Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm , Prag-Suchdol/ Tschechische Republik

Architektur Wettbewerbs-Ergebnis

wa-ID
wa-2024334
Tag der Veröffentlichung
02.07.2018
Aktualisiert am
29.10.2018
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
Europäischer Wirtschaftsraum
Teilnehmer
Architekten
Beteiligung
10 Arbeiten
Auslober
Bewerbungsschluss
31.07.2018
Preisgerichtssitzung
18.10.2018

1. Preis

Ov architekti, s.r.o., Prag

2. Preis

MgA Ondřej Císler, PhD, Prag

3. Preis

ADR, s.r.o., Prag
Verfahrensart
Nicht offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.
30/06/2018 S124 - - Služby - Výběrové řízení na projekt - Omezené řízení
Česká republika-Praha: Architektonické a související služby
2018/S 124-283045
Oznámení o soutěži o návrh
Legal Basis: směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel
I.1)Název a adresa
Městská část Praha-Suchdol
00231231
Suchdolské nám. 734/3
Praha-Suchdol
165 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hejl
Tel.: +420 603279678
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.praha-suchdol.cz

Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231
Další informace lze získat na jiné adrese:
PhDr. Markéta Pražanová
71541667
Legií 417
Týn nad Vltavou
375 01
Česká republika
Kontaktní osoba: PhDr. Markéta Pražanová
Tel.: +420 608322268
E-mail: dotazy@suchdol-hala.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.suchdol-hala.cz

Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na následující adresu:
Městská část Praha-Suchdol
00231231
Suchdolské nám. 734/3
Praha-Suchdol
165 00
Česká republika
Kontaktní osoba: Ing. Petr Hejl
Tel.: +420 603279678
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Kód NUTS: CZ010

Internetové adresy:

Hlavní adresa: www.praha-suchdol.cz

Adresa profilu zadavatele: www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00231231
I.4)Druh veřejného zadavatele
Regionální či místní orgán
I.5)Hlavní předmět činnosti
Jiné činnosti: Samospráva

Oddíl II: Předmět
II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh „Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm v Praze-Suchdole

Spisové číslo: UMC P_SUCH 01801/2018
II.1.2)Hlavní kód CPV
71200000
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
71200000
II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. Hala je určena pro sálové míčové sporty. Součástí řešení bude také návrh venkovního sportoviště, které má především sloužit pro atletiku, míčové hry, doplněné bude o horolezeckou stěnu. Zadavatel klade důraz na urbanistické začlenění nové haly do území, na řešení dopravní obslužnosti areálu a na energeticky efektivní řešení a kvalitu vnitřního prostředí haly.

II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace
III.1)Podmínky účasti
III.1.10)Kritéria pro výběr účastníků:

Zadavatel rozhodne o snížení počtu účastníků na základě stanoviska soutěžní poroty, která posoudí splnění podmínek účasti v soutěži (včetně splnění technické kvalifikace) a posoudí předložená portfolia podle míry naplnění kritéria: celková architektonická a stavebně technická kvalita referenčních prací.

III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.1)Informace o vyhrazení určité profesi
Účast je vyhrazena určité profesi: ano
Uveďte profesi: Autorizovaný architekt nebo autorizovaný inženýr dle zákona č. 360/1992 Sb., případně autorizovaný architekt či inženýr podle práva státu, jehož je občanem nebo v němž má své sídlo.

Oddíl IV: Řízení
IV.1)Popis
IV.1.2)Druh soutěže
Užší
Minimální počet: 5
Maximální počet: 6
IV.1.7)Jména účastníků, kteří již byli vybráni:
Nejsou
IV.1.9)Kritéria pro hodnocení projektů:

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy vyhodnocovány, jsou stanoveny dle pořadí významnosti následovně: 1. Kvalita komplexního krajinářského, urbanistického, architektonického a konstrukčního řešení, včetně řešení propojení sportovního areálu a ZŠ;

2. Řešení dopravní obslužnosti areálu;

3. Míra naplnění stavebního programu;

4. Soulad investičních a provozních nákladů předpokládaného architektonického návrhu.

Míru naplnění kritérií, která nelze vyjádřit kvantitativně, bude porota hodnotit na základě zkušeností a znalostí jejích jednotlivých členů.

IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení projektů nebo žádostí o účast
Datum: 31/07/2018
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Datum odeslání výzev k účasti vybraným zájemcům
Datum: 10/08/2018
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být vypracovány projekty nebo žádosti o účast:
Ceština
IV.3)Soutěžní ceny a porota
IV.3.1)Informace o cenách
Bude udělena soutěžní cena či ceny: ano
Uveďte počet a hodnotu cen, které mají být uděleny:

1. cena - 250 000 CZK,

2. cena - 200 000 CZK,

3. cena - 150 000 CZK.

IV.3.2)Údaje o platbách všem účastníkům:

Mezi ostatní neoceněné účastníky, jejichž soutěžní návrh nebude zadavatelem v průběhu posuzování vyloučen ze soutěže, může být rozdělena částka 240 000 CZK.

IV.3.3)Navazující zakázky
Zakázky na služby navazující na soutěž budou zadány vítězi nebo vítězům soutěže: ano
IV.3.4)Rozhodnutí poroty
Rozhodnutí poroty je pro veřejného zadavatele/zadavatele závazné: ano
IV.3.5)Jména vybraných členů poroty:
prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc. Ing. arch. Tomáš Bezpalec Ing. arch. Jan Hájek
Ing. arch. Zdeněk Rychtařík Ing. arch. Dalibor Borák - náhradník Ing. Mgr. Eva Jeníková - náhradník
Ing. Petr Hejl ak. arch. Tomáš Turek Ing. Zdeněk Skála
Ing. Václav Vik - náhradník Ing. Věra Štěpánková - náhradník RNDr. Ludmila Knappová - náhradník
Jan Zoubek - náhradník

Oddíl VI: Doplňující informace
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.compet.cz
VI.4.2)Subjekt odpovědný za mediační řízení
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Česká republika
Tel.: +420 542167111
E-mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internetová adresa: www.compet.cz
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
28/06/2018

Weitere Ergebnisse zum Thema

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen