Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Zentrum für Kunst, Technologie und Experiment, MultipleXity / Centru pentru artă, tehnologie și experiment, MultipleXity , Timișoara/ Rumänien

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2028341
Tag der Veröffentlichung
27.01.2020
Aktualisiert am
08.07.2020
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekt*innen
Beteiligung
39 Arbeiten
Auslober
Abgabetermin
15.04.2020
Preisgerichtssitzung
22.05.2020

1. Preis

Serban I Daniel Lucian – Birou Individual de Arhitectură, Cluj-Napoca

2. Preis

Wolfhouse Productions S.R.L., București

3. Preis

Starh-Arhitectura, Construcții, Design S.R.L., București
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Die Gemeinde Timișoara organisiert zusammen mit Ordinul Arhitecților din România einen Wettbewerb architektonischer Lösungen für das „Zentrum für Kunst, Technologie und Experiment, MultipleXity“.

Sarcină de concurență
Municipiul Timișoara împreună cu Ordinul Arhitecților din România organizează un concurs de soluții de arhitectură pentru „Centrul pentru Artă, Tehnologie și Experiment, MultipleXity”.
27/01/2020 S18 Servicii - Concurs de soluţii - licitaţie deschisă
România-Timișoara: Servicii de proiectare tehnică pentru construcţia de lucrări publice
2020/S 018-040163
Anunț de concurs de proiecte
Temei juridic: Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1
Localitate: Timișoara
Cod NUTS: RO424
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții Publice – Lavinia Alexandrescu
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Telefon: +40 256408478
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariatm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Informații privind achizițiile publice comune

I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/dc-notice/v2/view/100001920
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la următoarea adresă:
Denumire oficială: Municipiul Timișoara
Număr naţional de înregistrare: 14756536
Adresă: Bulevardul C.D. Loga nr. 1, cam. 24bis
Localitate: Timișoara
Cod poștal: 300030
Țară: România
Persoană de contact: Serviciul Achiziții Publice – Lavinia Alexandrescu
Telefon: +40 256408478
E-mail: achizitiipublice@primariatm.ro
Cod NUTS: RO424
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.primariatm.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.4)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală

I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:
Servicii de proiectare pentru amenajare „Centru pentru artă, tehnologie și experiment, MultipleXity”
Număr de referinţă: 14756536_2020_PAAPD1116285
II.1.2)Cod CPV principal
71322000

II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:
Municipiul Timișoara împreună cu Ordinul Arhiecților din România organizează un concurs de soluții de arhitectură pentru „Centrul pentru artă, tehnologie și experiment MultipleXity”. În urma deliberării juriului concursului, se stabilește o ierarhie potrivit căreia se declară un câștigător și se acordă premiile. Câștigătorul concursului va fi invitat la procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare conform prevederilor art. 104 alin. (7) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, în vederea încheierii contractului de servicii de proiectare.
Autoritatea contractanta a stabilit doua termene pentru a raspunde solicitarilor de clarificari/informatii suplimentare: in a 51-a zi si respectiv, in a 12-a zi înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor/proiectelor, in conditiile in care solicitarile se vor adresa cu cel putin 16 zile înainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor/proiectelor.
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.10)Criterii de selecție a participanților:

III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.1)Informații privind o anumită profesie
Participarea este rezervată unei anumite profesii: da
A se indica profesia:
Arhitect cu drept de semnatura conform prevederilor Legii 184/2001, membru OAR/organizatie internationala echivalenta.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.2)Tip de concurs
Deschis
IV.1.7)Numele participanților deja selectați:
IV.1.9)Criterii de evaluare a proiectelor:
Fiecare membru al juriului va oferi un punctaj prin aplicarea urmatoarelor criterii de evaluare:
A. soluția funcțională şi fezabilitatea financiară:
(a) criteriu funcţional-tehnic,
(b) criteriul financiar;
B. soluţia de ansamblu, cu integrarea tuturor cerinţelor şi soluţiilor de specialitate:
(c) criteriu arhitectural, funcţional şi istoric,
(d) criteriu de sustenabilitate,
(e) criteriu privind amenajarea şi accesibilitatea spațiului public.
Algoritmul de calcul pentru evaluarea finală (maxim 100 puncte posibile): A+B = 45 +55 = 100 maxim.
Descrierea criteriilor de evaluare si modalitatea de acordare a punctajelor, sunt detaliate in tema de concurs si in regulamentul de concurs.

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea proiectelor sau a cererilor de participare
Data: 15/04/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data expedierii invitațiilor de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi redactate proiectele sau cererile de participare:
Română

IV.3)Recompense și juriu
IV.3.1)Informații privind premiul (premiile)
Se vor acorda unul sau mai multe premii: da
Numărul şi valoarea premiului (premiilor) care urmează să fie acordat(e):
— Premiul I – 2 502 706,95 RON fara TVA,
— Premiul II – 50 000 RON fara TVA,
— Premiul III – 35 000 RON fara TVA.
IV.3.2)Detalii privind plățile către toți participanții:
— Premiul I – 2 502 706,95 RON fara TVA,
— Premiul II – 50 000 RON fara TVA,
— Premiul III – 35 000 RON fara TVA.
IV.3.3)Contracte subsecvente
Eventualul contract de servicii rezultat în urma concursului va fi atribuit câștigătorului sau câștigătorilor concursului: da
IV.3.4)Decizia juriului
Decizia juriului este obligatorie pentru autoritatea/entitatea contractantă: da
IV.3.5)Numele membrilor juriului selectați:
Zahariade Ana-Maria – membru titular
Miclaus Marius Vasile – membru titular
Gorcea Constantin – membru titular
Zaganu Liviu Gabriel – membru titular
Ghenciulescu Stefan – membru titular
Jecza-Ianovici Sorina – membru titular
Diaconu Dan Aurel – membru titular
Ciurariu Sorin Emilian – membru rezerva
Calciu Daniela – membru rezerva

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
Ofertantii vor specifica in cuprinsul propunerii tehnice/financiare informatiile pe care le considera confidentiale si care nu pot fi dezvaluite tertilor mentionand motivele pentru care aceste informatii trebuie sa fie confidentiale.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: www.cnsc.ro
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
22/01/2020

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen