Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

Slowakei-Bratislava: Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači

Tag der Veröffentlichung 01.09.2017
Amtsblattnummer 167/2017
Termin 30.11.2017
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache SK

Kurzbeschreibung

01/09/2017    S167    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren  die Slowakei-Bratislava: Dienstleistungen von Architekturbüros 2017/S 167-344230
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači. II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71200000
II.2) Beschreibung II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 71220000 II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Predmetom súťaže je ideový návrh využitia a prestavby budovy Nemeckého kultúrneho domu a jej začlenenie do urbánnej štruktúry v lokalite Barónka v Bratislave-Rača. Účelom súťaže je získať ideové námety pre najlepší návrh usporiadania vnútorných častí budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života obce. II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Originaltext

01/09/2017    S167    - - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž 
Slovensko-Bratislava: Architektonické a súvisiace služby
2017/S 167-344230
Oznámenie o súťaži návrhov
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1) Názov a adresy
Mestská časť Bratislava-Rača
00304557
Kubačova 21
Bratislava-Rača
831 06
Slovensko
Telefón: +421 249112427
E-mail: vo@raca.sk
Fax: +421 249112419
Kód NUTS: SK01
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.raca.sk

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

I.3) Komunikácia

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.raca.sk
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii. Neobmedzený a plný priamy prístup k týmto nástrojom a zariadeniam je možný bezplatne na: http://www.raca.sk

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

I.5) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov: Revitalizácia Nemeckého kultúrneho domu v Rači.
II.1.2) Hlavný kód CPV

71200000

II.2) Opis
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

71220000
II.2.4) Opis obstarávania: Predmetom súťaže je ideový návrh využitia a prestavby budovy Nemeckého kultúrneho domu a jej začlenenie do urbánnej štruktúry v lokalite Barónka v Bratislave-Rača. Účelom súťaže je získať ideové námety pre najlepší návrh usporiadania vnútorných častí budovy kultúrneho domu a súvisiacich exteriérových priestorov, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského života obce.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti
III.1.10) Kritériá na výber uchádzačov:

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii


Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh súťaže

Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
1. Libreto návrhu architektonických úprav budovy a jej využitia; váha kritéria 30 %. 2. Komplexná architektonická kvalita návrhu vnútorného funkčného a priestorového usporiadania budovy kultúrneho domu a riešenia jej exteriéru; váha kritéria 40 %. 3. Efektívnosť a technická realizovateľnosť rekonštrukcie a prestavby budovy a exteriérových úprav; váha kritéria 30 %.

IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť

Dátum: 30/11/2017
Miestny čas: 13:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:

Slovenčina, Čeština

IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach

Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom:
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky

Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: nie
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných členov poroty:

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie:

VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/08/2017