Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

16.08.2017 - Konkurs na opracowanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 2017
Krakau, Polen

Auslober
Muzeum Narodowe w Krakowie, Polen

Wettbewerbsart
Offener Wettbewerb

Wettbewerbsaufgabe
1. Konkurs organizowany jest w formie Konkursu otwartego, dwuetapowego:

a)Organizator dopuszcza do udziału Uczestników konkursu na podstawie warunków określonych w Regulaminie Konkursu

b)W pierwszym etapie konkursu Organizator dopuszcza zakwalifikowanych Uczestników do składania opracowań studialnych.

c)W drugim etapie konkursu Organizator zaprosi do złożenia prac konkursowych nie mniej niż trzech i nie więcej niż pięciu Uczestników wskazanych przez Sąd Konkursowy w wyniku oceny opracowań studialnych złożonych w pierwszym etapie,na zasadach określonych w regulaminie konkursu. W szczególnym przypadku Zmawiający na wniosek Sądu Konkursowego może zaprosić do udziału w drugim etapie mniejszą liczbę niż trzech Uczestników.

2. Celem konkursu jest uzyskanie jak najlepszego (najbardziej wartościowego pod względem artystycznym i użytkowym – patrz kryteria oceny prac) projektu

nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz w Pałacu Książąt Czartoryskich w Krakowie. Rozstrzygnięcie konkursu będzie stanowić podstawę do zaproszenia Uczestnika konkursu, którego praca w etapie 2 zostanie uznana za najlepszą, do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, w celu udzielenia zamówienia na wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. W zakres zamówienia stanowiącego rozwinięcie pracy konkursowej wchodzić będzie także opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, której celem będzie dostosowanie wnętrz budynku do potrzeb wynikających z projektu nowej ekspozycji i aranżacji, ze szczególnym uwzględnieniem instalacji elektrycznych, niskoprądowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Projekt nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Pałacu Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie obejmować będzie wszystkie pomieszczenia ekspozycyjne i ogólnodostępne, w tym korytarze, klatki schodowe i sanitariaty.

3. Zakres zamówienia stanowiącego rozwinięcie pracy konkursowej obejmuje:

— wielobranżową koncepcję pokonkursową,projekt wykonawczy ekspozycji i aranżacji wnętrz,

— zamienny projekt budowlany/zamienne projekty wielobranżowe, rozszerzone o zakres systemu aktywnego gaszenia dla pomieszczenia Sali Leonarda da Vinci,

— przedmiary robót,

— kosztorysy inwestorskie,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

— uzyskanie koniecznych uzgodnień, opinii i oświadczeń,

— uzyskanie koniecznych pozwoleń konserwatorskich na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

— złożenie dokumentacji w celu uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

— pełnienie nadzoru autorskiego.

4.Prowadzone prace projektowe odbywać się będą pod nadzorem Zamawiającego lub osób przez niego wskazanych. Przygotowana dokumentacja projektowa musi być zgodna z aktualnymi wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.Konkurs prowadzony i rozstrzygany jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty, oświad- czenia, zawiadomienia i wnioski, a także część rysunkowa i opisowa prac konkursowych muszą być przez wszystkich Uczestników sporządzone w języku polskim.

6. Jeżeli dokumenty o których mowa w pkt. 5 zostały sporządzone w języku innym niż polski, powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

7. Współorganizatorem konkursu jest:Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków (SARP), pl. Szczepański 6

8. Sposób oceny prac konkursowych oraz przyznawania nagród w konkursie został szczegółowo opisany w regulaminie konkursu przy czym wartość sumaryczna nagród w 2 etapie konkursu wynosi 100 000 PLN. Uczestnik, którego praca zostanie uznana za najlepszą oraz otrzyma pierwszą nagrodę zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w celu udzielenia zamówienia na wykonanie projektu nowej ekspozycji i aranżacji wnętrz dla Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie, obejmującego sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Preisgerichtssitzung
16. August 2017

Beteiligung
13 Arbeiten

Gewinner
ART FM Spółka z ograniczoną odpowiedz, Krakau, Polen

Link zur Ausschreibung