Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Międzynarodowego Centrum Muzyki , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024392
Tag der Veröffentlichung
14.11.2017
Aktualisiert am
29.06.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
213 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
28.12.2017
Preisgerichtssitzung
28.06.2018

Gewinner

Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Lublin
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu Inwestycji położonego w sąsiedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Koncepcja architektoniczna musi uwzględniać przestrzenne powiązanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczającego go zabytkowego parku, w szczególności zaś harmonizować z funkcją miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upamiętnienia wielkiego artysty (patrz Historia Domu Urodzenia F. Chopina i Parku w Żelazowej Woli w: Program inwestorski). Swoim gabarytem powinna wpisać się organicznie w krajobraz, nie dominując otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej tożsamości.

Ukształtowanie terenu, kontekst architektoniczny międzywojennego parku-pomnika i roślinność, tworząca kompozycje zmienne w czasie są istotnymi punktami odniesienia projektu. Kontekst ten powoduje, iż szczególne znaczenie będzie miał walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzględniać zaprojektowanie otaczającej kompozycji szaty roślinnej, która nawiązuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego założenia parkowego. Inwestycja winna spełniać wymogi w zakresie zrównoważonego rozwoju (patrz: Program inwestorski).
14/11/2017    S218    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Us?ugi projektowania architektonicznego
2017/S 218-453814
Og?oszenie o konkursie
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina
ul. Tamka 43
Warszawa
00-355
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Krakowski
Tel.: +48 224416100
E-mail: archcompetition@chopin.gov.pl
Faks: +48 224416113
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.archcompetition.chopin.gov.pl
I.2) Wspólne zamówienie
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: www.archcompetition.chopin.gov.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na adres podany powy?ej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Inny rodzaj: narodowa instytucja kultury
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Rekreacja, kultura i religia
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa: Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Mi?dzynarodowego Centrum Muzyki w ?elazowej Woli.
Numer referencyjny: Zarz?dzenie nr 19/2017
II.1.2) G?ówny kod CPV
71220000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71222000
II.2.4) Opis zamówienia: 1.Zadanie konkursowe polega na opracowaniu konkursowym dotycz?cym Inwestycji na terenie opracowania konkursowego z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiaj?cego zawartych w Materia?ach do konkursu. 2. Konkurs jest otwarty, dwuetapowy i realizacyjny, tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowi?ca podstaw? do realizacji Inwestycji. 3. Etap I Konkursu polega na przygotowaniu opracowania studialnego, Etap II Konkursu polega na przygotowaniu opracowania realizacyjnego. 4. Po wyborze w Etapie I Konkursu przez S?d Konkursowy najlepszych opracowa? studialnych, Uczestnicy Konkursu, których opracowania studialne wybrano, zostaj? dopuszczeni do dalszego udzia?u w Konkursie i zaproszeni do sk?adania prac konkursowych w Etapie II Konkursu. 5. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie I Konkursu (etap studialny) jest wykonanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Inwestycji z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materia?ach do Konkursu. 6. Przedmiotem pracy konkursowej w Etapie II Konkursu (etap realizacyjny) jest wykonanie w oparciu o rozwi?zania przedstawione w Etapie I Konkursu rozwini?tej koncepcji Inwestycji, z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych zawartych w Materia?ach do konkursu oraz szczegó?owych wytycznych sformu?owanych przez S?d Konkursowy dla Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do Etapu II Konkursu. 7. Zaproponowane rozwi?zania etapu realizacyjnego Konkursu (Etap II) powinny mie?ci? si? w zak?adanym bud?ecie i w najkorzystniejszy sposób realizowa? Program inwestorski zawarty w Materia?ach do Konkursu. 8. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne, zarówno w Etapie I jak i Etapie II Konkursu, musz? spe?nia? w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwi?za? przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz za?o?e? ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materia?ach do Konkursu oraz by? zgodne z ustaleniami obowi?zuj?cych decyzji administracyjnych wskazanych w Materia?ach do Konkursu. 9. Nagrod? g?ówn? w Konkursie jest nagroda pieni??na oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki autora wybranej pracy konkursowej. Zamawiaj?cy przewiduje przyznanie nagród dodatkowych/wyró?nie? formalnych w postaci nagród pieni??nych przyznanych Uczestnikom Konkursu, zakwalifikowanym do Etapu II Konkursu. 10. Celem Konkursu jest wy?onienie najlepszego projektu Inwestycji po?o?onego w s?siedztwie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w ?elazowej Woli. Koncepcja architektoniczna musi uwzgl?dnia? przestrzenne powi?zanie z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina, który jest centralnym punktem otaczaj?cego go zabytkowego parku, w szczególno?ci za? harmonizowa? z funkcj? miejsca – parku-pomnika stworzonego w latach 20. i 30. XX wieku, dla upami?tnienia wielkiego artysty (patrz Historia Domu Urodzenia F. Chopina i Parku w ?elazowej Woli w: Program inwestorski). Swoim gabarytem powinna wpisa? si? organicznie w krajobraz, nie dominuj?c otoczenia, co nie wyklucza propozycji architektonicznych o wyrazistej to?samo?ci. Ukszta?towanie terenu, kontekst architektoniczny mi?dzywojennego parku-pomnika i ro?linno??, tworz?ca kompozycje zmienne w czasie s? istotnymi punktami odniesienia projektu. Kontekst ten powoduje, i? szczególne znaczenie b?dzie mia? walor estetyczny propozycji i jej symbioza z walorami krajobrazowymi otoczenia. Projekt winien uwzgl?dnia? zaprojektowanie otaczaj?cej kompozycji szaty ro?linnej, która nawi?zuje w twórczy sposób do lokalnego krajobrazu i modernistycznego za?o?enia parkowego. Inwestycja winna spe?nia? wymogi w zakresie zrównowa?onego rozwoju (patrz: Program inwestorski). 11. Powsta?a infrastruktura zostanie dedykowana dzia?alno?ci artystycznej (koncertowej, nagraniowej), edukacyjnej (w tym muzycznej), warsztatowej (kursy mistrzowskie, równie? pianistyczne) i konferencyjnej.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów: Prace konkursowe oceniane b?d? wed?ug nast?puj?cych kryteriów: — atrakcyjno?? rozwi?za? architektonicznych i zagospodarowania terenu; — funkcjonalno?? proponowanych rozwi?za? wn?trz budynku oraz zagospodarowania terenu w kontek?cie wymogów programowo-u?ytkowych, — zapewnienie w?a?ciwych warunków akustycznych, — harmonijna relacja z Domem Urodzenia Fryderyka Chopina i Parkiem w ?elazowej Woli, — czytelno?? realizacji za?o?e? programowych Organizatora, — realno?? proponowanych rozwi?za?, — ekonomika budowy i eksploatacji ze szczególnym uwzgl?dnieniem rozwi?za? dla energooszcz?dnego budynku. Wy?ej wymienione kryteria uporz?dkowane zosta?y w kolejno?ci malej?cej ich znaczenia. Ka?da z prac konkursowych zostanie oceniona przez S?d Konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów oraz spe?nienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu. S?d Konkursowy ocenia prace konkursowe w sposób ca?o?ciowy zgodnie z powy?szymi kryteriami i wymogami Regulaminu Konkursu przypisuj?c punkty w skali od 1 do 100.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 28/12/2017
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród: W Konkursie mog? zosta? przyznane trzy nagrody oraz trzy wyró?nienia, przy czym pierwsza (I) nagroda zostanie przyznana najlepszej pracy konkursowej, pod warunkiem spe?nienia minimalnego kryterium punktowego okre?lonego w Regulaminie Konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Mi?dzynarodowego Centrum Muzyki w ?elazowej Woli. Kwota przeznaczona przez Organizatora na nagrody i wyró?nienia wynosi 486 000 PLN brutto (s?ownie: czterysta osiemdziesi?t sze?? tysi?cy z?. brutto). Niezale?nie od ilo?ci przyznanych nagród i wyró?nie? kwota ta zostanie obligatoryjnie rozdzielona w ca?o?ci w?ród prac nagrodzonych lub wyró?nionych. Organizator przewiduje przyznanie nast?puj?cych nagród (I ÷ III) w Etapie II Konkursu: I. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 200 000 PLN brutto (s?ownie: dwie?cie tysi?cy z?otych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na opracowanie dokumentacji projektowej b?d?cej szczegó?owym opracowaniem pracy konkursowej, II. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci nie ni?szej ni? 150 000 PLN brutto (s?ownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy z?otych brutto), III. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci nie ni?szej ni? 100 000 PLN brutto (s?ownie: sto tysi?cy z?otych brutto). Organizator przewiduje mo?liwo?? nieprzyznania I nagrody oraz przyznanie co najwy?ej dwóch II nagród. Organizator przewiduje przyznanie wyró?nie? formalnych w kwocie nie ni?szej ni? 12 000 PLN brutto (s?ownie: dwana?cie tysi?cy z?. brutto).
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników: Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie krótszym ni? 15 dni i nie d?u?szym ni? 30 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiaj?cego wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wyp?ata nagród pieni??nych nast?pi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej (Za??cznik nr 6 do Regulaminu Konkursu). W przypadku, gdy najlepszej pracy zostanie przyznana nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki na szczegó?owe opracowanie pracy konkursowej, Zamawiaj?cy skieruje zaproszenie do wybranego Uczestnika w terminie nie krótszym ni? 15 dni od daty zatwierdzenia przez Kierownika Zamawiaj?cego wyników Konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: Piotr Walkowiak, architekt, przedstawieciel MKiDN.
Zast?pca Przewodnicz?cego S?du: Ryszard Jurkowski, architekt, przedstawiciel SARP.
S?dzia Referent: Tomasz Konior, architekt, przedstawiciel SARP.
S?dzia: prof. Zofia Chechli?ska muzykolog, chopinolog.
S?dzia: Jaros?aw Szajner, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego.
S?dzia: Karolina Pacholec, przedstawiciel Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
S?dzia: Rudy Ricciotti, architekt.
S?dzia: prof. John Rink, muzykolog, chopinolog.
S?dzia: dr Artur Szklener, muzykolog, Dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
S?dzia: Piotr Lewicki - architekt, przedstawiciel SARP.
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Urz?d Zamówie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Urz?d Zamówie? Publicznych
ul. Post?pu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
10/11/2017

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen