oplysninger om en bestemt profession
Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession: ja
Arkitekt eller arkitektvirksomhed gældende for totalrådgiveren
Del IV: Procedure
IV.1) Type konkurrence
Begrænset
Forventet antal deltagere: 5
IV.2) Navne på allerede udvalgte deltagere
IV.3) Kriterier for vurdering af projekter:
O Den overordnede arkitektoniske løsning herunder den bymæssige og landskabelige behandling af området og dets kobling til omgivelserne heri inkluderet forslag til ådalens udformning.
O Velfungerende infrastruktur samlet set og forhold til en etapevis realisering.
O Udformningen af “Portalen”.
O Forslag til et varieret udbud af boformer og boligtyper.
O Forslagets evne til at skabe et attraktivt boligområde med fokus på byliv alment og fællesskabet i særdeleshed.
O Integration af klimatilpassede løsninger.
O Bæredygtighed i alle dets aspekter.
O En i økonomisk henseende realistisk løsning såvel i anlæg som drift.
IV.4) Administrative oplysninger
IV.4.1) Sagsnummer hos den ordregivende myndighed / ordregiveren:
IV.4.2) Vilkår for adgang til kontraktdokumenter og yderligere dokumenter
IV.4.3) Frist for modtagelse projekter og ansøgninger om deltagelse
Dato: 18.1.2018 - 16:00
IV.4.4) Dato for afsendelse til udvalgte kandidater af opfordringer til at deltage
IV.4.5) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse
dansk. engelsk. svensk.
Andet norsk
IV.5) Præmieuddeling og bedømmelseskomité
IV.5.1) Oplysninger om præmie(r):
Der vil blive uddelt en eller flere præmier: nej
IV.5.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere
I fase 1 (projektkonkurrencen) vil hver af de deltagende firmaer modtage kr. 200 000 ekskl. moms for et konditionsmæssigt forslag. De forslag der udvælges til fase 2 (udbud efter forhandling) vil hver modtage et vederlag på 150 000 kr. ekskl. moms.
IV.5.3) Opfølgende kontrakter
En eventuel tjenesteydelseskontrakt, der tildeles på grundlag af projektkonkurrencen, vil gå til vinderen eller en af vinderne af konkurrencen: ja
IV.5.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse
Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed / ordregiveren: ja
IV.5.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen
Del VI: Supplerende oplysninger
VI.1) Oplysninger om EU-midler
Kontrakten vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
VI.2) Yderligere oplysninger:
Projektkonkurrencen (fase 1) forventes afviklet i perioden medio februar til medio maj 2018.
Konkurrencesproget er dansk hvilket betyder at konkurrenceprogrammet er på dansk, al tekst i konkurrenceforslaget skal være på dansk og forhandlingssproget i fase 2 og efter konkurrencen vil være på dansk.
Konkurrenceprogram i tekst samt enkelte kortbilag vil være tilgængeligt på aarslev-nybydel.konkurrenceprogram.dk.
Eventuelle spørgsmål og givne svar i forbindelse med dette udbud vil kunne ses på aarslev-nybydel.konkurrenceprogram.dk.
Det kan i øvrigt oplyses, at Faaborg-Midtfyn Kommune parallelt med nærværende konkurrence afholder en konkurrence med med begrænset deltagelse om Bymidten i Årslev/Sdr. Nærå.
VI.3) Klageprocedurer
VI.3.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
8800 Viborg
Danmark
Mailadresse: klfu@erst.dk
Telefon: +45 35291000
Internetadresse: klfu.dk
Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby København
Danmark
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: kfst.dk
VI.3.2) Indgivelse af klager
VI.3.3) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om indgivelse af klager
VI.4) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
15.12.2017

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen