Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Nová mestská plaváreň , Ružomberok/ Slowakei

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023789
Tag der Veröffentlichung
27.04.2018
Aktualisiert am
21.09.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
31 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
05.09.2018
Preisgerichtssitzung
17.09.2018

Gewinner

Ing. arch. Peter Zibrin, PhD. · Ing. arch. Ľubomír Kružel ml., Bratislava
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Ide o architektonické riešenie návrhu novej mestskej plavárne v Ružomberku so zapojením do mestskej - urbánnej štruktúry vrátane úpravy priľahlých priestorov.
27/04/2018    S82    - - Služby - Sú?až návrhov - Verejná sú?až 
Slovensko-Ružomberok: Architektonické a súvisiace služby
2018/S 082-185058
Oznámenie o sú?aži návrhov
Smernica 2014/24/EÚ
Oddiel I: Verejný obstarávate?/obstarávate?
I.1) Názov a adresy
Mesto Ružomberok
00315737
Nám. A. Hlinku 1
Ružomberok
034 01
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. arch. Šrankota Pavol, Mgr.Mária Sleziaková
Telefón: +421 444314417
E-mail: sleziakova@ruzomberok.sk
Kód NUTS: SK
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/titulka/2018
Adresa stránky profilu kupujúceho: www.uvo.gov.sk/
I.2) Informácia o spolo?nom verejnom obstarávaní
I.3) Komunikácia
Sú?ažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení ?i poplatkov na: www.ruzomberok.sk/sk/samosprava/titulka/2018/mestska-plavaren-v-ruzomberku
?alšie informácie možno získa? na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o ú?as? sa musia predloži? na vyššie uvedenej adrese
I.4) Druh verejného obstarávate?a
Iný druh: samospráva
I.5) Hlavná ?innos?
Všeobecné verejné služby
Oddiel II: Predmet
II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov: Nová mestská plaváre? v Ružomberku — architektonická sú?až návrhov
Referen?né ?íslo: ?islo overenia KA-227/2018 zo d?a 20.04.2018
II.1.2) Hlavný kód CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodato?né kódy CPV
71220000
II.2.4) Opis obstarávania: Zámerom sú?aže návrhov (?alej len sú?až) je nájs? najvhodnejšie riešenie predmetu sú?aže, ktoré splní požiadavky vyhlasovate?a, obsiahnuté v týchto sú?ažných podmienkach. Ide o architektonické riešenie návrhu novej mestskej plavárne v Ružomberku so zapojením do mestskej - urbánnej štruktúry vrátane úpravy pri?ahlých priestorov. Cie?om je výber zhotovite?a diela pod?a predmetu priloženej zmluvy o dielo, pri?om sa jedná hlavne o tieto projektové práce a manažérske služby (inžinierska ?innos?): a) návrhová fáza, dopracovanie architektonického návrhu stavby na základe sú?ažného návrhu a požiadaviek objednávate?a b) projektová fáza, vypracovanie dokumentácie na územné konanie a vybrané inžinierske ?innosti, vypracovanie projektu na stavebné konanie a vybrané inžinierske ?innosti, vypracovanie projektu na uskuto?nenie stavby a vybrané inžinierske ?innosti, c) realiza?ná fáza spolupráca pri uskuto??ovaní stavby, vypracovanie dokumentácie na výber zhotovite?a stavby a vybrané inžinierske ?innosti. Mestské zastupite?stvo v Ružomberku sa rozhodovalo medzi rekonštrukciou sú?asnej plavárne a vystavaním novej. Rozhodlo sa pre výstavbu novej plavárne v lokalite pri zimnom štadióne. Nová mestská plaváre? má by? koncipovaná športovo - primárne ako plavecký bazén, so 6 dráhami s d?žkou 25 m, nako?ko v okolí Ružomberka sa nachádzajú viaceré vodné relaxa?né centrá. Predpokladané investi?né náklady na realizáciu stavby sú 3 000 000 EUR bez DPH. Vymedzenie hlavného riešeného územia: parcely ?. CKN 4915, 4916, 4917, 4918, 4920, 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929, 4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4909, EKN parc. ?. 1686/302, 1685/301, 1563/301, 1563/302, 1562/301, 1562/302, 1689, 1564 katastrálne územie Ružomberok, Mesto Ružomberok. Širšie vz?ahy vrátane územnoplánovacej informácie sú uvedené v sú?ažných pomôckach. Priestory pre rekrea?nú a športovú ?innos? s výmerou cca 1777 m2. Predpokladaný po?et zamestnancov 9 VR + 1 THP (dvojsmenná prevádzka) = 10 osôb. Celkový predpokladaný po?et športovcov a návštevníkov 100 + 100 = 200 osôb. Miesto výstavby: presné vymedzenie hlavného riešeného územia je uvedené v Lokalitnom programe ktorý je sú?ažnou pomôckou - ?. 16.12. Priestorovo je územie vymedzené z južnej strany ulicou Radlinského, zo západnej strany ul. K. Sidora zo severnej strany objektom Zimného štadióna, z východu prístupovou komunikáciou. Pre riešenie ?alších etáp je možné návrh rieši? až po oplotenie rodinného domu. Zadanie (podrobnejšie požiadavky vi?. lokalitný program sú?ažná pomôcka ?. 16.12). 1.Vstupná hala 2. Priestory pre zamestnancov a plavecký klub 3. Bufet 4. Šatne a hygienické zázemie (odporú?ané spolo?né šatne mužov a žien s prezliekacími kabínkami) skrinky pre minimálne 100 návštevníkov 5. Bazénová hala - plavecký bazén, so 6 dráhami s d?žkou 25 m pre plavecké sú?aže, tribúna pre 100 návštevníkov, výcvikový bazén pre vyu?ovanie detí s rozmermi 15 m x 4 m x 0,9 m. 6. Wellness - sauny, vírivka, masér, 7. Technologické zázemie Materiálovo-konštruk?né a technologické riešenie. Urbanistické požiadavky. Statická doprava - 57 stojísk (podrobnejšie vi?. pomôcky lokalitný program a pomôcky - výpo?et parkovania). Všeobecné požiadavky. Odporú?ame, aby lokalitný program, ktorý je sú?ažnou pomôckou bol dodržaný. Návrhy na doplnenie a rozšírenie nie sú neprípustné, ale navrhova? je potrebné s oh?adom na úrove? predpokladanej hodnoty realizácie diela. Predpokladaná hodnota realizácie diela sa nevz?ahuje na riešenie diela nad rámec lokalitného programu a mimo hlavného riešeného územia. Ak v návrhu ú?astníka dôjde k odkloneniu sa od pokynov uvedených v týchto sú?ažných podmienkach, vyhlasovate? požaduje grafickú ?i textovú argumentáciu ú?astníka, odôvod?ujúcu takýto postup.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
Oddiel III: Právne, ekonomické, finan?né a technické informácie
III.1) Podmienky ú?asti
III.1.10) Kritériá na výber uchádza?ov:
III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Ú?as? je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uve?te profesiu: § 4 zákona (architekti), § 5 ods. 1 písm. a) zákona (inžinieri), § 14 b pod?a zákon ?. 138/1992 Zb. autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh sú?aže
Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádza?ov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov: Sú?ažné návrhy, ktoré neboli vylú?ené zo sú?aže, budú hodnotené pod?a nasledujúcich kritérií na hodnotenie návrhov: — celkové urbanisticko-architektonické stvárnenie riešeného návrhu vrátane väzieb na širšie okolie, — funk?no-prevádzkové, koncep?no-obsahové riešenie objektu, — investi?né a prevádzkové náklady stavby, — pokrokovos? a efektívnos? riešenia, — iné výhody riešenia nad rámec zadania.
IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o ú?as?
Dátum: 05/09/2018
Miestny ?as: 15:30
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na ú?as? vybraným uchádza?om
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracova? projekty alebo žiadosti o ú?as?:
Sloven?ina, ?eština
IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach
Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Po?et a hodnota ude?ovaných ocenení: V sú?aži návrhov budú ú?astníkom udelené nasledovné ceny: 1. miesto: 8 000 EUR 2. miesto: 5 000 EUR 3. miesto: 3 000 EUR
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádza?om: 1. miesto: 8 000 EUR 2. miesto: 5 000 EUR 3. miesto: 3 000 EUR Porota má právo rozhodnú? o udelení odmien ú?astníkom ktorých návrhy sa neumiestnili na 1.,2. alebo 3. mieste, ktoré však priniesli pozoruhodné ?iastkové podnety a riešenia, pri?om celková ?iastka k rozdeleniu na odmeny je vo výške 2 000,- EUR. Uvedené sumy boli schválené na úvodnom zasadnutí poroty Nová mestská plaváre? v Ružomberok d?a 27.3.2018. V zmysle uznesenia ?. 116/2017 prijatého Mestským zastupite?stvom d?a 7.6.2017 je odmena pre ?lenov poroty pre sú?až návrhov na novú mestskú plaváre? stanovená na 800,- EUR / 1 ?len (spolu 3 200 EUR). Celková suma za ceny a odmeny v sú?aži návrhov je 21 200,- EUR.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledova? po sú?aži, budú pridelené ví?azovi alebo ví?azom sú?aže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávate?a/obstarávate?a záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných ?lenov poroty:
Ing. arch. Martin Biš?an, autorizovaný architekt SKA (predseda poroty)
doc. Ing. arch. Antonín Novák, autorizovaný architekt ?KA
Arch. Pavol Mikolaj?ák, autorizovaný architekt
Ing. arch. Štefan Morav?ík, autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Jozef Jur?o, autorizovaný architekt SKA
Ing. Róbert Kolár, poslanec mestského zastupite?stva
JUDr. ?ubomír Kubá?, poslanec mestského zastupite?stva

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Dopl?ujúce informácie: Hodnotenie: Porota bude hodnoti? viackolovo, pri?om vždy do ?alších kôl postupujú riešenia, ktoré sú nosite?mi vyšších kvalít v porovnaní s ostatnými sú?ažnými návrhmi. Vo výslednej zápisnici zo zasadnutia poroty bude uvedený výsledok hlasovania poroty. Závery sú?aže sú záväzné pre vyhlasovate?a, ú?astníkov sú?aže a ?lenov poroty a nie je možné sa proti ním odvola? ani poda? námietku. V prípade, že sa v zápisnici z rokovania poroty a v prílohách zistí chyba, omyl v menách a pod., je možné poda? žiados? o opravu sekretárovi sú?aže do 5-ich dní od doru?enia oznámenia o výsledkoch sú?aže.
VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Presné informácie o termínoch na postup preskúmania vi?. sú?ažné podklady a revízne postupy v zákone ?. 343/2015, IV.hlava, najmä § 164 Žiados? o nápravu a § 170 Námietky.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získa? informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:

25/04/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen