Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

„Mestský park - Városliget Dunajská Streda” , Dunajská Streda / Slowakei

Abgabefrist 16.09.2022

Wettbewerbs-Ausschreibung

wa-ID
wa-336247-2022
Amtsblattnummer
2022/S 119-336247
Tag der Veröffentlichung
22.06.2022
Abgabetermin
16.09.2022 17:00
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Auslober
Mesto Dunajská Streda
22/06/2022    S119

Slovensko-Dunajská Streda: Návrhárske a architektonické služby

2022/S 119-336247

Oznámenie o súťaži návrhov

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Dunajská Streda

Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00305383

Poštová adresa: Hlavná 50/16

Mesto/obec: Dunajská Streda

Kód NUTS: SK021 Trnavský kraj

PSČ: 92901

Štát: Slovensko

Kontaktná osoba: Ing. Dagmar Melotíková

E-mail: dagmar.melotikova@gmail.com

Telefón: +421 903520052

Fax: +421 315903941

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: www.ezakazky.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/442964
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://dunstreda.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/51
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

„Mestský park - Városliget Dunajská Streda”

Referenčné číslo: 32/ME/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
71220000 Návrhárske a architektonické služby
II.2)Opis
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
71200000 Architektonické a súvisiace služby
71240000 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
II.2.4)Opis obstarávania:

Predkladanie návrhov

Účastník predkladá súťažný návrh rozdelený do dvoch častí, pričom prvá časť (sprievodná dokumentácia = Príloha č. 2) návrhu obsahuje sprievodné dokumenty a údaje o účastníkovi požadované vyhlasovateľom, a druhá časť (grafická časť) obsahuje samotný návrh účastníka s dôrazom na zachovanie anonymity.

Všetky časti súťažného návrhu - dokumenty sa predkladajú výhradne elektronicky.

Sprievodná dokumentácia

Prvá časť súťažného návrhu - sprievodná dokumentácia je tvorená:

čestným vyhlásením účastníka, ktorého vzor je Prílohou č.2 týchto Súťažných podmienok.

Elektronické doručenie:

Listinné dokumenty doručí uchádzač tak, že ich naskenuje, uloží ich ako jeden súbor .PDF obsahujúci všetky strany požadovanej prílohy, s názvom sprievodna dokumentacia.pdf a takto vytvorený súbor zašle prostredníctvom informačného systému ERANET.

Grafická časť

Grafická časť súťažného návrhu - krajinársko-architektonický návrh.

Obsah:

Obsahové požiadavky na riešenie sú uvedené v Prílohe č.1 Súťažné zadanie. Dodržanie pokynov uvedených v Prílohe č.1 Súťažné zadanie účastníkom v jeho návrhu nie je povinné. Ak v návrhu účastníka dôjde k výraznému odkloneniu sa od pokynov uvedených v Prílohe č.1 Súťažné zadanie, odporúča vyhlasovateľ uviesť grafickú, či textovú argumentáciu účastníka, odôvodňujúcu takýto postup.

Rozsah a forma:

Súťažný návrh bude prezentovaný na 2 paneloch formátu s rozmermi 700x1000mm s orientáciou na výšku, podľa odporúčanej predlohy, ktorá je k dispozícií ako Súťažná pomôcka č.06 vzor súťažného panelu. Odporúčaný obsah panelov:

Širšie vzťahy v mierke 1:5000

Vzťah riešeného územia k širšiemu územiu

Návrh koncepčného rozvoja parku vo vzťahu k širšiemu územiu

Priestorové a architektonické nadväznosti vo vzťahu k širšiemu územiu

Vyznačenie dopravných koridorov a cyklo/peších ťahov vo vzťahu k širšiemu územiu

Situácia riešeného územia so zakreslením 1.NP objektov v mierke 1:500

Podrobné riešenie a usporiadanie riešeného územia

Návrh: zeleň, objekty (schéma 1.NP), drobná architektúra, verejný priestor, mobiliárové prvky, osvetlenie, technické prvky, plochy (spevnené, zelené, vodné), vodné prvky, vstupy, vjazdy a statická doprava, materiálové riešenie, atp.

Rezopohľad v mierke 1:500

1x priečny rez územím, objektmi

Schematické architektonické riešenie nových objektov a drobnej architektúry

Rozsah výkresov podľa navrhovanej funkčnej náplne objektov, resp. drobnej architektúry

Ostatné priestorové zobrazenia podľa uváženia

Pôdorysy je možné zakomponovať do situácie riešeného územia (1:500)

Priestorové zobrazenia

2x charakteristické pohľady (vizualizácie, koláže, kresby) ideálne z úrovne chodca

Ďalšia voľná prezentácia návrhu

Axonometrie, vizualizácie, zákresy do fotografií, kresby, koláže, schémy, diagramy, popisy, etapizácia výstavby a iné zobrazenia

Textová anotácia v rozsahu približne 750 znakov

V rámci krátkej anotácie opísať hlavnú ideu riešenia návrhu

Možné doplniť aj ďalšie texty nad rámec anotácie - vysvetlenie navrhovaného funkčného a priestorového riešenia, popis etapizácie návrhu, návrh zelených a spevnených plôch, opatrení súvisiacich s klimatickými zmenami, objektov, mobiliáru, osvetlenia, prkov, atp.

Základná informatívna tabuľka bilancií

Podrobnosti v súťažnej pomôcke č.06 vzor súťažného panelu

Všetky grafické zobrazenia vrátane textov a bilancií budú umiestnené na 2 paneloch.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1)Informácie o konkrétnej profesii
Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu:

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej ZAA) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.2)Druh súťaže
Otvorená
IV.1.7)Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9)Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:

komplexná kvalita krajinárskeho a architektonického riešenia územia vrátane väzieb na širšie okolie

naplnenia priestorových, funkčných a environmentálnych požiadaviek zadania

ekonomická realizovateľnosť návrhu z pohľadu investičných a prevádzkových nákladov

invenčnosť a kreativita riešenia vo vzťahu k zadaniu

Porota väčšinovým viackolovým hlasovaním na základe diskusie zostaví poradie návrhov podľa ich naplnenia hodnotiaceho kritéria v bode 10.1. Vyššie poradie patrí vždy návrhu, ktorý vo väčšej miere spĺňa požiadavky kritéria na hodnotenie návrhov. Víťazným návrhom súťaže návrhov sa stane návrh, ktorý sa umiestni na prvom (resp. najvyššom) mieste v poradí hodnotenia návrhov.

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť
Dátum: 16/09/2022
Miestny čas: 17:00
IV.2.3)Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Maďarčina, Čeština, Slovenčina
IV.3)Odmeny a porota
IV.3.1)Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení:

hodnoty cien a odmien pre účastníkov spolu: 36 000,00 €

1. cena: 15 000,00 €

2. cena: 9 000,00 €

3. cena: 6 000,00 €

IV.3.2)Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3)Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: nie
IV.3.4)Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5)Mená vybraných členov poroty:
Ing. Václav Babka - autorizovaný krajinný architekt ČKA, predseda poroty
Ing. Eugen Guldan, PhD. - autorizovaný krajinný architekt SKA
Ing. arch. Jakub Kopec, ArtD. - autorizovaný architekt ČKA
Arch. Zuzana Kovaľová - architektka

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom alebo maďarskom (prípadne českom alebo anglickom) jazyku výhradne prostredníctvom elektronických prostriedkov ERANET (ďalej len ERANET), ak nie je v súťažných podmienkach uvedené inak.

Pre účely komunikácie a predloženia ponuky prostredníctvom ERANET je potrebné aby sa účastník do systému registroval a prihlásil cez: https://obstaravanie.eranet.sk/#/. Odporúča sa aby tak účastník urobil v dostatočnom časovom predstihu pred koncom lehoty na predkladanie súťažných návrhov.

Zároveň je odporúčané, aby sa účastník oboznámil s príslušnými príručkami a návodmi. Medzi najdôležitejšie v tejto súvislosti patria dokumenty, ktoré popisujú spôsob komunikácie, predkladanie ponúk-návrhov a základnú funkcionalitu systému ERANET: Manuál dodávateľa ; Podmienky a pravidlá používania Systému ERANET.

V prípade potreby vysvetliť alebo objasniť údaje uvedené v Súťažných podmienkach a ich prílohách môže účastník požiadať o ich vysvetlenie. Odporúča sa takúto žiadosť podať v dostatočnom časovom predstihu, minimálne 7 dní pred koncom lehoty na predkladanie súťažných návrhov. O vysvetlenia žiada účastník prostredníctvom systému ERANET na profile zákazky:

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/XYZ

Všetky vysvetlenia a kladné vybavenia žiadostí o nápravu bude vyhlasovateľ zverejňovať najneskôr v lehote 7 dní od doručenia žiadosti v profile zákazky na webovej adrese:

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/XYZ

Vyhlasovateľ vyhlási túto súťaž návrhov zverejnením Oznámenia o súťaži návrhov vo Vestníku verejného obstarávania dostupnom na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenia/zoznam

Vyhlasovateľ bezodkladne po rozhodnutí poroty elektronicky oznámi účastníkom výsledok súťaže a priloží kópiu zápisnice zo zasadnutia poroty spolu s prílohami, a to elektronicky, prostredníctvom systému ERANET.

Zverejnenie výsledku súťaže vykoná vyhlasovateľ odoslaním výsledku súťaže návrhov na zverejnenie do Vestníka verejného obstarávania. Vyhlasovateľ zároveň uverejní výsledok v profile zákazky:

https://obstaravanie.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/XYZ

Súťažné návrhy zaradené do hodnotenia poroty budú po zverejnení výsledku súťaže návrhov zverejnené na výstave, na webe a prípadne i v tlačenej publikácii, podľa rozhodnutia vyhlasovateľa.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie

Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98

Mesto/obec: Bratislava

PSČ: 82005

Štát: Slovensko

Telefón: +421 250264176

Fax: +421 250264219

Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
18/06/2022

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen