Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten Wettbewerbe für Architekten und Ingenieure, Landschaftsarchitekten, Architektur Studenten
X

NEU: Bitte beachten Sie, dass Sie sich ab sofort mit E-Mail und Passwort einloggen.

Passwort erneuern
Neu registrieren

Energielandschaft der Zukunft / Energielandschap van de toekomst , Utrecht / Niederlande

Abgabefrist 02.04.2018

Wettbewerbs-Ausschreibung

Für diese Ausschreibung liegt ein Ergebnis vor:
Ergebnis anzeigen
wa-ID
wa-2021616
Tag der Veröffentlichung
06.12.2017
Abgabetermin
02.04.2018
Preisgerichtssitzung
23.11.2018
Verfahrensart
Offener Wettbewerb
Zulassungsbereich
EWG
Fachbereich
Allgem. Ing.-Leistungen
Architektur
Energie/Elektro
Ingenieurwesen/ Fachplanung
Landschaftsgestaltung
Teilnehmer
Architekten, Ingenieure und Landschaftsarchitekten
Auslober
NederlandBovenWater
06/12/2017    S234    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Openbare procedure 
Nederland-Utrecht: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2017/S 234-486766
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
NederlandBovenWater
52248159
Reyer Anslostraat 68
Utrecht
3522DK
Nederland
Contactpersoon: B. Talman
Telefoon: +31 205304000
E-mail: bram.talman@arch-lokaal.nl
NUTS-code: NL
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.nederlandbovenwater.nl/
I.2) Gezamenlijke aanbesteding
I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6c661265e75b3ac6a400f42526a650b1
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/6c661265e75b3ac6a400f42526a650b1
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4) Soort aanbestedende dienst
Ander type: Coöperatie
I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Werk maken van gebiedsontwikkeling
Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Prijsvraag energielandschap van de toekomst
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000
II.2) Beschrijving
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71314000
71420000
45000000
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: Coöperatie NederLandBovenWater is op zoek naar innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. Daarom nodigt zij teams van particuliere coöperaties, verenigingen, onderzoeks- en onderwijsinstellingen, overheden, ontwerpers, energiespecialisten, installateurs, duurzame ondernemers, ontwikkelaars, investeerders, adviseurs en alle anderen uit, die inspirerende en uitvoerbare ideeën op het gebied van duurzame energie kunnen ontwikkelen. De ideeën getuigen van toekomstgericht denken over Nederland als wereldlaboratorium voor volhoudbare energiewinning in combinatie met aantrekkelijke landschappen, vermindering van energiegebruik en meervoudig ruimtegebruik. De ideeën zijn duurzaam in de zin dat (op termijn) geen nieuwe problemen worden gecreëerd of worden afgewenteld op andere gebieden. De ideeën hebben betrekking op drie locatiespecifieke toepassingsgebieden.
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.10) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving
IV.1.2) Type prijsvraag
Openbaar
IV.1.7) Namen van reeds geselecteerde deelnemers:
IV.1.9) Criteria voor de beoordeling van ontwerpen: Criterium: Zie prijsvraagreglement. Weging: 100.
IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 02/04/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het opstellen van projecten of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.3) Prijzen en jury
IV.3.1) Informatie over de prijs/prijzen
Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend: ja
Aantal prijzen en de waarde ervan: Aan maximaal drie inzendingen die worden aangewezen als winnaar wordt een prijzengeld van elk 25.000 EUR excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw toegekend, zonder verdere verplichtingen. Deze vergoedingen worden beschikbaar gesteld door Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Gemeente Zwolle.
IV.3.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers: Voor inzendingen in de eerste ronde worden geen vergoedingen verstrekt. Elke inzending wordt gezien als een eigen investering van het indienende team. Voor maximaal negen inzendingen die worden geselecteerd voor uitwerking in de tweede ronde wordt een tegemoetkoming in de kosten van elk maximaal 15.000 EUR excl. de door de uitschrijver te vergoeden btw ter beschikking gesteld, mits een geldige inzending is gedaan.
IV.3.3) Vervolgopdrachten
Dienstenovereenkomsten naar aanleiding van de prijsvraag worden aan de winnaar of winnaars van de prijsvraag gegund: neen
IV.3.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst/instantie: ja
IV.3.5) Namen van de geselecteerde juryleden:
Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3) Nadere inlichtingen
:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Utrecht
Nederland
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nlInternetadres:www.rechtspraak.nl
VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3) Beroepsprocedure
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:

01/12/2017

Weitere Ausschreibungen

Jetzt Abonnent werden um alle Bilder zu sehen

jetzt abonnieren

Schon wa Abonnent?
Bitte einloggen