Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Koncepce městského bydlení – Udánský kopec , Moravská Třebová/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024634
Tag der Veröffentlichung
30.07.2018
Aktualisiert am
22.11.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
02.10.2018 14:00
Preisgerichtssitzung
29.10.2018

1. Preis

Ing. arch. Ivan Vavřík, Prag

2. Preis

Ing. arch. Tereza Šimečková, České Budějovice

3. Preis

Ing. arch. Richart Ott, Frýdlant nad Ostravicí
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je řešení urbanisticko-architektonického řešení lokality ve vnitřní části města Moravská Třebová. Kontext – blízké historické centrum, širší centrum města, navazující novodobé ucelené struktury zástavby s jednotným charakterem. Důraz je kladen na vytvoření atraktivního soudobého nízkopodlažního bydlení městského typu. Vyhlašovatel následně zajistí přípravu a realizaci dopravní a technické infrastruktury v území. Zástavba vlastních rodinných domů bude věcí individuálních investorů. Jako závazný podklad (mimo jiné) pro regulaci individuální zástavby v území bude sloužit zaevidovaná územní studie.
28/07/2018 S144 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česká republika-Moravská Třebová: Architektonická řešení
2018/S 144-330179
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Město Moravská Třebová
00277037
nám. T. G. Masaryka 29/32
Moravská Třebová
571 01
Česká republika
Kontaktní osoba: RTS, a.s., divize Veřejných zakázek
Tel.: +420 545120264
E-mail: petr.vrbka@rts.cz
Kód NUTS: CZ053
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.moravskatrebova.cz/
Adresa profilu zadavatele: www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/4c412717-d2c6-42ee-a6f6-11c063bbf7b8

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/4c412717-d2c6-42ee-a6f6-11c063bbf7b8
Další informace lze získat na jiné adrese:
RTS, a.s.
25533843
Lazaretní 4038/13
Brno
615 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Petr Vrbka
Tel.: +420 545120264
E-mail: petr.vrbka@rts.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.rts.cz
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
RTS, a.s.
25533843
Lazaretní 4038/13
Brno
615 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Ludmila Horková, 3.NP, dveře 316
Tel.: +420 545120248
E-mail: ludmila.horkova@rts.cz
Kód NUTS: CZ064
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.rts.cz

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Koncepce městského bydlení – Udánský kopec, Moravská Třebová
Spisové číslo: 5302
II.1.2)Hlavní kód CPV
71220000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Předmětem soutěže je řešení urbanisticko-architektonického řešení lokality ve vnitřní části města Moravská Třebová. Kontext – blízké historické centrum, širší centrum města, navazující novodobé ucelené struktury zástavby s jednotným charakterem. Důraz je kladen na vytvoření atraktivního soudobého nízkopodlažního bydlení městského typu. Vyhlašovatel následně zajistí přípravu a realizaci dopravní a technické infrastruktury v území. Zástavba vlastních rodinných domů bude věcí individuálních investorů. Jako závazný podklad (mimo jiné) pro regulaci individuální zástavby v území bude sloužit zaevidovaná územní studie.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi:
Autorizovaný architekt podle Zákona o výkonu povolání, případně autorizovaný architekt podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritérium, podle něhož budou soutěžní návrhy vyhodnocovány je kvalita urbanistické koncepce území.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 02/10/2018
Místní čas: 14:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
Pořadí návrhů bude stanoveno podle pravidel hodnocení a ceny budou uděleny návrhům umístěným na prvních třech pořadích.
První cena se stanovuje ve výši 160 000 CZK (slovy: sto šedesát tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: jedno sto tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši 70 000 CZK (slovy: sedmdesát tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 15 000 CZK (slovy: patnáct tisíc korun českých). Zadavatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. Václav Mačát
Ing. arch. Tomáš Slavík
prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek
Ing. arch. Petr Lešek
Ing. arch. Peter Lényi

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Návrhy budou podány v listinné podobě v souladu se soutěžními podmínkami a na adresu uvedenou v bodě „I.3) Komunikace tohoto Oznámení.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.compet.cz
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.compet.cz

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
26/07/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen