Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

Niederlande-Nagele: Open Oproep Energielab Nagele

Tag der Veröffentlichung 12.09.2017
Amtsblattnummer 174/2017
Termin 23.10.2017
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache NL

Kurzbeschreibung

12/09/2017    S174    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren  die Niederlande-Nagele: Beratungsdienste von Architekten 2017/S 174-356970
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Open Oproep Energielab Nagele. II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71210000
II.2) Beschreibung II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 09300000 71000000 71314200 II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Energiek Nagele schrijft de Open Oproep Energielab Nagele uit onder (teams van) architecten, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars en alle anderen die inspirerende en uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie kunnen bieden. Door opnieuw ruimte te geven aan het experiment kan Nagele in de toekomst uitgroeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. De vraag hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen worden betrokken bij de energietransitie en de organisatie van het proces, is een essentieel onderdeel van de opgave. II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Originaltext

12/09/2017    S174    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Openbare procedure 
Nederland-Nagele: Architectonische adviezen
2017/S 174-356970
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1) Naam en adressen
Coöperatieve Vereniging Energiek Nagele UA
25634253
Schokkerringweg 21
Nagele
8308 PR
Nederland
Contactpersoon: B. Talman
Telefoon: +31 205304000
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.kvk.nl/orderstraat/product-kiezen/?kvknummer=672390720000

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://arch-lokaal.nl/open-oproep-energielab-nagele/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/f233aed2a588eb6c94417468afc37dc2
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: coöperatie verduurzaming

Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming:
Open Oproep Energielab Nagele.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71210000

II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)

09300000
71000000
71314200
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Energiek Nagele schrijft de Open Oproep Energielab Nagele uit onder (teams van) architecten, energiespecialisten, industrieel ontwerpers, installateurs, duurzame ondernemers, uitvinders, kunstenaars en alle anderen die inspirerende en uitvoerbare oplossingen op het gebied van duurzame energie kunnen bieden. Door opnieuw ruimte te geven aan het experiment kan Nagele in de toekomst uitgroeien tot een duurzaam en energieneutraal dorp waarin het prettig is (en blijft) om te wonen. De vraag hoe bestuurders, bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen worden betrokken bij de energietransitie en de organisatie van het proces, is een essentieel onderdeel van de opgave.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep


Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: Criterium: Integrale totaalbeoordeling. Weging: 100.

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen

Datum: 23/10/2017
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen

Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan: De winnaar ontvangt een geldbedrag van 16 000 EUR (excl. btw). De andere drie deelnemers aan de tweede ronde ontvangen een geldbedrag van 8 000 EUR (excl. btw).
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: De winnaar ontvangt een geldbedrag van 16 000 EUR (excl. btw). De andere drie deelnemers aan de tweede ronde ontvangen een geldbedrag van 8 000 EUR (excl. btw).
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: neen
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen:

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad
Lelystad
Nederland
E-mail: midden-nederland@rechtspraak.nlInternetadres:http://www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen


VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
07/09/2017