Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

Griechenland-Athen: Stadtplanung

Tag der Veröffentlichung 01.09.2017
Amtsblattnummer 167/2017
Termin 17.10.2017
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache EL

Kurzbeschreibung

01/09/2017    S167    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren  Griechenland-Athen: Stadtplanung 2017/S 167-344767

Abschnitt II: Gegenstand des Wettbewerbs / Beschreibung des Projekts
II.1) Beschreibung II.1.3) Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV) 71410000 , 71354100 Beschreibung Stadtplanung . Digitalisierte Kartenerstellung .

Originaltext

01/09/2017    S167    - - Υπηρεσίες - Διαγωνισμός βάσει σχεδίων - Ανοικτή διαδικασία 
Ελλάδα-Αθήνα: Υπηρεσίες πολεοδομικού σχεδιασμού
2017/S 167-344767
Προκήρυξη διαγωνισμού μελετών
Ο παρών διαγωνισμός καλύπτεται από την: Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία, διευθύνσεις και σημεία επαφής
Περιφέρεια Αττικής
Π.Α.
Λ. Συγγρού 80-88
Σημείο(α) επαφής: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής
Υπόψη: Γραμματεία ΔΤΕΠΑ
117 41 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132065313
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: yptyna@patt.gov.gr
Φαξ: +30 2132065003
Διεύθυνση(-εις) στο Διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση της αναθέτουσας αρχής/του αναθέτοντος φορέα: http://www.patt.gov.gr/
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: Περιφέρεια Αττικής
Π.Α.
Λ. Συγγρού 80-88
Σημείο(α) επαφής: Δ/νση Τεχνικών Έργων
Υπόψη: Δ. Τριανταφύλλου
117 41 Αθήνα
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλέφωνο: +30 2132065147
Φαξ: +30 2132065003
Τεχνικές προδιαγραφές και συμπληρωματικά έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων για τον ανταγωνιστικό διάλογο και για το δυναμικό σύστημα αγορών) είναι διαθέσιμα από: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής
Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται: Στο (στα) προαναφερόμενο(-α) σημείο(-α) επαφής

I.2) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Περιφερειακή ή τοπική αρχή

1.3) Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες
Περιβάλλον
Στέγαση και υποδομές κοινής ωφελείας

1.4) Ανάθεση της σύμβασης για λογαριασμό άλλων αρχών/φορέων ανάθεσης
Η αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αγορά εκ μέρους άλλων αρχών/φορέων ανάθεσης: όχι
Τμήμα II: Αντικείμενο του διαγωνισμού μελετών/περιγραφή του αντικειμένου μελέτης

II.1) Περιγραφή
II.1.1) Ονομασία που δόθηκε στο διαγωνισμό μελετών/στο αντικείμενο μελέτης από την αναθέτουσα αρχή/τον αναθέτοντα φορέα:
«Μελέτη για τον καθορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστή δόμησης στην Αττική».
II.1.2) Σύντομη περιγραφή:
Η υπό εκπόνηση μελέτη αφορά στον καθορισμό ζωνών υποδοχής συντελεστών δόμησης (Ζ.Υ.Σ.) του άρθρου 4 του Ν. 3044/2002, όπως ισχύει, στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής, εκτός των νήσων.
Ο Ανάδοχος θα ακολουθήσει τα προβλεπόμενα στάδια εκπόνησης της μελέτης για τον καθορισμό των Ζ.Υ.Σ., σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης πολεοδομικών μελετών ΦΕΚ 329Β/15-3-00 και Ν. 3882/201, και την Υ.Α. περί προδιαγραφών εκπόνησης μελετών για τον Καθορισμό Ζωνών Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) του άρθρου 4 του Ν.2044/2002 (ΦΕΚ 2435/Β/05-08-2016), όπως ισχύουν.
Η υπό εκπόνηση μελέτη περιλαμβάνει δύο στάδια:
Α' στάδιο: Ανάλυση — Διάγνωση — Εναλλακτικές προτάσεις
Β' στάδιο: Πρόταση ή εναλλακτικές Προτάσεις.
II.1.3) Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV)
71410000
, 71354100

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Κριτήρια για την επιλογή των συμμετεχόντων:
1. Δικαιούμενοι Συμμετοχής στο Διαγωνισμό
Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 του Τεύχους Αναλυτικής Προκήρυξης και που είναι εγκατεστημένα:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 του Τεύχους Αναλυτικής Προκήρυξης και των σημείων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.
2. Λόγοι Αποκλεισμού
Οι λόγοι αποκλεισμού των συμμετεχόντων αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 18 του τεύχους της Αναλυτικής Προκήρυξης.
3. Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
Τα κριτήρια Ποιοτικής επιλογής των συμμετεχόντων, αναφέρονται αναλυτικά στα άρθρα 19 και 22 του τεύχους της Αναλυτικής Προκήρυξης, και περιλαμβάνουν:
Α. καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
(α) οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών για τις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, ή τα αντίστοιχα των επαγγελματικών μητρώων που ισχύουν σε κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το ν. 4412/2016, ως εξής:
Για την κατηγορία μελέτης 1, Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες: τουλάχιστον έναν (1) μελετητή με πτυχίο Γ' τάξης και 15ετή τουλάχιστον εμπειρία.
Για την κατηγορία μελέτης 2, Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες: εταιρείες με δυναμικό 7 μονάδων με τουλάχιστον έναν (1) μελετητή με πτυχίο Γ' τάξης και έναν (1) μελετητή με πτυχίο Β΄ τάξης
Για την κατηγορία μελέτης 16, Μελέτες Τοπογραφίας: τουλάχιστον έναν (1) μελετητή με πτυχίο Β' τάξης και 12 ετή τουλάχιστον εμπειρία.
(β) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν τις δηλώσεις και πιστοποιητικά που περιγράφονται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
(γ) Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσκομίζουν πιστοποιητικό αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη — μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα του άρθρου 17.1 του Τεύχους Αναλυτικής Προκήρυξης.
Β. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια
Η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια αποδεικνύεται με τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να καλύπτουν το 60 % Της Προεκτιμώμενης Αμοιβής:
Α. Κατάλληλες τραπεζικές βεβαιώσεις οι οποίες καλύπτουν το ποσό των 322 561,03 * 60 % = 193 536,62 EUR.
Β. Οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, οι οποίες να καλύπτουν το ποσό των 322 561,03 * 60 % = 193 536,62 EUR.
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που ζητεί η αναθέτουσα αρχή, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, το οποίο η αναθέτουσα αρχή κρίνει κατάλληλο.
Γ. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αποδεικνύεται ως ακολούθως:
(i) για την περίπτωση του άρθρου 19.3.(α) του Τεύχους Αναλυτικής Προκήρυξης, οι μεν προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, με το Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών, οι δε αλλοδαποί προσφέροντες αντίστοιχο
(ii) Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα,
Α. Κατάλογος εργασιών της τελευταίας 10ετίας και αφορούν σε εγκεκριμένες μελέτες Γ.Π.Σ. μία (1) μελέτη Γ.Π.Σ. — ΣΧΟΟΑΠ τουλάχιστον, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης
Β. Κατάλογος εργασιών της τελευταίας 10ετίας που εκτελέσθηκαν και αφορούν σε εκπόνηση τουλάχιστον τριών (3) Πολεοδομικών Μελετών, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης
Γ. Κατάλογος των εργασιών που εκτελέσθηκαν την τελευταία δεκαπενταετία, και αφορούν σε μελέτες Πράξεων Εφαρμογής, Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες, μελέτες Κτηματολογίου, συνοδευόμενος από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης των σημαντικότερων εργασιών. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) Μελέτες.
Δ. Στηριξη στις ικανοτητες αλλων φορεων (δανεια εμπειρια).
Αν ο προσφέρων επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, προσκομίζει στην αναθέτουσα αρχή σχετική δέσμευση των φορέων αυτών (π.χ. δήλωση, ιδιωτικό συμφωνητικό, κ.α.) ότι θα διαθέσουν στον προσφέροντα τους αναγκαίους πόρους.
4. Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς (βλ. παρακάτω).

III.2) Πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία
Η συμμετοχή επιφυλάσσεται σε συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία: ναι
Για την κατηγορία μελέτης 1, Χωροταξικές και Ρυθμιστικές Μελέτες: τουλάχιστον έναν (1) μελετητή με πτυχίο Γ' τάξης και 15ετή τουλάχιστον εμπειρία.
Για την κατηγορία μελέτης 2, Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες: εταιρείες με δυναμικό 7 μονάδων με τουλάχιστον έναν (1) μελετητή με πτυχίο Γ' τάξης και έναν (1) μελετητή με πτυχίο Β΄ τάξης
Για την κατηγορία μελέτης 16, Μελέτες Τοπογραφίας: τουλάχιστον έναν (1) μελετητή με πτυχίο Β' τάξης και 12 ετή τουλάχιστον εμπειρία.

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Είδος διαγωνισμού
Ανοικτός

IV.2) Ονόματα συμμετεχόντων που έχουν ήδη επιλεγεί

IV.3) Κριτήρια αξιολόγησης των μελετών:
Κριτήριο ανάθεσης σύμβασης και κριτήρια αξιολόγησης προσφοράς
Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά» βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας — τιμής (άρθρο 21 του τεύχους της Αναλυτικής Προκήρυξης).
Για να προσδιοριστεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας — τιμής, θα αξιολογηθούν οι Τεχνικές και Οικονομικές προσφορές των προσφερόντων με βάση τα παρακάτω κριτήρια και υποκριτήρια, καθώς και τη σχετική στάθμισή τους.
Οικονομική & χρηματοοικονομική επάρκεια 30 %
Τεχνική & Επαγγελματική Ικανότητα 70 %
Η ελαχιστη απαιτουμενη βαθμολογηση σε σχέση με τους συντελεστές βαρύτητας (σν) και τα αντίστοιχα κριτήρια (Κν), η βαθμολογηση της τεχνικης προσφορας (Uτπ), και η Βαθμολογηση της οικονομικης προσφορας (Uοπ), παρουσιάζονται σε αναλυτικό πίνακα στο άρθρο 21 του τεύχους της Αναλυτικής Προκήρυξης.
Ο προσδιορισμος της πλεον συμφερουσας απο οικονομικη αποψη προσφορας
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα: U = Uτπ * 70 % + Uοπ * 30 %
Ο προκύπτων βαθμός στρογγυλοποιείται στο δεύτερο (2ο) δεκαδικό ψηφίο.
Προσωρινός ανάδοχος αναδεικνύεται εκείνος του οποίου η προσφορά έχει συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό στο U. Σε περίπτωση ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 του ν. 4412/2016.
Σε περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Σε περίπτωση ισοβαθμίας και ως προς την τεχνική προσφορά, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον προσφέροντα με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές.

IV.4) Διοικητικές πληροφορίες
IV.4.1) Αριθμός αναφοράς που χρησιμοποιεί για το φάκελο η αναθέτουσα αρχή/ ο αναθέτων φορέας:
IV.4.2) Συμβατικά τεύχη και συμπληρωματικά έγγραφα – τρόποι απόκτησης
Προθεσμία για την παραλαβή αιτήσεων για έγγραφα ή για την πρόσβαση σε έγγραφα: 12.10.2017 - 14:00
Έγγραφα που χορηγούνται αντί αντιτίμου: όχι
IV.4.3) Προθεσμία για την παραλαβή μελετών ή αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 17.10.2017 - 10:00
IV.4.4) Ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων συμμετοχής σε επιλεγμένους υποψηφίους
IV.4.5) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να συνταχθούν τα σχέδια ή οι αιτήσεις συμμετοχής
ελληνικά.

IV.5) Βραβεία και κριτική επιτροπή
IV.5.1) Πληροφορίες σχετικά με το βραβείο ή τα βραβεία:

Θα απονεμηθεί(ούν) βραβείο(α): όχι
IV.5.2) Λεπτομέρειες για αμοιβές προς όλους τους συμμετέχοντες
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 322.561,03 EUR (χωρίς ΦΠΑ) και περιλαμβάνει τις προεκτιμώμενες αμοιβές των παρακάτω επιμέρους κατηγοριών μελετών, όπως παρουσιάζονται αναλυτικά στο τεύχος Προεκτιμώμενων Αμοιβών:
1. 70.076,85 EUR για μελέτη κατηγορίας 1 (χωροταξικες & ρυθμιστικες μελετες, CPV 71410000-5)
2. 168.328,80 EUR για μελέτη κατηγορίας 2 (πολεοδομικες & ρυμοτομικες μελετες, CPV 71410000-5)
3. 42.082,20 EUR για μελέτη κατηγορίας 16 (μελετες τοπογραφιας, CPV 71354100-5)
4. 42.073,18 EUR για απρόβλεπτες δαπάνες
Η μελέτη έχει ενταχθεί στο προγραμμα εκτελεστεων εργων 2017 και η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Α&