Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Theaterpark / Divadelní park , Zlín/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025998
Tag der Veröffentlichung
01.03.2019
Aktualisiert am
27.06.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Stadtplaner und Landschaftsarchitekten
Beteiligung
7 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
10.05.2019
Preisgerichtssitzung
27.05.2019

1. Preis

Ing. Pavel Krampla, Hrobice
Ing. arch. Radek Talaš, Zlín

2. Preis

Ing. Rastislav Balog, Brno
Ing. Lýdia Šušlíková, Šlapanice

Mitarbeit: Ing. Ján Augustín, Brno-Žebětín
Ing. Alžběta Římská, Prostějov
Ing. Radim Klepárnik

Berater: Ing. Václav Babka

Anerkennung

Ing. arch. Pavel Martinek, Prag

Mitarbeit: Pavel Vinter (Visualisierung)

Anerkennung

Ing. arch. Pavel Šiška, Zlín
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ziel des Wettbewerbs war es, eine Gestaltung der Umgebung des Stadttheaters in Zlín (Theaterpark) zu finden.

Konkurenční úkol
Cílem soutěže bylo nalezení vlastního návrhu okolí Městského divadla ve Zlíně (divadelního parku).
01/03/2019 S43 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Otevřené řízení
Česká republika-Zlín: Územní plánování a architektura krajiny
2019/S 043-098912
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Statutární město Zlín
00283924
náměstí Míru 12
Zlín
760 01
Česko
Kontaktní osoba: Romana Červíková
Tel.: +420 577630256
E-mail: romanacervikova@zlin.eu
Kód NUTS: CZ072
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.zlin.eu
Adresa profilu zadavatele: nen.nipez.cz/profil/MMZ

I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek

I.3)Komunikace
Přístup k zadávací dokumentaci je omezen. Další informace lze získat na: nen.nipez.cz/profil/MMZ
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: nen.nipez.cz/profil/MMZ
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu

I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán

I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:
Divadelní park ve Zlíně
II.1.2)Hlavní kód CPV
71400000

II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
II.2.4)Popis zakázky:
Otevřená architektonicko-krajinářská soutěž o návrh. Cílem soutěže je nalezení návrhu okolí divadla, včetně parku. Stěžejní náplní bude zajištění veškerých potřebných služeb a zázemí pro funkci městského divadla. Převážná část řešeného území by měla zůstat parková, s důrazem na zachování podílu vzrostlé vegetace.
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Otevřená
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:
Kritéria bez pořadí významnosti:
— celková (architektonicko-krajinářská) kvalita navrženého řešení,
— naplnění požadavků zadání.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 10/05/2019
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština

IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:
1. cena se stanovuje ve výši 250 000 CZK
(slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých),
2. cena se stanovuje ve výši 130 000 CZK
(slovy: sto třicet tisíc korun českých),
3. cena se stanovuje ve výši 70 000 CZK
(slovy: sedmdesát tisíc korun českých).
IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny v souhrnné výši 50 000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých).
IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor SMZ, místopředseda poroty
MUDr. Miroslav Adámek, náměstek primátora
Ing. Radmila Fingerová
Ing. arch. Jitka Ressová, Ph.D
Ing. Petr Velička, předseda poroty

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
Zadavatel má v úmyslu zadat na základě výsledků soutěže a jednacího řízení bez uveřejnění zakázku na zpracování projektové dokumentace na řešené území v rozsahu veřejných prostranství v podrobnosti dokumentace k územnímu řízení (FS 3), ke stavebnímu povolení (FS 4), dokumentace pro provádění stavby (FS 5), zadání stavby a spolupráce při výběru zhotovitele (FS 6) a autorský dozor (FS 7) a dále nadstandardních služeb a speciálních odborných služeb spojených s plněním veřejné zakázky, např. obstaravatelská činnost, provedení nezbytných průzkumů a měření, případně součinnost se zadavatelem při odstraňování vad a nedodělků a uvedení stavby do provozu.
Soutěž nemusí vést k následnému zadání veřejné zakázky - projektové dokumentace a autorského dozoru v následujících případech:
— pokud nepřinese oceněná řešení,
— pokud by zadavatel rozhodl žádný z oceněných návrhů nerealizovat soutěžní návrh (nebo jeho část) z jiných důvodů, a to i v průběhu jednacího řízení bez uveřejnění.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:
Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.
VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česko
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: www.uohs.cz/

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
27/02/2019

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen