Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nachbarschaft / Soseska Novo pobrežje , Maribor/ Slowenien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024119
Tag der Veröffentlichung
06.06.2018
Aktualisiert am
29.01.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
07.09.2018
Preisgerichtssitzung
21.12.2018

1. Preis

Reichenberg arhitektura, podjetje za projektiranje in storitve d.o.o., Maribor

2. Preis

Arco, projektiranje, oblikovanje, inženiring d.o.o., Nova Gorica

3. Preis

Gužič Trplan arhitekti d.o.o., Ljubljana
Verfahrensart
Offener, einstufiger Projektwettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb für einen offenen, einstufigen Projektwettbewerb zur Auswahl der leistungsstärksten Lösung und des Projektdokumentations-Herstellers für: Nachbarschaft Novo pobrežje Maribor.

---

Natečaj za odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: Soseska Novo pobrežje Maribor.
06/06/2018    S106    - - Storitve - Nate?aj - Odprti postopek 
Slovenija-Ljubljana: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
2018/S 106-242437
Obvestilo o nate?aju
Direktiva 2014/24/EU
Oddelek I: Javni naro?nik/naro?nik
I.1) Ime in naslovi
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
5539153000
Poljanska cesta 31
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420680
Šifra NUTS: SI041
Internetni naslovi:
Glavni naslov: ssrs.si/
I.2) Informacije o skupnem javnem naro?ilu
I.3) Sporo?anje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: www.zaps.si/index.php?m_id=natecaji_aktualni
Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije
1913433000
Vegova ulica 8
Ljubljana
1000
Slovenija
Kontaktna oseba: natecaji@zaps.si
Telefon: +386 12420672
E-naslov: natecaji@zaps.si
Telefaks: +386 12420672
Šifra NUTS: SI
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.zaps.si
I.4) Vrsta javnega naro?nika
Oseba javnega prava
I.5) Glavna podro?ja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko na?rtovanje
Oddelek II: Predmet
II.1) Obseg naro?ila
II.1.1) Naslov: Nate?aj za Odprti, enostopenjski, projektni nate?aj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: Soseska Novo pobrežje _ Maribor
Referen?na številka dokumenta: 430-19/2018
II.1.2) Glavna koda CPV
71000000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV
71200000
II.2.4) Opis javnega naro?ila: Odprti, enostopenjski, projektni nate?aj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za: Soseska Novo pobrežje _ Maribor.
II.2.13) Informacije o sredstvih EU
Naro?ilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
Oddelek III: Pravne, ekonomske, finan?ne in tehni?ne informacije
III.1) Pogoji za udeležbo
III.1.10) Merila za izbor udeležencev:
III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naro?ilo
III.2.1) Informacije o dolo?eni stroki
Udeležba je omejena na dolo?eno stroko: da
Navedite stroko: skladno z nate?ajnimi pogoji
Oddelek IV: Postopek
IV.1) Opis
IV.1.2) Vrsta nate?aja
Odprti postopek
IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev:
IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov: Nate?ajni elaborati morajo biti popolni in morajo omogo?ati preverjanje vseh elementov, podanih v dokumentaciji za razpis nate?aja in oddajo javnega naro?ila. Ocenjevalna komisija nate?ajnih elaboratov, ki ne bodo izpolnjevali teh pogojev, ne bo ocenjevala. Ocenjevalna komisija bo rešitve v posameznih nate?ajnih elaboratih vrednotila po merilih, navedenih v to?kah od 1 do 6, pri ?emer je najpomembnejše merilo, navedeno v 1. to?ki, in potem navzdol po padajo?i pomembnosti do to?ke 6. (7. to?ka 84. ?lena ZJN-3): 1. Skladnost zasnove z veljavnimi prostorskimi akti 2. Kakovost urbanisti?ne zasnove: 3. Kakovost funkcionalne zasnove: 4. Kakovost arhitekturne in krajinsko arhitekturne zasnove 5. Ekonomska merila 6. Merila s podro?ja trajnostne gradnje in energetske u?inkovitosti
IV.2) Upravne informacije
IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/09/2018
Lokalni ?as: 16:00
IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom
IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Slovenš?ina
IV.3) Nagrade in žirija
IV.3.1) Informacije o nagradah
Podeljene bodo nagrade: da
Število in vrednost podeljenih nagrad: Razpisani nagradni sklad (nagrade in priznanja): Obmo?je 1 (O1). — 1. nagrada 19 000 EUR. — 2. nagrada 15 200 EUR. — 3. nagrada 11 350 EUR. — 3 priznanja po 5 700 EUR. Obmo?je 2 (O2). — 1. nagrada 6 500 EUR. — 2. nagrada 5 200 EUR. — 3. nagrada 3 900 EUR. — 3 priznanja po 1 950 EUR. Skupni znesek nagradnega sklada je: 84 100 EUR. Nagrade in priznanja predstavljajo bruto bruto zneske z vklju?enim morebitnim DDV.
IV.3.2) Podatki o izpla?ilih za vse udeležence: Razpisani odškodninski sklad: 10 odškodnin po 1 000 EUR Skupni znesek odškodninskega sklada je: 10 000 EUR. V primeru, da bo podeljenih ve? kot 10 odškodnin, se znesek posamezne odškodnine ustrezno zniža. Odškodnine predstavljajo bruto bruto zneske z vklju?enim morebitnim DDV.
IV.3.3) Naro?ila po nate?aju
Naro?ilo storitev na podlagi nate?aja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem nate?aja: da
IV.3.4) Odlo?itev žirije
Odlo?itev žirije je za naro?nika zavezujo?a: da
IV.3.5) Imena izbranih ?lanov žirije:
Predsednik ocenjevalne komisije (ZAPS): Aljoša Dekleva, univ. dipl. inž. arh., M. Arch (Dist) AA
Namestnik predsednika ocenjevalne komisije (naro?nik): mag. ?rtomir Remec, univ. dipl. inž. gradb.
?lan (naro?nik): mag. Tomaž Kancler (MOMB), univ. dipl. inž. arh.
?lanica (naro?nik): Barbara Brinov?ar, univ.dipl.inž.arh.
?lan (ZAPS): doc. Janko J. Zadravec, univ. dipl. inž. arh.
Namestnica ?lanov (naro?nik): Damjana Varšek, univ. dipl. inž. gradb.
Namestnik ?lanov (ZAPS): Radovan Romih, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Poro?evalec A: Primož Ho?evar, univ. dipl. inž. arh.
Poro?evalka KA: Jana Kozamernik, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Izvedenec investicija GOI mag. Marjan ?erin, univ. dipl .inž. gradb.
izvedenec za izrabo plitke geotermije: doc. dr. Želko Vukeli?
izvedenec za požarno varnost: Gregor Kušar, univ. dipl. kem.
Skrbnica nate?aja: Dunja Šutanovac, univ. dipl. inž. arh.
Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.3) Dodatne informacije: Rok za postavljanje vsebinskih vprašanj 23.6.2018. Rok za odgovore na vsebinska vprašanja 27.6.2018. Rok za postavljanje formalnih vprašanj (8 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 29.8.2018. Rok za odgovore na formalna vprašanja (6 dni pred rokom za oddajo nate?ajnih elaboratov) 31.8.2018. Oddaja nate?ajno ponudbene dokumentacije brez makete petek 7.9.2018 do 16.00 ure. Oddaja makete petek 14.9.2018 do 12.00 ure. Javno identificiranje avtorjev in evidentiranje ponudb (na ZAPS, Vegova 8, Ljubljana – velika sejna soba) predvidoma (to?en datum bo objavljen na portalu JN) 8.10.2018. Odlo?itev o izidu nate?aja z zaklju?nim poro?ilom predvidoma 18.10.2018. Razstava nate?ajnih elaboratov predvidoma november 2018. Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.8.2018 23:59:00.
VI.4) Postopki za revizijo
VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naro?il
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3) Postopek revizije
VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Poljanska cesta 31
Ljubljana
1000
Slovenija
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
01/06/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen