Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Architektonicko krajinářské řešení Komenského parku , Kolín/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2023378
Tag der Veröffentlichung
16.03.2018
Aktualisiert am
09.07.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
9 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
19.04.2018
Preisgerichtssitzung
22.05.2018

Gewinner

Monom works, s.r.o., Prag
Verfahrensart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku v Kolíně a navazujících prostor. Zadavatel požaduje řešit prostor Komenského parku s ohledem na historický kontext a zároveň na soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Z hlediska města Kolína jde o lokalitu zásadního významu. Jde nejenom o jediný park v bezprostředním okolí centra města, ale také o místo s unikátní historií spojenou s klášterem kapucínů. Jde o nezastavěné prostranství, které je naplněné hodnotnou vzrostlou zelení. V těsném sousedství se nachází několik významných staveb města Kolína (divadlo, kino, kostel, škola), které mají samy svou specifickou architektonickou hodnotu a některé i památkovou ochranu.
die Tschechische Republik-Kolín: Architekturentwurf
2018/S 053-117962
Wettbewerbsbekanntmachung
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
Non empty span 2I.1)
Name und Adressen
Město Kolín
00235440
Karlovo náměstí 78
Kolín
280 12
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Václav Horák
Telefon: +420 321748347
E-Mail: vaclav.horak@mukolin.cz
NUTS-Code: CZ020
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mukolin.cz
Adresse des Beschafferprofils: zakazky.mukolin.cz/
//txtmark end
Non empty span 2I.2)
Gemeinsame Beschaffung
Non empty span 2I.3)
Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: zakazky.mukolin.cz/
//txtmark end
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
//txtmark end
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
//txtmark end
Non empty span 2I.4)
Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
//txtmark end
Non empty span 2I.5)
Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt II: Gegenstand
Non empty span 2II.1)
Umfang der Beschaffung
Non empty span 2II.1.1)
Bezeichnung des Auftrags:

Soutěž na architektonicko krajinářské řešení Komenského parku v Kolíně

//txtmark end
Non empty span 2II.1.2)
CPV-Code Hauptteil
71220000
//txtmark end
Non empty span 2II.2)
Beschreibung
Non empty span 2II.2.2)
Weitere(r) CPV-Code(s)
Non empty span 2II.2.4)
Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem soutěže je urbanistické, architektonické a krajinářské řešení území Komenského parku v Kolíně a navazujících prostor. Zadavatel požaduje řešit prostor Komenského parku s ohledem na historický kontext a zároveň na soudobé požadavky na vysokou úroveň architektonického výrazu a atraktivitu pro uživatele. Z hlediska města Kolína jde o lokalitu zásadního významu. Jde nejenom o jediný park v bezprostředním okolí centra města, ale také o místo s unikátní historií spojenou s klášterem kapucínů. Jde o nezastavěné prostranství, které je naplněné hodnotnou vzrostlou zelení. V těsném sousedství se nachází několik významných staveb města Kolína (divadlo, kino, kostel, škola), které mají samy svou specifickou architektonickou hodnotu a některé i památkovou ochranu.

//txtmark end
Non empty span 2II.2.13)
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben
Non empty span 2III.1)
Teilnahmebedingungen
Non empty span 2III.1.10)
Kriterien für die Auswahl der Teilnehmer:
Non empty span 2III.2)
Bedingungen für den Auftrag
Non empty span 2III.2.1)
Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Teilnahme ist einem bestimmten Berufsstand vorbehalten: ja
//txtmark end
Beruf angeben: Jsou autorizovanými osobami podle Zákona o výkonu povolání případně autorizovanými architekty podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.
//txtmark end
// grseq end
Abschnitt IV: Verfahren
Non empty span 2IV.1)
Beschreibung
Non empty span 2IV.1.2)
Art des Wettbewerbs
Offen
//txtmark end
Non empty span 2IV.1.7)
Namen der bereits ausgewählten Teilnehmer:
Non empty span 2IV.1.9)
Kriterien für die Bewertung der Projekte:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, se stanovují bez pořadí významnosti následovně:
a) kvalita celkové koncepce řešení,
b) kvalita architektonického řešení,
c) kvalita krajinářského řešení,
d) naplnění požadavků vyhlašovatele.

//txtmark end
Non empty span 2IV.2)
Verwaltungsangaben
Non empty span 2IV.2.2)
Schlusstermin für den Eingang der Projekte oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/05/2018
//txtmark end
Ortszeit: 16:00
//txtmark end
Non empty span 2IV.2.3)
Tag der Absendung der Aufforderungen zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Non empty span 2IV.2.4)
Sprache(n), in der (denen) Projekte erstellt oder Teilnahmeanträge verfasst werden können:
Tschechisch
//txtmark end
Non empty span 2IV.3)
Preise und Preisgericht
Non empty span 2IV.3.1)
Angaben zu Preisen
Es werden ein oder mehrere Preise vergeben: ja
//txtmark end
Anzahl und Höhe der zu vergebenden Preise:
//txtmark end

První cena se stanovuje ve výši 150 000 CZK (slovy: sto padesát tisíc korun českých).
Druhá cena se stanovuje ve výši 100 000 CZK (slovy: sto tisíc korun českých).
Třetí cena se stanovuje ve výši 50 000 CZK (slovy: padesát tisíc korun českých).
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 20 000 CZK.
Vyhlašovatel nevyplatí žádné náhrady výloh spojených s účastí v soutěži.

//txtmark end
Non empty span 2IV.3.2)
Angaben zu Zahlungen an alle Teilnehmer:

Ceny a odměny udělené v soutěži fyzickým osobám a přesahující částku 10 000 CZK budou podle § 36 odst. 2 písm. i) zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, sníženy o daň z příjmu ve výši 15 %, která bude vyhlašovatelem podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvedena správci daně.
Ceny a odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou samou v rámci řádného daňového přiznání.

//txtmark end
Non empty span 2IV.3.3)
Folgeaufträge
Ein Dienstleistungsauftrag infolge des Wettbewerbs wird an den/die Gewinner des Wettbewerbs vergeben: ja
//txtmark end
Non empty span 2IV.3.4)
Entscheidung des Preisgerichts
Die Entscheidung des Preisgerichts ist für den öffentlichen Auftraggeber/den Auftraggeber bindend: ja
//txtmark end
Non empty span 2IV.3.5)
Namen der ausgewählten Preisrichter:
// grseq end
Abschnitt VI: Weitere Angaben
Non empty span 2VI.3)
Zusätzliche Angaben:
Non empty span 2VI.4)
Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
Non empty span 2VI.4.1)
Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse:www.compet.cz
//txtmark end
Non empty span 2VI.4.2)
Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Non empty span 2VI.4.3)
Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
//txtmark end

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.
Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.
Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.
Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.
Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.
Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.
Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000,00 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

//txtmark end
Non empty span 2VI.4.4)
Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112
Internet-Adresse:www.compet.cz
//txtmark end
Non empty span 2VI.5)
Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/03/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen