Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Revitalisierung des Central Park Černý Most / Revitalizace Centrálního parku Černý most , Prag/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025691
Tag der Veröffentlichung
21.01.2019
Aktualisiert am
29.08.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Auslober
Abgabetermin
29.03.2019
Preisgerichtssitzung
29.07.2019

2. Preis

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s.r.o., Prag

3. Preis

Ing. Arch. Ivan Vavřík, Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Gegenstand der öffentlichen Ausschreibung ist die Entwurfsausarbeitung der architektonisch-landschaftlichen Gestaltung des Projekts „Revitalisierung des Central Park Černý Most“.

Konkurenční úkol
Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“.
21/01/2019    S14    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren 
I.II.III.IV.VI.
die Tschechische Republik-Prag: Dienstleistungen von Architekturbüros
2019/S 014-029533
Wettbewerbsbekanntmachung
Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
I.1)
Name und Adressen
Městská část Praha 14
00231312
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Chalasová Martina
Telefon: +420 226223611
E-Mail: zakazky@bursikaspol.cz
NUTS-Code: CZ010
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.praha14.cz
Adresse des Beschafferprofils: ezak.praha14.cz
I.2)
Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)
Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: ezak.praha14.cz
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Mgr. Jakub Grafnetter, advokát
71347089
budova Visionary, Plynární 1617/10
Praha 7
170 00
Tschechien
Kontaktstelle(n): Ing. Martina Chalasová
Telefon: +420 226223611
E-Mail: zakazky@bursikaspol.cz
NUTS-Code: CZ01
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.akbg.cz
Adresse des Beschafferprofils: ezak.praha14.cz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: ezak.praha14.cz
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Mgr. Jakub Grafnetter, advokát
71347089
budova Visionary, Plynární 1617/10
Praha 7
170 00
Tschechien
E-Mail: zakazky@bursikaspol.cz
NUTS-Code: CZ01
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.akbg.cz
I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)
Umfang der Beschaffung
II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Architektonicko - krajinářské soutěže o návrh na řešení „Revitalizace Centrálního parku Černý most“

II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71200000
II.2)
Beschreibung
II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“.
Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi časově odlišně vzniklými obytnými soubory. Návrh bude obsahovat řešení veřejného prostoru, upravených či zpevněných ploch, včetně materiálového provedení, městského mobiliáře, osvětlení, zeleně, rozmístění případných výtvarných děl, a bude obsahovat reálný předpoklad finanční náročnosti navrženého řešení.

II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
III.1)
Teilnahmebedingungen
III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
III.2)
Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
Beruf angeben:

Dodavatelé prokáží, že jsou autorizovanými architekty s autorizací pro obor architektura nebo se všeobecnou působností podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, případně autorizovanými autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)
Beschreibung
IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

a) komplexní ideová, architektonická a umělecká kvalita návrhu;
b) úroveň funkčnosti a uživatelská přívětivosti parku i navazujících ploch pro užívání;
c) míra naplnění požadavků zadavatele (viz soutěžní podklady – „Soutěžní zadání“ těchto SP);
d) ekonomická (finanční) přiměřenost zvoleného řešení a jeho realizovatelnost.
Vzhledem k tomu, že hodnotící kritéria nelze vyjádřit číselně, sestaví porota pořadí návrhů od nejvhodnějšího k nejméně vhodnému a uvede slovní hodnocení návrhů.
9.2.3 Ekonomická kritéria
Návrhy musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů 25 mil. Kč na realizaci řešení předmětu soutěže, ale i v rozumné míře budoucích provozních nákladů, tedy v logickém a efektivním provozním uspořádání, přiměřených nákladech na potřebu energií i na úklid a údržbu území, a veškeré další související náklady, které mohou mít vliv na provozní ekonomii navrhovaného řešení v dlouhodobém horizontu. viz dokument soutěžní podmínky.

IV.2)
Verwaltungsangaben
IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 29/03/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch
IV.3)
Preise und Preisgericht
IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:

1. cena 130 000 CZK,
2. cena 100 000 CZK,
3. cena 60 000 CZK.

IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 40 000 CZK. Způsob rozdělení celkové částky určí porota.

IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.3)
Zusätzliche Angaben:
VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechien
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse: www.uohs.cz/
VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
16/01/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen