Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Gebäudeerrichtung auf dem Hauptcampus (oberer Innenhof) / Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec) , Warschau/ Polen

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2025059
Tag der Veröffentlichung
08.10.2018
Aktualisiert am
08.03.2019
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure, Stadtplaner und Landschaftsarchitekten
Beteiligung
30 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
22.10.2018
Abgabetermin
07.02.2019
Preisgerichtssitzung
06.03.2019

1. Preis

22 Architekci Sp. z o.o., Warschau

2. Preis

Dagna Badowska · Stanisław Ignaciuk · Michał Kempiński
Anna Flak · Katarzyna Stępniak, Warschau

3. Preis

Karol Żurawski, Warschau

Anerkennung

GAB Piotr Grabowski Architekt, Posen

Anerkennung

Zuzanna Szpocińska · Tomasz Marciniewicz architekci · Jerzy Grochulski
Karolina Kayzer · Building Expert Kamil Wojnarowicz, Warschau
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Architektonischer und städtebaulicher Wettbewerb für die Entwicklung eines architektonischen Konzepts zusammen mit der Grundstückserschließung für die Investition Gebäudeerrichtung auf dem Hauptcampus (oberer Innenhof) im Rahmen des Mehrjahresprogramms Warschauer Universität 2016-2025.
---
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie głównym (górny dziedziniec)” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
04/10/2018    S191    - - Us?ugi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 
Polska-Warszawa: Us?ugi architektoniczne i podobne
2018/S 191-432474
Og?oszenie o konkursie
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiaj?ca/podmiot zamawiaj?cy
I.1) Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmie?cie 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 51805157/+48 228278712
E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.uw.edu.pl
I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów zamówienia mo?na uzyska? bezp?atnie pod adresem: dzp.uw.edu.pl
Wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem podanym powy?ej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a? na nast?puj?cy adres:
Stowarzyszenie Architektów Polskich
ul. Foksal 2
Warszawa
00-366
Polska
Osoba do kontaktów: Marek Szeniawski
Tel.: +48 518059157/+48 228278712
E-mail: konkursy@sarp.org.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
G?ówny adres: www.uw.edu.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiaj?cej
Podmiot prawa publicznego
I.5) G?ówny przedmiot dzia?alno?ci
Edukacja
Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielko?? lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie g?ównym (górny dziedziniec)” realizowane ...
Numer referencyjny: Konkurs SARP nr 984
II.1.2) G?ówny kod CPV
71200000
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71220000
71320000
71420000
71322000
71400000
71300000
II.2.4) Opis zamówienia:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie g?ównym (górny dziedziniec)” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
Zadanie konkursowe polega na opracowaniu konkursowym dotycz?cym Inwestycji na terenie opracowania konkursowego z uwzgl?dnieniem wymogów programowych i wytycznych Zamawiaj?cego zawartych w Materia?ach do konkursu które s? dost?pne na stronie internetowej podanej przez Zamawiaj?cego. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy i realizacyjny, tj. na podstawie, którego zostanie wykonana dokumentacja projektowa, stanowi?ca podstaw? do realizacji Inwestycji. Zaproponowane rozwi?zania konkursowe powinny bezwzgl?dnie mie?ci? si? w zak?adanym bud?ecie i pe?nym zakresie oraz w najkorzystniejszy sposób realizowa? szczegó?owy opis przedmiotu konkursu uj?ty w Materia?ach do Konkursu. Zaproponowane koncepcje funkcjonalno-przestrzenne musz? spe?nia? w sposób optymalny oczekiwania Organizatora co do rozwi?za? przestrzennych, architektonicznych, programowych, funkcjonalnych oraz za?o?e? ekonomicznych wskazanych w Regulaminie oraz Materia?ach do Konkursu oraz by? zgodne z ustaleniami obowi?zuj?cych decyzji administracyjnych wskazanych w Materia?ach do Konkursu. Nagrod? g?ówn? w Konkursie jest nagroda pieni??na oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki autora wybranej pracy konkursowej lub nagrody pieni??ne i zaproszenie do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia (dla minimum 2 uczestników). Zamawiaj?cy przewiduje przyznanie nagród dodatkowych w postaci nagród pieni??nych przyznanych Uczestnikom Konkursu. Celem konkursu jest przeprowadzenie szerokiej konfrontacji twórczych prac projektowych oraz wybranie najlepszych, pod wzgl?dem funkcjonalno-przestrzennym koncepcji architektoniczno-urbanistycznych wraz z zagospodarowaniem terenu dla Inwestycji. Przedstawione koncepcje powinny przewidywa? rozwi?zania przysz?o?ciowe oraz realne do wykonania zarówno pod k?tem efektywno?ci ekonomicznej procesu budowlanego, niskich kosztów eksploatacyjnych w okresie u?ytkowania budynku jak równie? pozytywnego oddzia?ywania na cz?owieka i ?rodowisko naturalne. Koncepcje winny tak?e w sposób optymalny wpisywa? nowy budynek w kontekst historyczny.
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej: nie

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udzia?u
III.1.10) Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2) Warunki dotycz?ce zamówienia
III.2.1) Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
Udzia? jest zastrze?ony dla przedstawicieli danego zawodu: tak
Prosz? okre?li? zawód:
Architekt

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis
IV.1.2) Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7) Nazwy uczestników ju? zakwalifikowanych:
IV.1.9) Kryteria oceny projektów:
Ocena opracowa? konkursowych b?dzie dokonywana wy??cznie w oparciu o cz??? graficzn? i cz??? opisow? pracy konkursowej.
Opracowania konkursowe b?d? oceniane wed?ug nast?puj?cych kryteriów:
Atrakcyjno?? proponowanych rozwi?za? architektonicznych i powi?zanie przestrzenne z otoczeniem – 35 % Najwy?sz? ocen? uzyska praca, która zaproponuje najlepsze dopasowanie architektury i u?ytych materia?ów do kontekstu historycznego. Ponadto wy?ej ocenione zostan? opracowania konkursowe zapewniaj?ce rozwi?zanie aktywizacji przestrzeni kampusu na poziomie parteru projektowanego budynku. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku – 35 %
Za najlepsze rozwi?zania funkcjonalne i przestrzenne budynku zostan? uznane rozwi?zania, które zapewniaj? optymalne rozwi?zania funkcji budynku, najlepszy komfort u?ytkowania oraz najlepsz? komunikacj? wewn?trzn?. Maksymalna liczba punktów wynosi 35.
Ekonomika rozwi?za? w trakcie u?ytkowania budynku – 30 %
Za najlepsze rozwi?zania w tym kryterium zostan? uznane rozwi?zania, które zapewniaj? najni?sze koszty zu?ycia energii cieplnej i elektrycznej w toku normalnego u?ytkowania budynku, wymagaj?ce najmniejszych nak?adów na konserwacj? i bie??ce utrzymanie budynku, z jak najrzadsz? konieczno?ci? wymiany urz?dze?. Maksymalna liczba punktów wynosi 30.
Ka?de z opracowa? konkursowych zostanie ocenione przez S?d Konkursowy na podstawie powy?szych kryteriów oraz spe?nienia, co do zasady istotnych wymogów Regulaminu.
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin sk?adania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u
Data: 22/10/2018
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3) Data wys?ania zaprosze? do udzia?u zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4) J?zyki, w których mo?na sporz?dza? projekty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u:
Polski
IV.3) Nagrody i s?d konkursowy
IV.3.1) Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostan? przyznane nagrody: tak
liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Liczba i warto?? przyznawanych nagród:
Organizator przewiduje przyznanie nast?puj?cych nagród (I ÷ III) w Konkursie:
I. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 20 000,00 PLN netto (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych),
II. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 14 000,00 PLN netto (s?ownie: czterna?cie tysi?cy z?otych),
III. Nagroda – kwota pieni??na w wysoko?ci 10 000,00 PLN netto (s?ownie: dziesi?? tysi?cy z?otych).
Oraz nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej r?ki lub nagroda w postaci zaproszenia do negocjacji w trybie negocjacji bez og?oszenia(minimum 2 Uczestników konkursu) na opracowanie dokumentacji projektowej b?d?cej szczegó?owym opracowaniem pracy konkursowej.
Organizator przewiduje mo?liwo?? przyznania dwóch wyró?nie? po 5 000,00 PLN netto ka?de.
Organizator przewiduje mo?liwo?? nieprzyznania pierwszej nagrody.
Pozosta?e postanowienia dotycz?ce nagród zosta?y okre?lone w regulaminie konkursu, który jest dost?pny na stronie internetowej podanej przez zamawiaj?cego.
IV.3.2) Szczegó?y dotycz?ce p?atno?ci dla wszystkich uczestników:
Nagrody pieni??ne zostan? wyp?acone w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od daty uprawomocnienia wyników konkursu, a w przypadku wniesienia odwo?ania, skargi lub skargi kasacyjnej, w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia.
Wyp?ata nagród pieni??nych nast?pi przelewem, na rachunek bankowy wskazany w karcie identyfikacyjnej pracy konkursowej.
IV.3.3) Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na us?ugi nast?puj?ce po konkursie zostan? udzielone zwyci?zcy lub jednemu ze zwyci?zców konkursu: tak
IV.3.4) Decyzja s?du konkursowego
Decyzja s?du konkursowego jest wi???ca dla instytucji zamawiaj?cej/podmiotu zamawiaj?cego: tak
IV.3.5) Imiona i nazwiska wybranych cz?onków s?du konkursowego:
Przewodnicz?cy S?du: arch. Piotr ?mierzewski, przedstawiciel SARP
Zast?pca Przewodnicz?cego S?du: arch. Andrzej Alinkiewicz, przedstawiciel UW
S?dzia Referent: arch. Piotr Szaroszyk, przedstawiciel SARP
S?dzia: prof. UW dr hab. Anna Giza-Poleszczuk, przedstawiciel UW
S?dzia: mgr in?. Jerzy Pieszczurykow, przedstawiciel UW
S?dzia: arch. Miko?aj Ko?acz, przedstawiciel UW
S?dzia: arch. Micha? Sikorski, przedstawiciel UW
S?dzia: arch. Mateusz ?wi?torzecki, przedstawiciel SARP
S?dzia: arch. Jerzy U?cinowicz, przedstawiciel SARP
Organizator powo?a? S?dziów Zapasowych w osobach: - mgr Anna Kwa?niewska-Twardziak, przedstawiciel UW (bez prawa g?osu)
- arch. Szymon Kalata, przedstawiciel SARP (bez prawa g?osu)
Sekcja VI: Informacje uzupe?niaj?ce

VI.3) Informacje dodatkowe
:

1. Pe?na nazwa konkursu:
Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla inwestycji pn. „Budowa budynku na kampusie g?ównym (górny dziedziniec)” realizowanej w ramach Programu Wieloletniego pn. „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.
Informacje dotycz?ce okre?lonego zawodu
2. Uczestnik konkursu musi wykaza?, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? nast?puj?cymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia:
• Minimum 1 osob? legitymuj?c? si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci architektonicznej i b?d?ca cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego.
• Minimum 1 osob? legitymuj?c? si? uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ogranicze? w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej i b?d?ca cz?onkiem odpowiedniej izby samorz?du zawodowego.
• Minimum 1 osoba legitymuj?ca si? wykszta?ceniem wy?szym w specjalno?ci architektura krajobrazu.
Zamawiaj?cy, okre?laj?c wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnie? budowlanych, dopuszcza odpowiadaj?ce im uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów oraz odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 65).
3. Spotkanie informacyjne dla Uczestników konkursu odb?dzie si? w dniu 15.10.2018 r. o godz. 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich przy ulicy Foksal 2 w Warszawie.
VI.4) Procedury odwo?awcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwo?awcze
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Sk?adanie odwo?a?
VI.4.4) ?ród?o, gdzie mo?na uzyska? informacje na temat sk?adania odwo?a?
Krajowa Izba Odwo?awcza
ul. Post?pu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5) Data wys?ania niniejszego og?oszenia:
01/10/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen