Anmelden

Bitte melden Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Passwort an.

Benutzername:    
Passwort:

   Angemeldet bleibenPasswort vergessen?
Neukunde? Jetzt registrieren!

wettbewerbe aktuell bei facebook

Spracheinstellung:    

Anzeige

Slowakei-Dubnica nad Váhom: Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom

Tag der Veröffentlichung 05.07.2017
Amtsblattnummer 126/2017
Termin 10.10.2017
Verfahren Wettbewerbsbekanntmachung
Zulassungsbereich EU / EWR
Sprache SK

Kurzbeschreibung

05/07/2017    S126    - - Dienstleistungen - Wettbewerbsbekanntmachung - Offenes Verfahren  die Slowakei-Dubnica nad Váhom: Stadtplanung und Landschaftsgestaltung 2017/S 126-257421
Abschnitt II: Gegenstand
II.1) Umfang der Beschaffung II.1.1) Bezeichnung des Auftrags: Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom. II.1.2) CPV-Code Hauptteil 71400000
II.2) Beschreibung II.2.2) Weitere(r) CPV-Code(s) 71420000 II.2.4) Beschreibung der Beschaffung: Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia mesta Dubnica nad Váhom. Účelom súťaže je: — získať najlepší urbanistický návrh usporiadania územia mesta a jeho rozvoja, — získať najlepšie podnety pre metodiku územného plánu, — získať spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom. II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein

Originaltext

05/07/2017    S126    - - Služby - Súťaž návrhov - Verejná súťaž 
Slovensko-Dubnica nad Váhom: Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej) zástavby (územné plánovanie) a architektonické služby
2017/S 126-257421
Oznámenie o súťaži návrhov
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1) Názov a adresy

Mesto Dubnica nad Váhom
00317209
Bratislavská 434/9
Dubnica nad Váhom
018 41
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Híreš
Telefón: +421 424455751
E-mail: juraj.hires@dubnica.eu
Fax: +421 42424421911
Kód NUTS: SK022
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.dubnica.sk

I.2) Spoločné verejné obstarávanie

I.3) Komunikácia

Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: http://www.dubnica.sk/profil-verejneho-obstaravatela
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť na vyššie uvedenej adrese

I.4) Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán

I.5) Hlavná činnosť
Všeobecné verejné služby

Oddiel II: Predmet

II.1) Rozsah obstarávania
II.1.1) Názov:
Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom.
II.1.2) Hlavný kód CPV
71400000

II.2) Opis
II.2.2) Dodatočné kódy CPV

71420000
II.2.4) Opis obstarávania: Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia mesta Dubnica nad Váhom. Účelom súťaže je: — získať najlepší urbanistický návrh usporiadania územia mesta a jeho rozvoja, — získať najlepšie podnety pre metodiku územného plánu, — získať spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom.
II.2.13) Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1) Podmienky účasti
III.1.10) Kritériá na výber uchádzačov:

III.2) Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii

Účasť je vyhradená pre konkrétnu profesiu: áno
Uveďte profesiu: Autorizovaný architekt podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Oddiel IV: Postup

IV.1) Opis
IV.1.2) Druh súťaže

Otvorená
IV.1.7) Mená vopred vybraných uchádzačov:
IV.1.9) Kritériá, ktoré sa uplatnia pri vyhodnocovaní projektov:
Súťažné návrhy, budú hodnotené podľa nasledujúcich dvoch kritérií, ktoré sú váhovo rovnaké: 1. Komplexná urbanistická kvalita návrhu; 2. Kvalita použitej metodiky spracovania grafickej a textovej časti súťažného návrhu.

IV.2) Administratívne informácie
IV.2.2) Lehota na predkladanie návrhov alebo žiadostí o účasť

Dátum: 10/10/2017
Miestny čas: 14:00
IV.2.3) Dátum odoslania výziev na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorých možno vypracovať projekty alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština

IV.3) Odmeny a porota
IV.3.1) Informácie o oceneniach

Bude udelené ocenenie/ocenenia: áno
Počet a hodnota udeľovaných ocenení: 1. cena 2 500 EUR. 2. cena 1 500 EUR. 3. cena 1 000 EUR.
IV.3.2) Podrobné údaje o platbách všetkým uchádzačom: Na základe výsledkov súťaže porota môže výšku udelených cien upraviť, avšak celková suma určená na ceny je neprekročiteľná. Porota môže udeliť návrhom, ktoré neboli ocenené, ale priniesli cenné námety, odmeny v celkovej výške maximálne do 1 000 EUR. Najvyššia udelená odmena môže byť maximálne vo výške 800,- EUR, pričom o výške a počte odmien na základe kvality súťažných návrhov rozhodne porota. Celková suma určená na odmeny je neprekročiteľná, v prípade, ak o tom porota rozhodne jednomyseľne, nemusí byť celá vyčerpaná. Udelené ceny a odmeny budú vyplatené v eurách, mesto nie je platcom DPH, ceny sú konečné. Cena a odmena môže byť udelená len súťažiacim, ktorí splnili súťažné podmienky a podmienky účasti v súťaži uvedené v súťažných podmienkach a návrh ktorých nebol porotou v priebehu hodnotenia vylúčený zo súťaže a porota ich návrh ocenila alebo odmenila. Ceny a odmeny sa vyplácajú v zmysle zákona 343/2015 §120 ods. 1b a daň priznáva príjemca zdaniteľnej sumy vo vlastnom daňovom priznaní.
IV.3.3) Nadväzujúce zákazky
Všetky zákazky na služby, ktoré budú nasledovať po súťaži, budú pridelené víťazovi alebo víťazom súťaže: áno
IV.3.4) Rozhodnutie poroty
Rozhodnutie poroty je pre verejného obstarávateľa/obstarávateľa záväzné: áno
IV.3.5) Mená vybraných členov poroty:
1. Ing. arch. Jan Komrska, CSc, AA, predseda poroty, nezávislý na vyhlasovateľovi
2. Ing. arch. Štefan Moravčík, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
3. Ing. arch. Pavel Kropitz, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
4. Ing. arch. Bohuslav Pernecký, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi
5. Ing. arch. Ľubomír Bútora, AA, závislý na vyhlasovateľovi
Ing. Jozef Čupák, nezávislý na vyhlasovateľovi - náhradník poroty
Ing. arch. Martin Baloga, AA, nezávislý na vyhlasovateľovi - náhradník poroty
Mgr. Ivana Tepličková, závislý na vyhlasovateľovi - náhradník poroty

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3) Doplňujúce informácie: Na základe výsledku súťaže bude vyhlasovateľ viesť priame rokovacie konanie v zmysle § 81 zákona č. 343/2015 Z. z. o Verejnom obstarávaní s účastníkom, ktorého návrh vybrala porota ako víťazný k podaniu ponuky na spracovanie ÚPN. V prípade viacerých víťazných návrhov sa vyhlasovateľ zaväzuje rokovať so všetkými účastníkmi, ktorých návrhy boli porotou vybrané ako víťazné (§ 81 písm. h) zákona).

VI.4) Postupy preskúmania
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk
VI.4.2) Orgán zodpovedný za mediáciu
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania

Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219Internetová adresa:http://www.uvo.gov.sk

VI.5) Dátum odoslania tohto oznámenia:
30/06/2017