Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalisierung von Biskupiej Górki und Starego Chełmu / Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu , Danzig/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024767
Tag der Veröffentlichung
21.08.2018
Aktualisiert am
21.01.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
12.09.2018 15:00
Preisgerichtssitzung
14.01.2019

1. Preis

Krawczyk Ustupski Architekci Sp. z o.o., Krakau

2. Preis

Garden Concept Architekci Krajobrazu, Lublin
W. Januszczyk · P. Szkołut

3. Preis

Arkon Atelier Sp. z o.o., Danzig
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Wettbewerb mit städtebaulichen und architektonischen Konzepts für die Entwicklung des öffentlichen Raums an der Biskupia-Straße im Rahmen des Projekts „Revitalisierung von Biskupiej Górki und Starego Chełmu in Danzig“.

---

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”.
21/08/2018 S159 - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta
Polska-Gdańsk: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych
2018/S 159-365482
Ogłoszenie o konkursie
Legal Basis: Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mościcka
Tel.: +48 583236185
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl
Faks: +48 583236529
Kod NUTS: PL634
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”
Numer referencyjny: BZP.271.25.2018.AM
II.1.2)Główny kod CPV
71230000

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:
1.1. Celem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020.
1.2. Wytyczne dla opracowania konkursowego zostały opisane w Części B Regulaminu konkursu.
1.3. Koncepcja ta będzie podstawą do opracowania Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPPM.08.01.01-22-0003/17

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:
1. Kryteria oceny prac konkursowych:
1) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem;
2) Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu;
3) Komfort i atrakcyjność użytkowania;
4) Realność proponowanych rozwiązań;
5) Kontekst historyczny;
6) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.
2. Kryteria opisane w pkt 1)-4) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria kluczowe i punktowane w skali 0-20 punktów każde.
Kryteria opisane w pkt 5)-6) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria dodatkowe i punktowane w skali 0-10 punktów każde.
3. Każdy z Sędziów Sądu konkursowego będzie miał możliwość przyznania każdej ocenianej pracy konkursowej od 0 do 100 punktów. Trzy prace z największą ilością punktów zostaną poddane głosowaniu.
4. Przyznanie nagród nastąpi w drodze głosowania jawnego. Sąd konkursowy podejmie decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu konkursowego.

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/09/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:
1. Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych w łącznej wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).
2. Przewidziano następujący podział nagród pieniężnych:
Pierwsza nagroda: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
Druga nagroda: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
Trzecia nagroda: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),
3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych, w tym również prawo do nie przyznawania nagród.
4. Organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprosi Autora najwyżej ocenionej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.
IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:
1. Wypłaty nagród pieniężnych i uwarunkowane są złożeniem listy podziału nagrody, tzn. listy osób przewidzianych do odbioru wypłat, podpisanej przez poszczególnych członków zespołu, biorących udział w konkursie (wymienionych w Załączniku nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie), bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika wraz z formularzem danych osobowych dla celów przekazania podatku dochodowego, który zostanie udostępniony z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.
2. Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej - w terminie nie krótszym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wypłata nastąpi na indywidualne konta bankowe członków zespołu projektowego podane w liście podziału nagrody.
3. Nagrody pieniężne są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:
• Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 200).
• Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2343).
• Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.).
IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
Jacek Jabłoński- p.o. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Anna Golędzinowska- Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego;
Joanna Sidorczak- Heinsohn- Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
Michał Szymański- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni;
Wiesław Czabański- Stowarzyszenie Architektów Polskich;
Monika Rościszewska- Biuro Rozwoju Gdańska;
Agnieszka Rózga- Micewicz- Biuro Rozwoju Gdańska;
Dorota Kamrowska- Załuska- Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich;

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
Ponieważ w przypadku wyboru procedury otwartej formularz ogłoszenia nie daje możliwości wpisania warunków udziału w sekcji III.1, zostały one wpisane w informacjach dodatkowych.
Warunki udziału w konkursie
1. Uczestnikiem konkursu może być:
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” każdy z Uczestników musi wykazać brak podstaw wykluczenia.
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej (warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej).
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:
a) co najmniej 1 osobą, która będzie wchodzić w skład zespołu projektowego i która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;*
b) co najmniej jedną osobą z tytułem architekta krajobrazu
* Uwaga: dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 65).
Wymóg dotyczy zarówno uczestników biorących udział jako „osoba fizyczna”, jak i „osoba prawna”.
W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może zostać spełniony łącznie.
2. Oceny spełnienia przez Uczestników konkursu warunków udziału w konkursie dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.
Termin składania prac konkursowych
Termin składania prac konkursowych: 21.12.2018 roku, godz. 15:00
Sposób uzyskania regulaminu konkursu
Regulamin konkursu (część A i B) dostępny jest na stronie www.bip.gdansk.pl, w zakładce Zamówienia publiczne/Konkurs.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora konkursu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.).
Środkami ochrony prawnej są:
— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,
— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen